Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-14

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-14

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.III-14

        Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 20.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “"medikal" Oksijen Üretim ve Yedekleme Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.11.2009 tarih ve 23736 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/001
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 04.01.2010
Karar No : 2010/UM.III-14

Şikayetçi:
 Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti, Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:184 Karaköy Beyoğlu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Bul. Hastane Özel Klinik Binası 4.Blok Zemin Kat 27310 Beyoğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.11.2009 / 23736
Başvuruya konu ihale:
 2009/130908 İhale Kayıt Numaralı "Medikal Oksijen Üretim ve Yedekleme Sistemi Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
31.12.2009 tarih ve III.M.24.87.0169/2009-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 20.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “"medikal" Oksijen Üretim ve Yedekleme Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.11.2009 tarih ve 23736 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen sistemin istenen kapasiteyi karşılamadığı, ayrıca teknik şartnamenin 1 inci maddesinin (c) ve (e) bentleri ile 16, 18, 23, 24, 25, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 68 inci ve yine teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 12 inci maddelerine aykırı olduğu, 2) İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen sistemin Sağlık Bakanlığı onayının ve UBB kaydının olmadığı, katalog ve fotoğraflarının orijinal olmadığı, teknik şartname cevaplarının katalog üzerinde işaretlenmediği, 3) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif zarfında idarenin açık adresinin yazılmadığı, 4) İhale üzerinde kalan isteklinin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösterir belgeleri idari şartnamenin 7.7.4 ve 7.7.4.4 üncü maddelerine göre sunmadığı, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak idarenin 16.11.2009 tarihli yazısının ekinde yer alan inceleme raporunda; “1. Teknik şartnamenin 1. maddesinin (c) bendinde ‘sistem ile birlikte kontrol paneli ve 1KVA UPS bulunmalıdır’ denilmektedir. Şartnamenin 1. maddesi, sistem üzerinde bulunması gereken yazılım vb. bilgilerin verilmesini tarif etmektedir. Kapasite ile ilgili herhangi bir ifade söz konusu değildir. Kaldı ki, ilgili firmanın teklif etmiş olduğu Premium 520 modeli katalog bilgilerine göre 26 m3/h kapasiteli olup, şartnamede istenen 78 m3/h kapasiteli sistemi karşılamak için, 3 adet 26 m3/h kapasiteli bir sistem kuracaklarını beyan etmişlerdir. Sistem kurulup şartnamemizde belirtilen %95 saflık ve 1300 lt/dk (78 m3/h) kapasite karşılamak kaydı ile, sistemin tekil veya üçlü olması herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca, şartnamemizde sistemin tek bir üniteden ibaret olacağı yönünde herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 2. Teknik şartnamenin 1. maddesinin (e) bendinde ‘Windows tabanlı oksijen saflık ve arıza kayıt sistemi ile bilgisayar ekranında izlenmesi gereken veriler’ tarif edilmektedir. İlgili firmanın teklif etmiş olduğu cihazda, yazılım konusu bu verilerin alınıp alınmayacağını sistem kurulmadan tespit etmek mümkün değildir. Teknik şartnamemizde belirtilen tüm hususlar, muayene kabul komisyonunca tek tek incelenmekte olup, şartnamede belirtilen şartlar sağlanmadan sistemin kabulü yapılmamaktadır. 3. Teknik şartnamenin 16. maddesinde ‘Emme düzeneği çiftli çalışma ünitesi hava basınç kontrollü valf sistemi ile kontrol edilmelidir’ denilmektedir. İlgili firmanın teknik şartnameye cevaplar belgesinde, valf sisteminin hava kontrollü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, cihazlar tek tip üretilmemekte olup, müşterinin isteği doğrultusunda, opsiyonel olarak bir çok ekipman ilave edilebilmektedir. 