Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-732

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-732

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-732

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Mali Yılı C-Kollu Digital Seyyar Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kanıt Radyoloji Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2010 tarih ve 3688 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/020
Gündem No  : 19
Karar Tarihi : 09.03.2010
Karar No  : 2010/UM.II-732

Şikayetçi:
 Kanıt Radyoloji Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti., Ergazi Mahallesi 1.Cadde 650.Sokak 3 Batıkent Yenimahalle/Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ulucanlar Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2010 / 3688
Başvuruya konu ihale:
 2009/157985 İhale Kayıt Numaralı "2010 Mali Yılı C-Kollu Digital Seyyar Röntgen Cihazı Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
05.03.2010 tarih ve II.M.0577.0160/2010-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Mali Yılı C-Kollu Digital Seyyar Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kanıt Radyoloji Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2010 tarih ve 3688 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede, üzerinde ihale bırakılan Ergözde Medikal Dental San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1. ve 2. kaleme teklif ettiği EMD marka Spectum E 2000 model cihazların 1. kalem için teknik şartnamenin 1.6 – 1.7 – 1.9 – ve 1.10 numaralı maddelerine, 2. kalem için ise teknik şartnamenin 1.4 – 3.1.7 ve 3.2.8 numaralı maddelerine uygun olmadığı, ayrıca Elmed firmasının teklif ettiği Sias model C kollu cihazında şartnamenin 3.2.8 numaralı maddesine uygun olmadığı, Kendilerinin teklif ettiği Ziehm marka Vision ve Solo model cihazların teknik şartnameyi birebir karşıladığı, ayrıca, GE firmasının cihazının da teknik şartnameyi karşıladığı iddia edilerek konu hakkında inceleme yapılması talep edilmektedir. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,   Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;           "İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.             Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü, Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine oluşturulan dosyanın incelenmesinden; başvuru sahibinin 04.02.2010 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikayet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten (idarenin 17.02.2010 tarihli cevabı, 23.02.2010 tarihinde tebellüğ edildikten sonra) 01.03.2010 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık  Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum. Adem KAMALI                                                           Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13