Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2011/UH.III-964

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2011/UH.III-964

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2011/UH.III-964

5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından 09.02.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Servisi Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Sivas Star Tur Taşımacılık Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.02.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.02.2011 tarih ve 10439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

23.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2011/022
Gündem No  : 1
Karar Tarihi : 14.03.2011
Karar No  : 2011/UH.III-964

Şikayetçi:
 Sivas Star Tur Taşımacılık Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Hikmet Işık Caddesi Eren Sitesi Kat: 1 No: 12 Merkez / Sivas
 İhaleyi yapan idare:
 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Rahmı Günay Caddesı 5800 Sivas
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.02.2011 / 10439
Başvuruya konu ihale:
 2011/4277 İhale Kayıt Numaralı "Personel Servisi Kiralaması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
11.03.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[06.53].(0198)./2011-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;                5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından 09.02.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Servisi Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Sivas Star Tur Taşımacılık Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.02.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.02.2011 tarih ve 10439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen; a) Sundukları listelerdeki araçların hangi kısım ve güzergaha ait olduğunun belirtilmediği, b) İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinin beşinci bendinde istenen yedek araç sayısı 7 adet belirtilmesine rağmen sunmuş oldukları yedek araç ve sürücü sayısının 11 olduğu, c) İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinin yedinci bendinde her kısım için güzergah ve araç kapasiteleri açık olarak istenmesine rağmen sunmuş oldukları listelerde hangi araçların hangi kısım ve güzergahta kullanılacağı ve araç kapasitelerine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı, Gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu, araçların hangi güzergahta çalışacağının, kaç kişilik olduğunun, hangi kısımlar için kullanılacağının bir liste halinde belirtileceği şeklinde bir düzenlemenin ihale dokümanında yer almadığı, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a)      Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;     4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,         5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,                 İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkralarında da; “(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.   (6) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin (R.G. tarih ve sayısı: 29.12.2010 – 27800/6M) “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir. Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinin (b) bendinde işin miktarı ve türü “2 (iki) kısım personel servisi kiralanması işi (1 inci kısım: 5’inci P.Eğt.Tug. K.lığı, 22’nci İkm. Mrk. K.lığı, As. Hst. Bştbp.liği ve 2’nci kısım: Asal Bölge Başkanlığı) 9 Güzergah, 365 (Üç Yüz Altmış Beş) takvim gününde 258 (İki Yüz Elli Sekiz) iş günü” olarak belirtilmekte ve 20 nci maddesinde de söz konusu ihalede kısmi teklif verilebileceği düzenlenmektedir. İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin de 7 iş kaleminden (7 güzergah) oluşan birinci kısım ve 2 iş kaleminden (2 güzergah) oluşan ikinci kısım için KİK015.3./H nolu standart forma uygun olarak düzenlendiği görülmektedir. İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde ise; “İstekliler; ihale konusu hizmetin yapabilmesi için idarece gerekli görülen araçlara ait aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklif dahilinde ihale komisyonuna sunacaklardır. 5. İsteklinin, taşıma hizmetini yapacağı araçların asıl ve yedek listesini (plakalarını), ve araç/araçları kullanacak şoför/şoförlerin asıl ve yedek listesini gösterir belge ve araç ruhsatlarını ihale esnasında ibraz etmesi zorunludur. Yedek araç miktarları birinci kısım ve 1 ve 2 nci güzergah için bir adet, 3,6 ve 7 inci güzergahlar için 2 adet, 4 ve 5 inci güzergahlar için 2 adet, ikinci kısım 1 inci güzergah için 1 adet, 2 nci güzergah için 1 adet, toplam 7 adet olacaktır.   7. Araçların koltuk kapasiteleri; 1’inci kısım iş için Midibüs; 1 ve 2’nci güzergahlar için en az 27 kişilik, 3-6 ve 7’nci güzergahlar için en az 27 kişilik, Minibüs; 4 ve 5’inci güzergahlar için en az 16+1 kişilik, 2’nci kısım iş için; 1 inci güzergah için midibüs en az 27 kişilik, 2’nci güzergah için minibüs en az 16+1 kişilik olacaktır.” düzenlemesine yer verilmektedir. Söz konusu idari şartname düzenlemesi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Tablo 1: İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinin 5 ve 7 inci bentlerine göre talep edilen araçlar.
Kısım Güzergah Kapasite(en az kişi) Araç Cinsi Yedek Araç Adedi
Midibüs Minibüs
1 1, 2 27 X 1
1 3, 6, 7 27 X 2
1 4, 5 16+1 X 2
2 1 27 X 1
2 2 16+1 X 1
Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif içerisinde, bir adet asil personel isim listesi ile bir adet yedek personel listesinin sunulduğu görülmektedir. Söz konusu iki listenin birleştirilmesi halinde başvuru sahibi tarafından sunulan araçlara ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda verildiği şekilde özetlemek mümkündür: Tablo 2: Başvuru sahibi tarafından sunulan araç ve personel listelerinin birleştirilmiş şekli (araç kapasiteleri, araçlara ilişkin sunulan ruhsat fotokopilerinden tespit edilmiştir).
Plaka Şoför Asil/Yedek Kapasite
58 NN 154 Rasim Kırıktaş Asil 27
58 NL 001 Özgür Buldu Asil 31
58 DA 182 Selçuk Aldıkaçtı Asil 28
58 NN 303 Celil Tufan Asil 28
58 NP 398 Fatih Kırak Asil 28
58 NL 924 Adem Yeşil Asil 27
58 NP 010 Mustafa Tenlik Asil 18
58 DS 299 Ahmet Aslan Asil 19
58 AK 395 Oktay Yeşil Asil 17+1
58 AK 368 İshak Yeşil Yedek 27
58 ND 050 Basri Temür Yedek 28
58 NF 404 Doğan Tüzüntürk Yedek 28
58 NP 596 Musa Yeşil Yedek 28
58 AS 091 Yüksel Yarar Yedek 28
58 FR 678 Murat Aldıkaçtı Yedek 29
58 NC 095 Ümit Çınar Yedek 28
58 NP 114 Muzaffer Karasoy Yedek 28
58 NN 527 Gültekin Taş Yedek 28
58 NN 830 Yadigar Kaya Yedek 25
58 NY 829 Mehmet Ünal Yedek 29
Başvuru sahibi tarafından, yukarıdaki tabloda yer alan araçlara ilişkin olarak ise ayrıca her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere taşıt kiralama sözleşmelerinin, araç ruhsatlarının ve sürücü belgelerinin “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan fotokopilerinin sunulduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, kısmi teklife açık olan söz konusu ihalede işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterlerinin ihale dokümanında ayrı ayrı gösterilmesi ve isteklinin yeterlik değerlendirmesinin de, başvuruda bulunulan veya teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmekte, ayrıca istekliler tarafından işin kısımlarından bir veya birkaçı için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi işin tamamı için de teklif verilebileceği düzenlenmektedir. İhale dokümanı uyarınca ihale konusu işin iki kısma ayrıldığı, birinci kısım için yedi ve ikinci kısım için iki güzergah belirlenerek söz konusu kısımlarda çalıştırılacak araç ve personele ilişkin Tablo 1’de özetlenen araç özellikleri ile yedek araç sayılarının kısım ve güzergahlara göre belirtildiği, başvuru sahibi tarafından ise Tablo 2’de belirtilen asil ve yedek araçlar ile bu araçları kullanacak personel listesinin sunulduğu, bu listeye göre 9 asil araç ve personeli ile 11 yedek araç ve personelinin teklif edildiği görülmektedir. Ayrıca başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinden ise başvuru sahibi tarafından işin tamamı için teklif sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif kapsamında, işin ayrı kısımları için sayı ve minimum özellikleri ihale dokümanında belirtilen araç ve bu araçları kullanacak personele ilişkin bilgileri her kısım için ayrı ayrı belirtmesi gerekmekte olup, başvuru sahibi tarafından böyle bir ayrıma gidilmeden söz konusu bilgilerin teklif kapsamında sunulduğu anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından sunulan asil ve yedek araçların ihale dokümanında ayrı ayrı kısımlar için belirtilen yeterlik kriterlerini karşıladığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “Taahhüt Konusu Hizmetin İfa Şartları” başlıklı 36.13 üncü maddesinde yer alan; “36.13.2. Yüklenici, işe başlamadan 3 (üç) günlük süre içinde bu taşıma işinde kullanacağı araçları idarenin kontrolüne sunacak ve araçların bu şartnamenin niteliklerine uygun olup olmadığını kontrol ettirilecektir. 36.13.4. Yüklenici, işe başladıktan sonra sözleşmeye uygun olarak idarenin kendisine tebliğ ettiği gün be saatlerde istenilen yerde istenilen miktarda servis aracını hazır bulunduracaktır. 36.13.5. Yüklenici, sözleşme süresince ihale dokümanına ekli asıl araç ve personel listesinde değişiklik yapmayacaktır, ancak kaza, arıza, sağlık ve buna benzer zorunlu sebeplerle yüklenicinin yazılı talebi ile idarenin onayı alınmak sureti ile ihale dokümanında belirttiği yedek araç ve personelden değişiklik yapılabilecektir.” düzenlemesi uyarınca söz konusu işte çalıştırılmak üzere başvuru sahibi tarafından teklif edilen servis araçlarının güzergahlara dağılımı ile zorunlu hallerde araç ve personel değişimi ihtiyacı doğması halinde çalıştırılacak yedek araç ve personelin idarenin kontrol ve denetiminde olduğu, bu nedenle sözleşmenin ifası sırasında başvuru sahibinin teklifi kapsamında bilgileri sunulan araçların idarenin kontrolü ve denetimi dışında güzergahlara dağıtılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, sunulan araçların işin tamamı için teklif edildiği ve asil ve yedek araçların ihale dokümanında belirlenen minimum nitelikleri taşıyor olduğu, teklif edilen yedek araçlardan bir bölümü veya tamamının yeterlik kriterleri açısından bazı güzergahlar için uygun olup bazı güzergahlar için uygun olmaması gibi bir durumun da söz konusu olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibi tarafından sunulan asil ve yedek araçlar ile bu araçları kullanacak asil ve yedek personele ilişkin listelerin kısım ve güzergahlara göre düzenlenmemiş olması ve teklif edilen yedek araç ve personel sayısının (11) ihale dokümanında istenen yedek araç ve personel sayısından (7) fazla olmasının, işin yürütülmesi esnasında idarenin ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanmasına engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin şikayet başvurusunda belirtilen gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.
Ali Kemal  AKKOÇII. Başkan 
 
Ali  KAYAKurul Üyesi  Bahattin  IŞIKKurul Üyesi  Hakan  GÜNALKurul Üyesi 
 
Kazım  ÖZKANKurul Üyesi  Adem  KAMALIKurul Üyesi  Abdullah  DÜNDARKurul Üyesi 
 
Erkan  DEMİRTAŞKurul Üyesi       

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13