4. Teknik şartnamenin 18. maddesinde ‘Emme düzeneği kontrol paneli üzerinde sistemin o andaki çıkış basıncını gösteren dijital bir gösterge olmalıdır’ denilmektedir. Şartnamemizde istenen dijital gösterge ve dijital flowmetre opsiyonel olarak yapılabilen ekipmanlardır. İlgili firma, teknik şartnameye cevaplar belgesinde bu hususları sağladığını beyan etmiştir. Zaten bu ve benzeri hususlar muayene kabul komisyonunu ilgilendirmektedir. 5. Teknik şartnamenin 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 57. maddeleri tamamen yazılım ile ilgili hususlar olup, müşterinin isteği doğrultusunda programlanabilen ve cihaz kurulduktan sonra tespit edilebilen hususlardır. Yüklenici firma, şartnamemizde belirtilen tüm hususları cihaz üzerinde muayene kabul komisyonuna göstermek ve ayrıca, sistemin kullanılması ile ilgili olarak tüm eğitimleri vermek zorundadır” hususlarına yer verilmiştir. "medikal" Oksijen Üretim ve Yedekleme Sistemi teknik şartnamesinde; “1. "medikal" oksijen üretim tesisi aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır. c. "medikal" oksijen üretim sistemi kontrol paneli ve 1 kVA UPS ile beraber. e. Windows tabanlı "medikal" oksijen saflık ve arıza kayıt sistemi ile bilgisayar ekranında aşağıdaki veriler aynı anda izlenmelidir. *. 24 saatlik, anlık üretilen "medikal" oksijen saflığı grafik monitörizasyonu *. "medikal" oksijen üretim sistemi anlık arıza ve uyarı kayıt monitörizasyonu *. Oksijen üretim miktarını litre veya metreküp olarak gösteren dijital sayaç *. 24 saatlik grafik olarak geçmişe ait "medikal" oksijen saflık grafik saklama monitörizasyonu. En az 5 (beş) yıllık "medikal" oksijen saflık grafiklerini hafızada saklama kapasiteli *. Geçmişe ait "medikal" oksijen üretim sistemi arıza ve uyarı kayıt monitörizasyonu. En az 5 (beş) yıllık arıza ve uyarıları hafızada saklama kapasiteli 16. Emme düzeneği çiftli çalışma ünitesi hava basınç kontrollü valf sistemi ile kontrol edilmelidir. 18. Emme düzeneği kontrol panelinin üzerinde sistemin o andaki çıkış basıncını gösteren dijital bir gösterge olmalıdır. 23. Kontrol panelinde programlanabilen kontrol sistemleri bulunmalıdır. 24. Kontrol ünitesinin kumanda komutları istenilen değerlere değiştirilebilmelidir. Mekanik, basınçlı hava kontrol valflarının zamanlama aralıkları software kontrolü ile değiştirilebilmelidir. 25. Kontrol ünitesinin üzerinde sistemden gönderilen havanın basınç değerini gösteren bir dijital basınç göstergesi olmalıdır. 31. "medikal" oksijen sistemi min. %5 saflıkta ve 1.300 litre/dakika "medikal" oksijen üretmelidir. 32. "medikal" oksijen üretim tesisinin çıkışında dijital flowmetre olmalıdır. Dijital flowmetre ile hastanenin kullandığı oksijen dakika/litre olarak izlenmelidir. Dijital flowmetre 12 – 14 volt aralığında çalışmalıdır. Dijital flowmetrenin çıkış flow değerini kayıt edebilmek için iki adet dijital çıkışı olmalıdır. 46. "medikal" oksijen üretim tesisi hastanede kullanılan bir bilgisayara bağlanmalıdır ve "medikal" oksijen üretim tesisi çalışırken oluşabilecek tüm arızaları, sorunları ve alarmları Türkçe açıklamalı olarak arızanın olduğu gün, saat, dakika ve saniye olarak ekranda göstermeli ve hafızaya kaydetmelidir. 47. "medikal" oksijen üretim tesisinin anlık ürettiği oksijen saflığı 24 saatlik grafik olarak 48. ekranın diğer bir yerinde ikinci bir 24 saat periyotlu grafik olmalıdır. Bu ikinci grafik "medikal" oksijen üretim tesisinin kurulduğu günden bugüne kadar olan günlere ait seçilen herhangi bir günün 24 saatlik oksijen saflığı grafik görüntüsünü göstermelidir. Bu grafiğin üstünde geçmiş yıl ve aylara ait bir aylık takvim ekranda olmalı ve bu aylık takvim ekranından ekranda görüntülenmek istenen gün kolayca seçilmelidir. 49. Ekranda hem "medikal" oksijen üretim tesisinin o anda ürettiği oksijenin saflık değerinin izlendiği grafik, hem de geçmiş zamana ait seçilen bir güne ait garfik aynı andan ekranda gösterilmelidir. Geçmiş zamana ait en az 5 (beş) senelik grafik bilgileri hafızada saklanmalıdır. En beş sene evvelki bir güne dönülüp o günün oksijen saflığı grafiği çağrılmalı ve izlemelidir. 50. "medikal" oksijen üretim tesisinin kurulduğu günden itibaren ürettiği "medikal" oksijen saflığı sistemle beraber verilecek yazılım tarafından geçmişe ait en az beş yıllık bilgileri grafik ve rapor şeklinde hafızada saklanmalıdır. İstenildiğinde seçilen geçmiş bir günün 24 saatlik grafiği ekrana getirilmelidir. 