Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.III-296

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.III-296

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.III-296

Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından 11.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerin Ortopedi Malzemeleri Çerçeve Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uluöz Medikal İnş. Gıda Tarım Hayvancılık Eml. Tem. Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.01.2010 tarih ve 1256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/008
Gündem No  : 19
Karar Tarihi : 26.01.2010
Karar No  : 2010/UM.III-296

Şikayetçi:
 Uluöz Medikal İnş. Gıda Tarım Hayvancılık Eml. Tem. Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., -||dikkaldırım Mahallesi|büklüm Cad. Dilek Sk. Gözaçan Apt.|8/2|||osmangazi|bursa
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Sağlık Müdürlüğü, Hüdavendigar Mah. Hat Cad. No: 4 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.01.2010 / 1256
Başvuruya konu ihale:
 2009/169806 İhale Kayıt Numaralı "Bursa Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerin Ortopedi Malzemeleri Çerceve Mal Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
21.01.2010 tarih ve III.M.02.43.G024/2010-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından 11.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerin Ortopedi Malzemeleri Çerçeve Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uluöz Medikal İnş. Gıda Tarım Hayvancılık Eml. Tem. Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.01.2010 tarih ve 1256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; Alıma konu malzemeler içinde 116 sıra numarası ile yer alan “atroplasti sarf ürünleri, yıkama kiti grup 20 basınçlı yara yıkama sistemi” kalemi ile ilgili olarak teknik şartnamenin 2, 9 ve 12 nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin belirli bir markayı tarif ettiği iddiasına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun "İhalelere Yönelik Başvurular"  başlıklı 54 üncü maddesinde, "İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve iitrazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler. " hükmü, "İdareye şikayet başvurusu" başlıklı 55 inci maddesinde, "Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar." hükmü yer almaktadır.             İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;             a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,…             c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,             hakkında başvuruda bulunabilir….” hükmüne,             “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “ (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir….” hükmüne yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3 üncü maddesinde; (6) İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamaz.” açıklamasına yer verilmiştir. Buna göre, idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunduğu, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine,       Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
FARKLI GEREKÇE   4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 1. fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinde; şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, 56. maddesinin 1. fıkrasında; idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabileceği, 6. maddesinin 2. fıkrasında; ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, 15. maddesinin 1. fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, ve 17. maddesinin 1. fıkrasında ise; 16. maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı, bu nedenle ihalenin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, ancak başvuru sahibinin iddiasının ihale dokümanına yönelik olması nedeniyle, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının anılan Kanun’un 55. maddesi 2 fıkrası ve Yönetmeliğin 16. maddesi 1. fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca, süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; inceleme konusu ihalede, yukarıda belirtilen gerekçelerle başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum. Erkan DEMİRTAŞ                                                                                                   KurulÜyesi                                                                                                                     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13