Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-428

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-428

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-428

Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Medikal Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karadeniz Oksijen Gaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2010 tarih ve 1774 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/011
Gündem No  : 1
Karar Tarihi : 04.02.2010
Karar No  : 2010/UM.III-428

Şikayetçi:
 Karadeniz Oksijen Gaz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Eski Erzurum Yolu Cd. Akoluk Bld. Trabzon
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hakan Şengül Sağlık Memuru Soğuksu Mahallesi Vatan Caddesi 1/1 61040 Trabzon
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2010 / 1774
Başvuruya konu ihale:
 2009/179579 İhale Kayıt Numaralı "Medikal Gaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.02.2010 tarih ve III.M.03.32.0257/2010-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Medikal Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karadeniz Oksijen Gaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2010 tarih ve 1774 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli Usta Oksijen ve Sınai Gaz. Ürt. Dağ. Paz. Ltd. Şti.’nin Messer Aligaz Sanayi Gazları A.Ş.’nin bayisi olduğuna ilişkin sunmuş olduğu belgenin geçersiz olduğu, bayilik yetkisinin bulunmadığı, kaldı ki, adı geçen üretici firmanın Medikal oksijen üretiminin olmadığı ve kendisine verilen Medikal gaz izin belgesinin 16.03.2009 tarihinde iptal edildiği ayrıca, likit oksijene ilişkin olarak sunulan analiz raporunun, ihale üzerinde bırakılan istekli Usta Oksijen ve Sınai Gaz. Ürt. Dağ. Paz. Ltd. Şti. adına düzenlendiğinin görüldüğü, likit oksijen analiz raporunu sadece üretici firmaların özel laboratuar şartlarında verebilme yetkisinin olduğu, sadece Medikal amaçlı oksijen gazı dolumu yapabilen isteklinin üretici firma olmadığı ve likit oksijen analiz raporu verme yetkisinin bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir. 12.01.2010 tarihli ihale komisyonu kararında, kısmi teklife açık olarak yapılan ihalenin 1, 2, 3 ve 4 üncü kısımları için, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Usta Oksijen ve Sınai Gaz. Ürt. Dağ. Paz. Ltd. Şti., 1, 2 ve 3 üncü kısımları için en avantajlı ikinci teklif sahibinin başvuru sahibi ve 4 üncü kısım için Levent Erkuloğlu olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli Usta Oksijen ve Sınai Gaz. Ürt. Dağ. Paz. Ltd. Şti.’nin, Messer Aligaz Sanayi Gazları A.Ş.’nin yetkili bayisi olduğuna ilişkin sunmuş olduğu belgenin geçersiz olduğu ve üretici firmanın izin belgesinin iptal edildiğine ilişkin idareye 14.01.2010 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 25.01.2010 tarihinde şikayet başvurusuna cevap verdiği, söz konusu cevabi yazıda; iddia edilen hususlarla ilgili gerekli incelemenin sonuçlanma aşamasında olduğu ve düzeltici işlem tesis edileceğinin belirtildiği, ancak düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin bir karar alınmadan başvuru sahibi tarafından 28.01.2010 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. İdare tarafından gönderilen 02.02.2010 tarihli ihale komisyonu kararında; üretici firma Messer Aligaz Sanayi Gazları A.Ş.’nin 16.03.2009 tarihinde üretim izninin durdurulduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu üretici firmadan alınan yetki belgesinin, üretici firma tarafından düzenlenmediği gerekçesiyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin; 1, 2 ve 3 üncü kalemlerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve 4 üncü kalemde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü yer almaktadır. Şikayet konu ihalede, başvuru üzerine idare tarafından, 02.02.2010 tarihli ihale komisyonu kararı ile düzeltici işlem tesis edildiğinden, gerçekleştirilen işlem sonucu, başvuru sahibinin bir hak kaybına veya zarara uğramadığı veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşıldığından başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE            05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikâyet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                  Adem KAMALI                                                                                                       Kurul Üyesi                          

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13