51. "medikal" oksijen üretim tesisinin kurulduğu günden itibaren sistemde oluşan arıza ve alarmlar sistemle beraber verilecek yazılım tarafından limitsiz olarak Türkçe bir rapor şeklinde hafızada saklanmalıdır. İstenildiğinde geçmiş zamana ait bir sorun, arıza ve alarmlar Türkçe açıklamalı olarak geri çağrılıp izlenmelidir. Bu işlem yapılırken aynı ekranda o andaki arıza, sorun ve alarm açıklamaları Türkçe olarak izlenmeye devam edilmelidir. 52. Türkçe arıza rapor uyarıları, a."medikal" oksijen saflığı düşük, b. "medikal" oksijen saflığı normal düzeyde, c. Kompresör arızaya geçti, d. Kompresör normal çalışıyor, e. Kompresör durduruldu, f. Kompresör çalıştırıldı, Uyarılarını beş sene boyunca hafızaya almalı ve istenilen gün çağrılıp istenilen zaman aralığı rapor şeklinde print edilebilmelidir. 54. Yukarıda açıklanan tüm bu veriler hastanenin göstereceği min. 200 m mesafedeki bir bilgisayara kablosuz olarak iletilmelidir. Yazılımın çalıştığı bilgisayar ekranında "medikal" oksijen üretim tesisinden gelen sinyallerin gücünü gösteren bir bar olmalıdır. 55. "medikal" oksijen üretim tesisi tüm bilgileri istendiğinde herhangi bir hat çekilmeden, hastanede var olan elektrik hattı kullanılarak hastane içinde dağıtılıp; istenilen herhangi bir bilgisayardan tüm "medikal" oksijen verilerini (Grafikler, arızalar, alarmlar, eski tarihli oksijen saflığı grafik kayıtları) izleme imkanı olmalıdır. 57. Yukarıda belirtilen tüm grafik ve raporlar istenildiğinde software’in yüklendiği hastanenin bilgisayarına bağlı printerden hastanede bulunan Windows tabanlı herhangi bir bilgisayardan print çıktısı olarak alınabilmelidir. 68. Sistem otomatik kontrol sistemine sahip olmalı, kontrol panelinde yüksek sıcaklık ve voltaj dalgalanmaları esnasında sistemi koruyan elemanlar olmalıdır. Olumsuz çalışma şartlarında sistem kendini devre dışı bırakmalıdır. Teklif veren firma teklifi ile beraber en az 3 (üç)) adet "medikal" oksijen yedekleme ünitesi referansı vermelidir”,   Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 12 nci maddesinde, “"medikal" oksijen üretim tesisi tüm bilgileri istendiğinde herhangi bir hat çekilmeden, hastanede var olan elektrik hattı kullanılarak hastane içinde dağıtılıp; istenilen herhangi bir bilgisayardan tüm "medikal" oksijen verilerini (Grafikler, arızalar, alarmlar, eski tarihli oksijen saflığı grafik kayıtları) izleme imkanı olmalıdır”, İdari şartnamenin “Teklif edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “a- İstekliler teknik şartnameye birebir cevaplarını ve teklif edecekleri cihaza ait katalog veya kullanım kitapçığını teknik şartnamedeki kriterleri üzerinde işaretleyerek ihale zarfında sunacaklardır”, Düzenlemeleri yapılmıştır. İdari şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinin gereği olarak ihale üzerinde kalan Atasam Sağlık ve Sağlık Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından alım konusu "medikal" oksijen üretim ve yedekleme sistemi için teklif edilen OXYPPLUS marka Premium 520 model "medikal" oksijen üretim sistemine ilişkin katalog bilgileri ve teknik şartname cevapları teklif kapsamında sunulmuştur. Anılan isteklinin teknik şartname cevaplarında, teknik şartnamenin gereklerinin karşılandığının belirtildiği, ayrıca 31 inci maddede “Teklif ettiğimiz sistem %95 saflıkta ve 26 m3/h’lık 3 adet Premium 520 modelden oluşmakta ve 1300 lt/dakika "medikal" oksijen üretmektedir” denildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın gerekli kapasiteyi karşılamadığı ve teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerine uygun olmadığı yönündeki iddiaları ile ilgili olarak 04.12.2009 tarihli yazı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiştir. Akademik kuruluştan gönderilen ve 15.12.2009 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında; “1. OXYPLUS marka "medikal" oksijen üretim sisteminin teknik şartnamede öngörülen kapasiteyi karşılayıp karşılamadığı sorulmaktadır: Dosyayı incelemem sonucunda; İdarenin verdiği cevapta da belirtildiği gibi, şartnamenin 31. maddesinde istenen %95 saflıkta, 1300 litre/dakika üretim kapasitesi OXYPLUS firmasınca sağlanmaktadır. İdarenin verdiği cevapta da belirtildiği gibi şartname tek bir üniteden üretim şartı belirtmediği için toplam 3 üniteden, şartnamede istenen kapasite, 26 x 3 = 78 m3/saat = 78000 litre/saat 78000 litre/saat = 78000 