Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UY.2674

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UY.2674

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UY.2674

24.08.2010 tarih ve II.Y.24.54.0188/2010-118 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 01.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araklı, Arsin, Çarşıbaşı, Of, Vakfıkebir ve Yomra Spor Salonlarına Soğutma Tesisatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkaya Grup İnş.Proje Taah. Elek.Elek. Sis. Tur.Gıda İt. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.08.2010 tarih ve 19447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde;

 Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/057
Gündem No  : 104
Karar Tarihi : 31.08.2010
Karar No  : 2010/UY.2674

Şikayetçi:
 Özkaya Grup İnş.Proje Taah. Elek.Elek. Sis. Tur.Gıda İt. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bozkurt Cd. No:52 Kahramanlar Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Mahallesi Trabzonspor /TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.08.2010 / 19447
Başvuruya konu ihale:
 2010/68471 İhale Kayıt Numaralı "Araklı, Arsin, Çarşıbaşı, Of, Vakfıkebir ve Yomra Spor Salonlarına Soğutma Tesisatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
24.08.2010 tarih ve II.Y.24.54.0188/2010-118 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 01.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araklı, Arsin, Çarşıbaşı, Of, Vakfıkebir ve Yomra Spor Salonlarına Soğutma Tesisatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkaya Grup İnş.Proje Taah. Elek.Elek. Sis. Tur.Gıda İt. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.08.2010 tarih ve 19447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; belirtilen işin teknik tarifi gereğince, gerçek fiyatlar ve gerçek birim miktarlar kullanıldığında aşırı düşük sorgulaması yapılan tüm firmaların idarenin istediği yapım tekniği ve tarifine uygun şekilde yapamayacağı, firmalarının tüm maliyetlerini çok titiz şekilde hazırladıkları ve ilgili işin hazırladıkları tekliften daha düşük bir teklifle yaptırılmasının mümkün olamayacağı, ihale üzerine bırakılan ve aşırı düşük teklif sorgulaması istediğiniz firmaların maliyet analizlerindeki iş kalem miktarlarının, idarece hazırlanan keşifteki miktarlara uygunluğunun, sundukları analizlerdeki rayiçlerin birim miktarlarının BBF 2010 analizlerindeki uygunluğunun, analizlerdeki işçilik birim fiyatlarının asgari ücret tarifesine uygunluğunun incelenmesi gerektiği, birim ortalama maliyetlerinin son geçici vergi beyanname döneminde verilmediğinin, proforma fatura kullanılan tüm malzemelerde YMM ve SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun verilip verilmediğinin kontrol edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde, “….Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.                           Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.                           Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:                                                 a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.                                                 b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.                                                 c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.                                                 d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.                         e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.... ….İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur… …Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) "başvuru ehliyeti",             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,             ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,             yönlerinden sırasıyla incelenir.             (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.             (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.” hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir. Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin hatalı belirtildiği, başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin hatalı belirtildiği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra (16.08.2010 tarihine kadar tamamlanması gerekirken) 20.08.2010 tarihinde tamamlandığı anlaşılmıştır.  Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE            05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan ilgili Devlet Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.     Adem KAMALI                Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13