Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-140

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-140

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-140

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 22.12.2009 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik medikal Sis. San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.01.2010 tarih ve 190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde;

  Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 Toplantı No : 2010/003
Gündem No : 91
Karar Tarihi : 11.01.2010
Karar No : 2010/UM.III-140

Şikayetçi:
 Penta Elektronik Medikal Sis.San.Ve Tic..A.Ş., | |hoşdere Cd. |fuar Sk. Alper 2 İş Mrk. |5/3||y.Ayrancı|çankaya|ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı, Atatürk Yolu Üzeri 5.Km. No:4 66200 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2010 / 190
Başvuruya konu ihale:
 2009/185328 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.01.2010 tarih ve III.M.00.39.0132/2010-01 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 22.12.2009 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik medikalSis. San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.01.2010 tarih ve 190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; kemik dansitometresi kalemi üzerinde bırakılan isteklinin bir başka ihalede, başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin C-19 maddesiyle aynı şekilde yapılan düzenlemeyi karşılamadığı için zeyilname talebinde bulunduğu ve talebin reddedilmesi sebebiyle ihaleye katılamadığı belirtilerek, söz konusu kalem üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın, teknik şartnamenin C-19 maddesini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 25.12.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 25.12.2009 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.01.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13