dm3/60 dak = 1300 litre/dakika Yukarıdaki basit hesaplamada da görüldüğü gibi sağlanmaktadır. OXYPLUS marka sistem, şartnamenin 1. maddesinin (c) maddesinde istenen 1 KVA lık UPS’yi vereceğini belirtmektedir. Kanımca beyan yeterlidir. Zira UPS dışarıdan takılan bir yedek enerji destek ünitesi olup, Teknik muayene ve kabul komisyonu, sistemin kabulü aşamasında bu ünitenin varlığından emin olarak kabulü yapacaktır. Şartnamenin 1. maddesinin (e) bendinde Windows tabanlı arıza, oksijen saflık ve arıza kayıt sistemi bir bilgisayar ekranında görülecektir şartının, OXYPLUS firmasının teklifinde sağlanacağı belirtilmekte ancak diğer firma, OXYPLUS marka sistemin bu maddeyi sağlayamayacağı iddiası dikkate alındığında, bu maddenin sağlanıp sağlanmadığı düzenlenecek bir gösteri (demonstrasyon) ile ortaya çıkartılabilir. İdarenin cevabında da Özcan Kardeşler firmasının iddiasının, OXYPLUS sisteminin tesliminde zorunlu olarak, teknik kabul komisyonunca inceleneceği bilgisi vardır. Şartnamenin 16. ve 18. maddesinin ATASAM firmasınca sağlanacağı belirtilmektedir. Bu maddelerle ilgili olarak; Özcan Kardeşlerin 16. maddeye Atasam’ın verdiği cevaptaki itirazı ‘kısa ömürlü’ nitelemesi subjektif olup, kanımca geçersizdir. 18. madde verilen cevapta ise OXYPLUS sisteminin ilgili göstergelerinin mekanik (analog) olduğundan söz etmektedir. Bu göstergeler istenirse digitale çevrilebilir. ATASAM şirketi de bunu taahhüt etmektedir. Bu konu da teknik kabul/muayene komisyonunca incelenecektir. Bu madde (18.) ile ilgili olarak da, karar vermeden önce ATASAM firmasında demonstrasyon istenebilir. Şartnamenin 23, 24, 25, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 ve 68. maddeleri, satın alınacak sistemin sahip olması gereken yazılım özellikleri ve teslimde ihaleyi kazanan firmanın teslim etmekle yükümlü olacağı maddeler olup, ATASAM firması sunduğu dosyada verdiği cevaplarda bu maddeleri sağlayacağını, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, şartname genel hükümlerin 12. maddesine uyacağını beyan etmektedir. Kanımca tereddütleri tamamen ortadan kaldırmak için genel bir demonstrasyon istenebilir. Diğer taraftan, demonstrasyon ile sağlanacak bilgilerin doğruluğu ihale teknik, muayene ve kabul komisyonunca da tespit edilecektir.” Hususlarına yer verilmiştir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen teknik görüşten, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen sistemin teknik şartnamede aranan kapasite koşulunu sağladığı ve teknik şartnamenin şikayete konu diğer maddeleri bakımından uygunluğu taahhüt edilen hususların geçerliğinin muayene kabul komisyonunca tespit edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi, muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun sistemi kabul etme hususunda idareye yüklenen hukuki sorumluluğu bertaraf etmeyeceği de göz önünde bulundurularak, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin, teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şeklindeki iddia yerinde bulunmamıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak idarenin 16.11.2009 tarihli yazısında; “… bahse konu sistemin UBB kaydı bulunmaktadır. UBB kaydı olması Sağlık Bakanlığının onayı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, yüklenici referans sistemi vermiştir. Referanslardan Ceyhan Devlet Hastanesi ve Sason Kaymakamlığı Devlet Hastanesi Baştabipliği; ilgi (b) ve ilgi (c) yazılarında Atasam firmasının Merkezi Oksijen Üretim ve Yedekleme Sistemini kurduğunu bildirmiştir” hususlarına yer verilmiştir. İdari şartnamenin “Teklif edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “a- İstekliler teknik şartnameye birebir cevaplarını ve teklif edecekleri cihaza ait katalog veya kullanım kitapçığını teknik şartnamedeki kriterleri üzerinde işaretleyerek ihale zarfında sunacaklardır”, “Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıt ile ilgili belgeler” başlıklı 7.5.5.2 nci maddesinde “İstekliler teklif edecekleri cihaz için UBB barkod numarasını tekliflerinde belirtecekler ve ilaç ve tıbbi cihaz tanımlama formu çıktılarını ihale zarfında sunacaklardır”, Genel Hükümler başlıklı ihale dokümanında; “… 13. İstekliler tedarik edilecek cihazın uygunluğunu teyit etmek amacıyla cihazın üretim yerine göre orijinal katalog ve fotoğrafları