Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-516

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-516

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.III-516

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 11.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Tam Otomatik Entegre Biyokimya ve Hormon Analizörü Alımı ” ihalesine ilişkin olarak Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine,

başvuru sahibinin 25.01.2010 tarih ve 1455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/012
Gündem No  : 53
Karar Tarihi : 09.02.2010
Karar No  : 2010/UM.III-516

Şikayetçi:
 Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., -||kördere Sokak|öner Apt.|-D.4||kızıltoprak|merkez|istanbul(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Adnan Adıvar Caddesi Aksaray Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2010 / 1455
Başvuruya konu ihale:
 2009/149559 İhale Kayıt Numaralı "Kit Karşılığı Tam Otomatik Entegre Biyokimya ve Hormon Analizörü Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.02.2010 tarih ve III.M.02.85.G030/2010-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 11.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Tam Otomatik Entegre Biyokimya ve Hormon Analizörü Alımı ” ihalesine ilişkin olarak Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2010 tarih ve 1455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1-İhale uhdesinde bırakılan iş ortaklığının sunduğu teklif ile ihale konusu işin yapılmasının mümkün olmadığı, belirtilen gerekçeyle söz konusu teklifin Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 2- İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihaza ilişkin olarak; “Ülkemizde herhangi bir hastaneden çıkacak ikinci el bir sistemi bulunmadığından yurtdışından yeni sistem ithal edeceğinden, cihazlar direkt olarak entegre edilemediğinden ciddi bir maliyet kalemi teşkil edecek olan preanalitik ve raylı sistem kurmak zorunda kalacağından, ilk kurulumda yapılması gerekecek laboratuar inşaatı, laboratuar otomasyon sistemi bağlantıları, acil polikliniğinden örnek taşınması için yapılacak pnömatik sistem gibi masraf kalemleri göz önüne alındığında, benzer özellikte ülkemizde bulunan tek bir sistem olduğundan tüm kit, sarf ve yedek parça birim maliyetlerinin emsal sistemleri bulunan firmalara göre daha yüksek olacağı” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1-Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; "37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. " hükmü yer almaktadır. İdari şartnamenin "Sözleşmenin Süresi" başlıklı 9 uncu maddesinde; "9.1 Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 730 (yedi yüz otuz) gündür." düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru konusu ihalenin kit karşılığı tam otomatik entegre biyokimya ve hormon analizörü alımını kapsadığı, ihaleye katılan iki firmanın sunduğu belgelerin geçerli kabul edildiği, bu çerçevede ihalenin en düşük teklif sahibi olan Siemens Healthcare Diagnostik Tic. Ltd. Şti.-Neofarma Özel Sağlık Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun “ Aşırı düşük  Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı  aşırı düşük  olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;             a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,             b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,             Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak,  aşırı düşük  teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır. İhale komisyonunca ihaleye verilen tekliflerde yapılan indirim oranlarına göre ve 38 inci madde hükmüne göre, diğer teklifi de (başvuru sahibi tarafından teklif edilen fiyatı) göz önüne alarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmekle beraber, aşırı düşük  teklif olarak değerlendirmediği ve idarenin alınacak olan hizmeti yerine getirilebileceği kanaatine vardığı, bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulaması yapmayarak ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşılmıştır. İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin 2.800.390,00TL, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi firmanın teklifinin 2.040.000,00 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan başvuru sahibi firmanın teklifinin ise 2.339.026,00TL olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık  maliyete  göre oranlama yapıldığında; birinci avantajlı teklifin %28,  başvuru sahibi firmanın ise %16,5 ekonomik avantajlı teklif verdikleri, ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibinin teklifleri arasında 299.000,00 TL fark olduğu görüldüğünden, başvuru sahibi firmanın fiyat yönünden değerlendirmeye alınmaması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 2-Başvuru sahibinin 2 inci iddiasına ilişkin olarak: Başvuru sahibinin dilekçesinde belirtmiş olduğu; “Ülkemizde herhangi bir hastaneden çıkacak ikinci el bir sistemi bulunmadığından yurtdışından yeni sistem ithal edeceğinden, cihazlar direkt olarak entegre edilemediğinden ciddi bir maliyet kalemi teşkil edecek olan preanalitik ve raylı sistem kurmak zorunda kalacağından, ilk kurulumda yapılması gerekecek laboratuar inşaatı, laboratuar otomasyon sistemi bağlantıları, acil polikliniğinden örnek taşınması için yapılacak pnömatik sistem gibi masraf kalemleri göz önüne alındığında, benzer özellikte ülkemizde bulunan tek bir sistem olduğundan tüm kit, sarf ve yedek parça birim maliyetlerinin emsal sistemleri bulunan firmalara göre daha yüksek olacağı” yönündeki iddialarının ise somut nitelikte olmadığı, hangi konuda mevzuata aykırı işlemler yapıldığı konusunda delillerinin ortaya konmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin yaptığı başvurunun reddi gerektiği, Netice olarak, ihale komisyonunun yapmış olduğu değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu, ihalede oluşan fiyatın, yaklaşık maliyet ve başvuru sahibinin vermiş olduğu teklif fiyatına göre aşırı düşük olmadığı bu nedenle idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması işleminin yerinde olduğu, ikinci iddiasının ise somut nitelikte bulunmadığı, hangi konuda mevzuata aykırı işlemler yapıldığı konusunda delillerinin ortaya konmadığı anlaşıldığından başvurunun uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği  ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13