Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-607

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-607

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-607

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan “262 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak İntra Medikal Gereçler Pazarlama Ltd.Şti.’nin 09.02.2010 tarih ve 2380 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 Toplantı No  : 2010/015
Gündem No  : 18
Karar Tarihi : 18.02.2010
Karar No  : 2010/UM.III-607

Şikayetçi:
 İntra Medikal Gereçler Pazarlama Ltd.Şti., Kore Şehitleri Cd. No:50 34360 Zincirlikuyu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şemsi Denizer Cad. E-5 Üzeri Cevizli Mevkii Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2010 / 2380
Başvuruya konu ihale:
 2009/159334 İhale Kayıt Numaralı "262 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
16.02.2010 tarih ve III.M.04.16.0219/2010-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan “262 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak İntra Medikal Gereçler Pazarlama Ltd.Şti.’nin 09.02.2010 tarih ve 2380 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; sundukları ürünün ihalenin 248 inci kalemine ait teknik şartnamenin 1 inci maddesine uymadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin faksla bildirimi ihale dokümanı satın alma  belgesi ve teklif mektubunda kabul ettiği, başvuru sahibinin 12.01.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 25.01.2010 tarihinde başvuru sahibine faksla bildirildiği ve aynı gün teyid yazısının postaya verildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden (25.01.2010) sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 09.02.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık   Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                  Adem KAMALI                                                                                                       Kurul Üyesi                          

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13