Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-727

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-727

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-727

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Biyokimya Kliniği İhtiyacı 5 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gensutek MedikalTurizm Otomotiv Av. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-Genç İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 05.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.02.2010 tarih ve 2880 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/020
Gündem No  : 17
Karar Tarihi : 09.03.2010
Karar No  : 2010/UM.II-727

Şikayetçi:
 Gensutek Medikal Turizm Otomotiv Av. Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. & Genç İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd.Şti. Ortak Girişimi, Ragıptüzün Cd. 17/4 Yenimahalle/Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Cad. No:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2010 / 2880
Başvuruya konu ihale:
 2009/163400 İhale Kayıt Numaralı "Biyokimya Kliniği İhtiyacı 5 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
05.03.2010 tarih ve II.M.04.86.0229/2010-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Biyokimya Kliniği İhtiyacı 5 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gensutek MedikalTurizm Otomotiv Av. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-Genç İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 05.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.02.2010 tarih ve 2880 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İhalenin birinci kalemi ile ikinci kaleminin üzerinde bırakıldığı isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat kısmını doldurmadığı, bu haliyle birim fiyat teklif cetvelinin yayınlanan standart forma uygun düzenlenmediğinden mevzuata aykırı olduğu, 2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihalenin birinci ve ikinci kalemi için teklif ettiği cihazların kataloglarını, idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9 uncu başlıklı maddesi çerçevesinde, Türkçe tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olarak sunmadığı, mevzuata aykırı olarak sunduğu bu kataloglar nedeniyle söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu malın adı, “Biyokimya kliniği ihtiyacı 5 (beş) grup kit karşılığı cihaz alımı” olarak belirlenmiştir.   Söz konusu şartnamenin teklif ve sözleşme türüne ilişkin 18.1 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi, Kısmi teklif verilmesine ilişkin 19.1 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” düzenlemesi, 19.2.1 inci maddesinde ise; “İstekliler, tekliflerini hangi grup/gruplara verdiklerini açık olarak teklif mektuplarında belirteceklerdir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, kısmi teklif, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklif” olarak tanımlanmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4 üncü maddesinde;             “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.             16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.             16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.             16.4.4. Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.”açıklaması yer almaktadır. Anılan Tebliğin ekinde, “Ek-M.1” adı altında, kısmi teklife açık ihalelerde kısım veya kısımların birden fazla kalemden oluşması durumunda kullanılabilecek birim fiyat teklif cetveli örneğine yer verilmiştir. Anılan birim fiyat teklif cetveli örneğinde, ihale konusu mal alımının kısımlara ya da gruplara ayrılması halinde, bu kısımların ya da grupların içeriğindeki kalemlerin ve bunlara ilişkin teklif edilen birim fiyatların da ayrı ayrı cetvelde yer aldığı, bu şekilde her bir kısmın toplam tutarının hesaplanarak genel toplama ulaşıldığı görülmüştür. Bu çerçevede, söz konusu cetvelin dipnotunda da; “Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.           Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesine ilişkin 25 numaralı dipnotta; “(1) İhale konusu alıma kısmi teklif verilmesine izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:           ‘19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.’            (2) İhale konusu alıma kısmi teklif verilmesine izin verilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:           ‘19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.’ ” açıklamaları,  Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlıklı 19.2 nci maddesine ilişkin 26 numaralı dipnotta;               “(1) Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede, ‘19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.’ yazılacaktır.              (2) Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısmi teklifin ne şekilde verileceğine ilişkin bilgi, buraya yazılacaktır. Ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.              (3) İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede; ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak ise bu duruma ilişkin açıklamaya bu maddede yer verilecektir.”açıklamaları yer almaktadır. İhaleye ilişkin ihtiyaç listesinde, şikayet konusu edilen birinci grup biyokimya kitlerinin 67 farklı kalemden, ikinci grup kardiak marker kitlerinin 4 farklı kalemden oluştuğu görülmüş olup, söz konusu listenin başında yer alan açıklamada, 1-67 arası kalemlere toplu teklif verileceği ve bu grubun paket olarak toplu olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Bunun yanında, 1-67 arası kalemlere toplu teklif verileceğine ilişkin açıklamaya teknik şartnamenin ikinci paragrafında da yer verildiği görülmüştür. İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen KİK015.3/M no’lu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;
