Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-323

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-323

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-323

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı İhtiyacı 11 Kalem Medikal Gaz Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Linde Gaz A.Ş.’nin 20.01.2010 tarih ve 1227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/008
Gündem No  : 31
Karar Tarihi : 26.01.2010
Karar No  : 2010/UM.I-323

Şikayetçi:
 Linde Gaz A.Ş., -||gürpınar Mahallesi|4.Sokak|41||pınarbaşı|merkez|izmir
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler Caddesi No:468 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.01.2010 / 1227
Başvuruya konu ihale:
 2009/145971 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı İhtiyacı 11 Kalem Medikal Gaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
21.01.2010 tarih ve I.M.02.42.0085/2010-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda; İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı İhtiyacı 11 Kalem Medikal Gaz Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Linde Gaz A.Ş.’nin 20.01.2010 tarih ve 1227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “2010 Yılı İhtiyacı 11 Kalem MedikalGaz Alımı” ihalesinin 20.11.2009 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye ilişkin idarenin 22.12.2009 tarihli yazısında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak TİNSA Tur. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiğinin, firmalarının ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi durumunda olduğunun bildirildiği, ihaleye ilişkin teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci paragrafında “satın alınan tüm tıbbi gazlar GMP ve Türk Farmakopesine uygun olacaktır”, 16 ıncı paragrafında; “tüm Medikalgazlar GMP ve Türk Farmokopesine uygun olacaktır.” hükümlerinin bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan TİNSA Tur. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin doğrudan gaz üretimi yapmadığı, ihalelerde bayisi olduğu firmanın ürettiği gazı teklif ettiği, bu üretici firmanın da GMP belgesinin bulunmadığı ve teknik şartnameyi karşılamadığı, teklif edilen gazın GMP belgesine sahip olmadığı peşinen bilindiği halde ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasının Kamu İhale Kanununun “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması” ilkesine aykırı olduğu,  muayene kabul aşamasında anılan firmanın bu belgeyi sunmasının mümkün olmadığı, bir aksama olması durumunda idarenin bu gazı doğrudan temin yöntemiyle almak zorunda kalacağı, bununda 4734 sayılı Kanunun “kaynakların verimli kullanılması” ilkesine aykırı olacağı, anılan firmanın teknik şartnamede istenen şartları sağlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 30.12.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 09.01.2010 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.01.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13