Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UH.II-845

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UH.II-845

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UH.II-845

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Entegre Pozitron Emisyon Tomografisi -Bilgisayarlı Tomografi Sistemi (Pet-Bt) Raporlu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Medikal Hizmetler A.Ş.’nin 10.03.2010 tarih ve 5048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/023
Gündem No  : 24
Karar Tarihi : 23.03.2010
Karar No  : 2010/UH.II-845

Şikayetçi:
 Can Medikal Hizmetler A.Ş., Bağdat Caddesi Plaza 215 No:191/A Çiftehavuzlar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şemsi Denizer Cad. E-5 Üzeri Cevizli Mevkii Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2010 / 5048
Başvuruya konu ihale:
 2009/178344 İhale Kayıt Numaralı "Entegre Pozitron Emisyon Tomografisi – Bilgisayarlı Tomografi Sistemi (Pet-Bt) Raporlu Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.03.2010 tarih ve II.H.06.58.0224/2010-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Entegre Pozitron Emisyon Tomografisi -Bilgisayarlı Tomografi Sistemi (Pet-Bt) Raporlu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Medikal Hizmetler A.Ş.’nin 10.03.2010 tarih ve 5048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye en düşük teklifi veren isteklinin idari şartnamenin 7.1.h ve teknik şartnamenin 4.3.2 nci maddesini sağlamadığı gerekçesiyle 02.03.2010 tarihinde idareye başvuruda bulundukları, idarece yapılan değerlendirme sonucunda en düşük teklifi veren isteklinin teknik şartnameye cevap taahhütnamesi ile katalogları arasında uyumsuzluk bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve söz konusu istekli ile en düşük ikinci teklifi veren istekli arasında 600.000 TL fark olması nedeniyle rekabetin oluşmadığı belirtilerek bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptal edildiği, idarenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir. İdarenin 12.03.2010 tarih ve 5355 sayılı yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, 05.03.2010 tarihli ihale komisyonu kararında; “Teknik şartnamenin 4.6.2 maddesiyle Ultra Görüntüleme Merkezi A.Ş. firmasının teknik şartnameye cevap taahhütnamesi ve katalog arasında uyumsuzluk nedeniyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. En düşük fiyat veren isteklinin ihale dışı kalması ve ekonomik açıdan en düşük fiyat veren ikinci istekli ile teklifleri arasında 600.000 TL (altıyüzbinTürk Lirası) fark olması sonucunda yeterli rekabet ortamının sağlanamayacağı görüşüne varılarak ve kamu yararı gözetilerek diğer iki isteklinin teklifinin de avantajlı teklif olarak değerlendirmeye alınmamasına ve ihalenin iptaline ihale komisyonunca Oybirliği ile karar verilmiştir.” denilerek ihalenin iptal edildiği ve iptal kararının idarenin 05.03.2010 tarih ve 4786 sayılı yazısı ile isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikayet başvurusu” başlıklı 8 inci maddesinde ise; “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.   (2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir: a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları. b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.   (3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklaması, Yer almaktadır. Anılan mevzuat uyarınca, ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, ihalenin iptali kararının şikayet ya da itirazen şikayet başvurusu üzerine alınmış olması gerekmektedir. Başvuruya konu ihalenin iptali kararının şikayet başvurusu üzerine alınıp alınmadığına yönelik inceleme sonucunda; GE Medikal Systems Türkiye Ltd. Şti. tarafından 29.12.2009 tarihinde, Can Medikal Hizmetler A.Ş. tarafından 30.12.2009 tarihinde, MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. tarafından 05.01.2010 tarihinde ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurular üzerine idarece 08.01.2010 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale dokümanında değişiklik yapıldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan; idarenin 12.03.2010 tarihli yazısı ekinde yalnızca ihale öncesinde yapılan şikayet başvuruları ve şikayet üzerine tesis edilen işlemlere ilişkin belgelerin gönderilmesi, buna karşın başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde 02.03.2010 tarihinde idareye sunulduğu belirtilen bir dilekçenin yer aldığının görülmesi üzerine,  16.03.2010 tarih ve 416 sayılı yazımız ile ihale süreci içerisinde yapılan tüm başvurular ve başvurular üzerine tesis edilen işlemlere ilişkin belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. İdarenin Kurumumuza gönderdiği 17.03.2010 tarih ve 5716 sayılı cevap yazısı ekinde yer alan başvuru sahibi Can Medikal Hizmetler A.Ş.’nin 02.03.2010 tarih ve 4699 sayı ile idarenin kayıtlarına alınan başvuru dilekçesi incelendiğinde, bahse konu dilekçede; “İdarenizin 2009/178344 kayıt numaralı ihalesine yerli istekli durumunda teklif vermek suretiyle katılmış bulunmaktayız. Konuda belirtilen ihaleye Ultra firmasının ihale dosyasında teklif etmiş olduğu sisteme göre tespit etmiş olduğumuz eksiklikleri, usul ve yasaya aykırı işlem yapılmaması adına ihbaren bildiririz.” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Söz konusu başvurunun henüz ihale komisyonu kararı alınmadan, bir başka deyişle idarece hukuki sonuç doğuran bir işlem tesis edilmeden önce yapıldığı tespit edilmiştir. Zira, tekliflerin alınmasından sonra, ihale komisyonunca 21.01.2010 tarihinde Ultra Görüntüleme Merkezi A.Ş.’den teklifinde net olmayan hususlarla ilgili açıklama istenilmiş, yapılan açıklamalar idarece yeterli görülmeyerek anılan istekli 05.03.2010 tarihli ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu itibarla, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru yolları” başlıklı 4 üncü maddesinin 2 nci bendinde yer alan; “Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.” hükmü uyarınca, Can Medikal Hizmetler A.Ş.’nin 02.03.2010 tarihli başvurusunun bir şikayet başvurusundan ziyade idareye yönelik bir bilgilendirme dilekçesi mahiyetinde olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere, idarece ihalenin iptaline ilişkin olarak yapılan işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasının ön şartı bu iptal işleminin şikayet üzerine veya itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılmasıdır. Bir başka anlatımla, ihalenin iptali ile şikayet başvurusu arasında illiyet bağının bulunması gerekmektedir. İncelemeye konu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareye herhangi bir şikayet başvurusunun bulunmadığı, idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek almış olduğu ihalenin iptali kararı ile ihale dokümanına yönelik olarak yapılmış olan şikayet başvurularının konusu arasında maddi veya hukuki bir bağlantı bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumunun şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınmayan ihalenin iptali kararına karşı yapılan başvuruları inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum. Adem KAMALI                                                                 Kurul Üyesi                        

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13