Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-2624

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-2624

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-2624

27.08.2010 tarih ve III.M.22.34.0097/2010-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 25.05.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Endoskopi Ticaret Ltd. Şti.’nin 06.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.07.2010 tarih ve 17234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

22.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/057
Gündem No  : 51
Karar Tarihi : 31.08.2010
Karar No  : 2010/UM.III-2624

Şikayetçi:
 Endoskopi Ticaret Ltd.Şti., Perpa Tic. Mrk. A Blok K:13 1964 34384 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Merkez Kampüs Aytepe No:1 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.07.2010 / 17234
Başvuruya konu ihale:
 2010/31487 İhale Kayıt Numaralı "8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
27.08.2010 tarih ve III.M.22.34.0097/2010-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 25.05.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Endoskopi Ticaret Ltd. Şti.’nin 06.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.07.2010 tarih ve 17234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarenin kesinleşen ihale kararında firmaları tarafından teklif edilen Full HD Endoskopik Görüntüleme Sistemi cihazının kamera kafasında optik zoom olmaması nedeniyle teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşıldığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiğinin bildirildiği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde teklif edilen cihazın kamera kafası üzerine monteli optik zoom yapan lensinin bulunması gerektiğinin düzenlendiği, bu şekilde yapılan düzenlemenin tek bir marka ve modele uyumlu olduğu, bu yöndeki itirazlarını ihale tarihinden önce idareye yaptıkları ancak idarenin şikayetlerini uygun bulmadığı ve tek bir marka ve modele yönelik olarak düzenlemeyle ihaleye çıkıldığı, idareye yaptıkları demonstrasyon sırasında genel görüntü kalitesinde herhangi bir sıkıntı olmadığı kliniğin gerekçeli kararında da beyan edildiği, sadece optik zoom olmadığı nedeni ile zoom in/out yapılamadığının eklendiği, zoomun dijital olarak in/out yapıldığı ve herhangi bir sorun görülmediği, idarenin şikayete verdiği cevapta ihaleye teklif veren Endoas firmasının da optik zoom içeren HD kamera ile ihaleye katıldığı, dolayısıyla tek bir firmanın optik zoom seçeneğini karşıladığı yönündeki iddianın yerinde olmadığını ileri sürdüğü ancak bu firmanın da 1920x1080 pixel özelliğini karşılamadığının idarece de tespit edildiği, dolayısıyla düzenlenmiş olan teknik şartnamenin tek bir marka ve modele yönelik olarak hazırlandığı, bu çerçevede teklif ettikleri fiyat göz önüne alınarak ihale kararının yeniden incelenerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İhale konusu işin 8 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesi olduğu, ihalenin kısmi teklife açık yapıldığı, itirazen şikayet konusunun ihalenin 3 üncü kısmı olan “Full HD Endoskopik Laparoskopik Görüntüleme Sistemi” kısmına ilişkin olduğu, Full HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi’nin “HD Dijital Endoskopik Kamera Kafası Özellikleri” başlıklı 2 nci maddesinin 2.3 sayılı alt bendinde; “Kamera kafası üzerine monteli optik zoom yapan lensi bulunmalı ve bu lensin optik büyütmesi 14-30 veya 18-45 mm arasında olmalı; …” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan demonstrasyon sonucunda düzenlenen 18.06.2010 tarihli raporda başvuru sahibi Endoskopi Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu cihaza ilişkin olarak demonstrasyon sırasında sorun yaşanmadığı ancak kamera kafasında optik zoom bulunmadığı ve cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının belirtildiği görülmüştür. Başvuru sahibi Endoskopi Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurumumuza yapılan itirazen şikayet başvurusunda teklif etmiş olduğu cihazın optik zoomunun bulunmadığı, dijital zoomunun bulunduğu şeklindeki idarece yapılan tespite ilişkin bir itirazının olmadığı, iddiasının teknik şartnamenin optik zoomu öngören düzenlemesine yönelik olduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibi iddiasında idareye ihale tarihinden önce ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunduğunu da beyan etmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “"başvuru ehliyeti"” başlıklı 5 inci maddesinin (c) bendinde, “İstekliler, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilirler” hükmü, Anılan Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci bendinde; “Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir” hükmü yer almaktadır. Yapılan incelemede; başvuru sahibi tarafından 05.05.2010 tarihli dilekçe ile ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak idarece 10.05.2010 tarihinde şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından her ne kadar ihale tarihinden önce ihale dokümanına yönelik idareye şikayet başvurusunda bulunmuş ise de; idarenin kararına karşı süresi içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla itirazen şikayet için gerekli sürenin geçirildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından daha sonra ihaleye teklif verildiği ve ihale dokümanına yönelik iddiaların bu aşamada da ileri sürüldüğü görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından ihale tarihinden önce ihale dokümanına yönelik ileri sürülen iddialara yönelik idarenin şikayetin reddine ilişkin kararına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği anlaşılmıştır. İhale dokümanı bu aşamadan sonra kesinleştiğinden, ihaleye teklif veren isteklilerin ihale dokümanına uygun olarak teklif vermeleri gerekecek ve ihale dokümanına yönelik iddialar artık ihaleye teklif verildikten sonra ileri sürülemeyecektir. Dolayısıyla her ne kadar ihale dokümanına yönelik ihale tarihinden önce idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de; idarenin şikayetin reddine ilişkin kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulmaması neticesinde kesinleşen ihale dokümanının mevzuata aykırı olduğu iddiasının artık tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ileri sürülmesine imkan bulunmamaktadır. Bu açıdan başvuru sahibinin iddialarının ehliyet ve süre yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1)      Başvurunun reddine, 2)      2118 TL olarak yatırılan başvuru bedelinin 1059 TL’sinin başvuru sahibine iadesine, Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan 
 
Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi Bahattin  IŞIK Kurul Üyesi
 
Hakan  GÜNAL Kurul Üyesi Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi
 
Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi        

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13