Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-431

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-431

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-431

Bucak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 2. Kalemi” ihalesine ilişkin olarak Pozitif Medikal Orman Ürün. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2009 tarih ve 25974 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/011
Gündem No  : 4
Karar Tarihi : 04.02.2010
Karar No  : 2010/UM.III-431

Şikayetçi:
 Pozitif Medikal Orman Ürün. İnş. İnşaat Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çünür Mahallesi 102 Cad. Süleyman Demirel Bulv. Özyavuz Gaziler A No:255/6 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Bucak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Çavuşlar Mh. Tepecik Cd. No:1 15300 Bucak/BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2009 / 25974
Başvuruya konu ihale:
 2009/160360 İhale Kayıt Numaralı "5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 2. Kalemi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.02.2010 tarih ve III.M.29.66.0261/2009-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Bucak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 2. Kalemi” ihalesine ilişkin olarak Pozitif Medikal Orman Ürün. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2009 tarih ve 25974 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yapılan demonstrasyon neticesinde ihalenin ikinci kalemi olan hemodiyaliz cihazı alımına ilişkin olarak teklif etmiş oldukları cihazın, teknik şartnamenin 1.16 ncı maddesini karşılamadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak söz konusu düzenlemede yer alan “pompanın bolus yapma özelliği olmalıdır” ifadesiyle, bolus işleminin otomatik yapılması gerekliliğinin getirilmediği, dolayısıyla cihazlarının üzerinde bulunan otomatik heparin pompası manüel olarak bolus işlemini gerçekleştirdiğinden, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Teknik şartnamenin, “Teknik ve Tıbbi Şartlar” başlıklı birinci bölümünün 1.16 ncı maddesinde; “Cihazın üzerinde otomatik heparin pompası bulunmalıdır. Kullanılacak enjektör hacmi tekliflerde belirtilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 17.11.2009 tarihli zeyilname ile anılan düzenlemenin; “Cihazın üzerinde otomatik heparin pompası bulunmalıdır. Kullanılacak enjektör hacmi tekliflerde belirtilmelidir. Pompanın bolus yapma özelliği olmalıdır” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir. Anılan şartnamenin “İstenilen Dokümanlar” başlığı altında yer alan 3.1 inci maddesinde; isteklilerden tekliflerin değerlendirilme aşamasında kullanılmak üzere, cihazın çalışmasını ya da kullanımını anlatan cihazla birlikte kullanılan sarf malzemesi ve diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren, işletme ve kullanımına yönelik üretici tarafından hazırlanmış orijinal doküman paketinden bir adet ile cihazın ve önemli aksesuarlarının teknik özellikleri, çalışma devre şemaları, periyodik kalibrasyon kontrolü, elektromekanik konstrüksiyon konularını, cihazın tüm modüllerinin ve önemli parçalarının bir listesini içeren, orijinal ayrıntılı dokümanlardan bir adet ve kalite kontrol, garanti, montaj, şartnameye uygunluk belgesi, standartlarla ilgili belgeler ve şartnamede yer alan diğer tüm belgelerin verilmesine yönelik düzenlemeye yer verildiği görülmüştür. İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 53 üncü maddesinin 53.1 sayılı alt maddesinde; “İhale komisyonu gerektiği takdirde demonstrasyon isteyebilir. Firma demonstrasyonu sağlayacaktır.” düzenlemesi ve teknik şartnamenin “Diğer” başlıklı 8 inci maddesinin 8.1 sayılı alt maddesinde ise; “Firmalardan demonstrasyon yapılması istenebilir. Demonstrasyonun yer ve zamanı teknik değerlendirme komisyonunca belirlenecektir. Demonstrasyonu sağlamayan firmanın teklifi değerlendirilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenlemelerden, cihaz ve aksesuarlarına ait tanıtıcı materyal ve teknik şartnameye uygunluk beyanının tetkiki ile gerekli görülürse yapılacak demonstrasyon neticesinde tekliflerin değerlendirilmesinin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. İhale komisyonunun ara kararı incelendiğinde; ihalenin başvuruya konu hemodiyaliz cihazına ilişkin kaleminde, ihale komisyonu ve ilgili uzman hekimlerle birlikte demonstrasyon yapılması için isteklilere süre verildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan demonstrasyona ihale yetkilisince 13.11.2009 tarihinde belirlenen uzman üyelerden biri olan Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi Dr. Bilal Vicir ve ihale komisyonu yedek üyesi  Hemodiyaliz Hekimi Dr. Filiz Epçeliden’in ve hemodiyaliz ünitesi hemşirelerinden beşinin katıldığı, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1.16 ncı maddesini karşılamadığı yönündeki 08.12.2009 tarihli “Hemodiyaliz Ünitesi Demo Cihazı Raporu”nu imzalayarak ihale komisyon başkanının bilgisine sundukları tespit edilmiştir. Nihai olarak, isteklilerin teklif ettiği cihazlara ilişkin yapılan demonstrasyonlar esas alınarak ihale komisyon kararı tesis edilmiş ve bu hususa ihale komisyon kararında da yer verilmiştir. Ayrıca, itirazen şikayet dilekçesi incelendiğinde, başvurunun demonstrasyonda yapılan değerlendirmeye yönelik olmadığı, demonstrasyon neticesinde yapılan, cihazın üzerindeki heparin pompasının bolus işlemini otomatik yapmadığı tespiti kabul edilerek itirazın bu işlemin otomatik olarak yapılacağına dair teknik şartnamede bir düzenleme bulunmadığı hususuna dayandırıldığı anlaşılmıştır. Bu hususta yapılan değerlendirmede ise; bolus işleminin enjektör içindeki maddenin damar içerisine aktarılması olduğu, teknik şartnamenin 1.16 ncı maddesinde cihazın üzerinde otomatik heparin pompasının bulunmasının ve bu pompanın bolus yapabilmesinin istenildiği ancak demo raporunda yer aldığı üzere, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazda bolus işlemi yapılırken, enjektörün heparin pompası kontrolünden çıkarılması ve enjektör pistonunun elle itilerek bolus işleminin yapılmasının gerektiği, dolayısıyla bolus işleminin kendi kontrolünde olmayan bir enjektör tarafından yapılmasının, bu işlemin heparin pompası tarafından yapılmadığı anlamına geldiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 1.16 ncı maddesini karşıladığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13