teklifi ile birlikte sunacaktır. Bu katalogda cihazın çalışmasını ve nasıl kullanıldığını anlatan cihazla birlikte kullanılan sarf malzemesi ve diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren işletme ve kullanıma yönelik orijinal üretici firma tarafından hazırlanmış doküman paketini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 14. İstekliler, teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere ‘Teknik Şartnameye Cevaplar’ adı altında sırasıyla tek tek cevap verecektir. Cevaplar orijinal dokümanlar üzerinde işaretlenerek belgelenecektir. Cevap verilemeyen madde olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.” Düzenlemeleri yapılmıştır. 20.10.2009 tarihli belge kontrol tutanağında da belirtildiği üzere; İdarece gönderilen ve ‘aslı gibidir’ kaşesi ve mühür ile onaylanan fotokopilerin yer aldığı ihale işlem dosyasında yapılan incelemeye göre, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyası kapsamında, teklif edilen 2452642000036 barkod numaralı “OXYPLUS” marka “"medikal" Oksijen Üretim Sistemi %95 Saflık” etiket adlı sistemin Sağlık Bakanlığından onaylı ve UBB kaydı olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktıları ile sisteme ilişkin İngilizce ve Tükçe katalog örnekleri ve üzerinde teknik şartname maddelerinin işaretlendiği sistem şemasının yer aldığı anlaşıldığından, söz konusu belgeleri ihale dokümanında istenildiği şekilde sunan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak idarenin 16.11.2009 tarihli yazısında herhangi bir hususa yer verilmemiştir. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihale üzerinde kalan isteklinin teklif zarfı üzerinde, ihalenin adı, isteklinin ticari unvanı, adresi, telefon ve faks numarası, ihale tarihi ve ihale kayıt numarası ile ihaleyi yapan idare (“Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü”) ve idarenin telefon ve faks numaralarının yazıldığı, ayrıca zarfın yapıştırılan yerinin kaşelenip imzalandığı tespit edilmiştir. İdari şartnamenin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1 inci maddesinde; “1.1. İdarenin; a)      Adı: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü b)      Adresi: Üniversite Kampusu Hastane 4. Blok Özel Klinik Zemin Kat Şahinbey / Gaziantep …” “İhale ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” 3 üncü maddesinde; “3.1     … c)      Tekliflerin sunulacağı adres: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü d)      İhalenin yapılacağı adres: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihale salonu …” Düzenlemeleri yapılmıştır. 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” Hükümleri bulunmaktadır. İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif zarfı üzerinde yazılan “Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” ibaresinin, ihaleyi yapan idarenin tekliğini ve yerini tarif etmeye yeterli olduğu ve tebligata elverişli açık adres niteliğini taşıdığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. 4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak idarenin 16.11.2009 tarihli yazısında herhangi bir hususa yer verilmemiştir. İdari şartnamenin “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 7.5.3 üncü maddesinde; “a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, verilmesi İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin, alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler isteklinin imalatçı olduğunu gösterir.” Düzenlemesi yapılmıştır. İdari şartnamenin yukarıda yer verilen hükmü gereği olarak, ihale üzerinde kalan istekli tarafından, Teklif edilen OXYPLUS ürünleri ile ilgili olarak OXYPLUS Technologies ile yapılmış 01.01.2008 tarihli ve geçerliği devam eden “Tek Yetkili (Münhasır) Distribütörlük Sözleşmesi”nin İngilizce aslı ile yeminli mütercim tarafından yapılmış ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslı idarece görülmüş örneklerinin, Sözleşmeyi OXYPLUS Technologies adına imzalayan C. Berard’ın imza yetkisi olduğuna ilişkin OXYPLUS Technologies tarafından düzenlenmiş belgenin İngilizce aslı ile yeminli mütercim tarafından yapılmış ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslı idarece görülmüş örneklerinin, OXYPLUS Technologies şirketinin NOVAIR SAS şirketinin bir alt kuruluşu olduğuna ve NOVAIR SAS tarafından imal