Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-768

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-768

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-768

Bitlis İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bitlis Devlet Hastanesi Yerinde Medikal Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı ve Kurulumu İşi” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 12.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.02.2010 tarih ve 2045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

01.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Karar verilmesine yer olmadığına,Fazla ödendiği anlaşılan 1000 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/021
Gündem No  : 26
Karar Tarihi : 11.03.2010
Karar No  : 2010/UM.III-768

Şikayetçi:
 Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. , Kemankeş Mahallesi No:184 Karaköy Beyoğlu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hüsrevpaşa Mah. Tatvan Yolu Üzeri 1. Km. BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2010 / 2045
Başvuruya konu ihale:
 2010/1553 İhale Kayıt Numaralı "Bitlis Devlet Hastanesi Yerinde Medikal Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı ve Kurulumu İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.03.2010 tarih ve III.M.03.65.0260/2010-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Bitlis İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bitlis Devlet Hastanesi Yerinde Medikal Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı ve Kurulumu İşi” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 12.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2010 tarih ve 2045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1- Karar verilmesine yer olmadığına, 2-Fazla ödendiği anlaşılan 1000 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamede yapılan sistem tanıtımının tek bir firmayı işaret ettiği dolayısıyla, ihaleye katılımın engellendiği iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İnceleme konusu ihalede; beş isteklinin ihale dokümanı satın aldığı ancak tek bir firma tarafından ihaleye teklif verildiği, bunun üzerine ihale komisyonu tarafından 09.02.2010 tarihinde alınan karar ile ihalenin yeterli rekabet ortamının sağlanmadığı gerekçesi ile iptal edildiği,  bu kararın 10.02.2010 tarihli kesinleşen ihale kararı bildirim yazısı ile  ihale üzerinde bırakılan Tesa Medikal Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne  bildirildiği anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; ”İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.    Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır. Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu tarafından 09.02.2010 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından, başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; 1- Karar verilmesine yer olmadığına, 2- Fazla ödendiği anlaşılan 1000 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13