edilen alım konusu ürünleri pazarladığına ilişkin her iki şirketin başkanı imzalı belgenin İngilizce aslı ile yeminli mütercim tarafından yapılmış ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslı idarece görülmüş örneklerinin, OXYPLUS Technologies şirketi ile ATASAM şirketi arasında 01 Ocak 2008 tarihinde Fransa’nın Sevran ilinde “Sadece dağıtım amaçlı bir sözleşme” imzalandığının tasdik edildiğine ilişkin OXYPLUS Technologies tarafından düzenlenmiş belgenin İngilizce aslı ile yeminli mütercim tarafından yapılmış ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslı idarece görülmüş örneklerinin, Yukarı da belirtilenlerin yanında, NOVAIR SAS’a ait kalite yönetim sistem belgelerinin sunulduğu, Ayrıca sözleşmenin OXYPLUS Technologies tarafında tasdikine ilişkin tercümede, belgenin asıldan tercümesi ile ilgili olarak yapılan noter onayındaki imzanın Ankara 41. Noterliğine ait olduğuna dair Dışişleri Bakanlığı onayının bulunduğu ve sözleşmenin birinci maddesinde, dağıtıcının sözleşmede listelenen ve alımı konusu OXYPPLUS ürünlerini Türkiye’de satmaya tam yetkili olduğunun belirtildiği, anlaşılmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde;   “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.   (2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.  (4) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:             a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.             b)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.             c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.             ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.             d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.             e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.             f) İdare tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.             (5) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:             a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.             b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:             1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.             2) Belgelerin tercümelerinin düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.             3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.             4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.             5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” Hükümleri bulunmaktadır. İhale üzerinde kalan isteklinin idari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesi kapsamında sunduğu sözleşmenin, bu maddenin (b) bendi kapsamında; iki şirket arasında imzalanan sözleşmenin sunuluş şeklinin de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarda verilen 29 uncu maddesinin 1, 2 ve 5 inci fıkralarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan belgelerin yeminli mütercim tarafından yapılmış ve noter onaylı tercümeleri ile birlikte aslı idarece görülmüş örneklerini sunan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
KARŞI OY            İncelemeye konu ihalede; başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın gerekli kapasiteyi sağlayıp sağlamadığı ve teknik şartnamenin 1. maddesinin (c) ve (e) bentleri ile 16, 18, 23, 24, 25, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 68 inci maddeleri ve genel hükümler 12. maddesinde belirtilen hususları karşılayıp karşılamadığı hususunda, akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiştir.Akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısında; “…. Şartnamenin 1. maddesinin (e) bendinde Windows tabanlı arıza, oksijen saflık ve arıza kayıt sistemi bir bilgisayar ekranında görülecektir şartının, OXYPLUS firmasının teklifinde sağlanacağı belirtilmekte ancak diğer firma, OXYPLUS marka sistemin bu maddeyi sağlayamayacağı iddiası dikkate alındığında, bu maddenin sağlanıp sağlanmadığı düzenlenecek bir gösteri (demonstrasyon) ile ortaya çıkartılabilir. İdarenin cevabında da Özcan Kardeşler firmasının iddiasının, OXYPLUS sisteminin tesliminde zorunlu olarak, teknik kabul komisyonunca inceleneceği bilgisi vardır. Şartnamenin 16. ve 18. maddesinin ATASAM firmasınca sağlanacağı belirtilmektedir. Bu maddelerle ilgili olarak; Özcan Kardeşlerin 16. maddeye Atasam’ın verdiği cevaptaki itirazı ‘kısa ömürlü’ nitelemesi subjektif olup, kanımca geçersizdir. 18. madde verilen cevapta ise OXYPLUS sisteminin ilgili göstergelerinin mekanik (analog) olduğundan söz etmektedir. Bu göstergeler istenirse digitale çevrilebilir. ATASAM şirketi de bunu taahhüt etmektedir. Bu konu da teknik kabul/muayene komisyonunca incelenecektir. Bu madde (18.) ile ilgili olarak da, karar vermeden önce ATASAM firmasında demonstrasyon istenebilir. Şartnamenin 23, 24, 25, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 ve 68. maddeleri, satın alınacak sistemin sahip olması gereken yazılım özellikleri ve teslimde ihaleyi kazanan firmanın teslim etmekle yükümlü olacağı maddeler olup, ATASAM firması sunduğu dosyada verdiği cevaplarda bu maddeleri sağlayacağını, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, şartname genel hükümlerin 12. maddesine uyacağını beyan etmektedir. Kanımca tereddütleri tamamen ortadan kaldırmak için genel bir demonstrasyon istenebilir. Diğer taraftan, demonstrasyon ile sağlanacak bilgilerin doğruluğu ihale teknik, muayene ve kabul komisyonunca da tespit edilecektir.” hususları ifade edilmiştir. İdari şartnamenin 7.5.2 (a) maddesinde; “İstekliler teknik şartnameye birebir cevaplarını ve teklif edecekleri cihaza ait katalog veya kullanım kitapçığını teknik şartnamedeki kriterleri üzerinde işaretleyerek ihale zarfında sunacaklardır.”düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru sahibinin 1. iddiasına ilişkin olarak idarenin 16.11.2009 tarihli yazısının ekinde yer alan inceleme raporunda; teknik şartnamede yer verilen düzenlemelerden bazılarının muayene kabul aşamasında sistem üzerinde görülebileceği ve bunun sonucunda kabul edileceğine ilişkin ifadelere yer verildiği anlaşılmıştır. Ancak, söz konusu raporda yer alan bu ifadeler idari şartnamenin 7.5.2 (a) maddesinde yer alan düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir. İdare tarafından, isteklilerce teklif edilecek cihazlara ilişkin aranılan ve teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklerin bazılarının, isteklilerce sunulacak ürün katalogunda gösterilmesinin mümkün olmadığı önceden biliniyor ise, niçin bu kriterlerin muayene kabul aşamasında dikkate alınacağı yönünde düzenleme yapılmayarak, ihale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede arandığı hususuna bir anlam verilememiştir. Gerek idarenin raporundan gerekse de teknik görüş yazısının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamede belirtilen özellikleri birebir karşıladığı yönünde yeterli derece de açıklayıcı bilginin olmadığı, tereddütleri tamamen ortadan kaldırmak için genel bir demonstrasyon istenebileceği yönünde görüş beyan edildiği, ancak ihale dokümanında demonstrasyon yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, anılan Kurul kararında; teknik şartnamenin şikâyete konu diğer maddeleri bakımından uygunluğu taahhüt edilen hususların geçerliğinin muayene kabul komisyonunca tespit edilebileceği, bu durumda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında alım konusu sistemin uygun bulunmasının, muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun sistemi kabul etme hususunda idareye yüklenen hukuki sorumluluğu bertaraf etmeyeceği de göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesinin 4. fıkrasında; ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonların kurulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun malın alımından ihale komisyonunun sorumlu olduğu, dolayısıyla değerlendirmelerin ihale komisyonunca sağlıklı bir şekilde yapılarak, tespit edilemeyen hususlara ilişkin olarak sorumluluğun muayene ve kabul komisyonuna bırakılarak alım yapılamayacağı, aksi halde muayene ve kabul komisyonunun ihale komisyonunun yerine geçeceği açıktır. Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın, teknik şartnameyi tam olarak karşıladığına yönelik yeterli derecede açıklayıcı bilgi yer almadığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte olup, geriye geçerli tek teklif kalacağından 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan ilkelerden rekabet ilkesinin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; inceleme konusu ihalede, “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum. Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13