A B
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilerek) Tutarı (Para Birimi Belirtilerek)
1 Biyokimya Kitleri Test 8.525.500
2 Hormon Kitleri Test 1.281.000
3 Spesifik Hormon Testleri Test 131.850
4 Kan Gazları Test 80.000
5 HPLC Testleri Test 8.500
Toplam Tutar (KDV Hariç)
Şeklinde düzenlendiği, Söz konusu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 10.12.2009 tarihli zeyilname ile;  
A B
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilerek) Tutarı (Para Birimi Belirtilerek)
1 Biyokimya Kitleri Test 9.806.500
2 Kardiak Marker Kitleri Test 87.500
3 Spesifik Hormon Testleri Test 44.350
4 Kan Gazları Test 80.000
5 HPLC Testleri Test 8.500
Toplam Tutar (KDV Hariç)
  Şeklinde değiştirildiği görülmüş olup 5 gruba ayrılan kısımların ihtiyaç listesinde yer aldığı şekilde kalemlere ayrılmadığı görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından ihalenin birinci, ikinci ve üçüncü grubuna teklif verildiği, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin de teklif verilen grubun içerisindeki kalemler belirtilmeden ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetveldeki gibi doldurulduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, ihalenin sadece ikinci grubuna teklif veren Biomerıeux Diagnostik Malz. ve Hiz. Tic. A.Ş. tarafından da birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin aynı şekilde doldurulduğu anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ise, ihalenin birinci ve ikinci gruplarına teklif verdiği, teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetveli de ihtiyaç listesinde yer aldığı gibi, birinci grubu 67 kaleme ayırarak (ilk 42 kalemin birim fiyatı 0,20 TL; 43-67 kalemlerin birim fiyatı 1,00 TL olmak üzere), ikinci grubu da 4 kaleme ayırarak tek tek her bir kalemin birim fiyatını ve tutarını karşısına yazmak suretiyle detaylı olarak doldurduğu, bunun yanında, söz konusu isteklinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, teklif verdiği grupların içerisinde yer alan kalemlerin toplanmasıyla bulunan, her bir grubun toplam tutarlarına da yer verdiği görülmüştür. Bunun yanında, ihalenin birinci ve ikinci kalemine teklif veren Roche Diagnostik Sist. Tic. A.Ş. ile Akademi Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin de birim fiyat teklif mektubu eki cetvelleri aynı şekilde doldurduğu tespit edilmiştir. Yukarıda yer alan tespitler ile mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; idarece isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin, Tebliğ ekinde yer alan, kısmi teklife açık ihalelerde kısım veya kısımların birden fazla kalemden oluşması durumunda kullanılabilecek birim fiyat teklif cetveli örneğine uygun olarak hazırlanmadığı, söz konusu cetvelde tekliflerin ne şekilde verileceği hususunda isteklilere yol gösterecek, kısımlar bazında gerekli düzenlemelere de yer verilmediği anlaşılmıştır. Bu durum, tekliflerin verilmesinde tereddüde neden olabileceği gibi, söz konusu tereddüt nedeniyle incelenen ihalede de olduğu gibi, birbirinden farklı şekilde birim fiyat teklif mektubu cetvellerin doldurulması sonucu, sözleşmenin uygulanması aşamasında, iş artışının söz konusu olduğu durumlarda, grupların içerisindeki kalemlerin farklı birim fiyatlarının mı esas alınacağı ya da genel olarak grup için belirlenen ortalama birim fiyatın mı esas alınacağı hususunda da belirsizliğe neden olabilecektir. Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin, tekliflerini nasıl verecekleri hususunda isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu ve söz konusu cetvelin bu haliyle, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesine ve sözleşmenin uygulanmasına engel teşkil ettiği anlaşılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin 7.5.2.4 maddesinde; “… d) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog v.s. tanıtım materyallerini sunacaklardır…” düzenlemesine,  Tekliflerin dili” üst başlıklı 7.9.1 inci maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesine, Söz konusu şartnamenin 7.7.5.1.1 inci maddesinde ise; “Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığı tasdik işleminden muaftır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:   a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır…” hükmü, Anılan Yönetmeliğin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.” hükmü bulunmaktadır. Yukarıdaki düzenlemelerden incelenen ihalede şikayet konusu edilen birinci ve ikinci grupları oluşturan kalemlere ilişkin tüm orijinal broşür ve katalogların ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeler arasında sayıldığı, yabancı dilden çeviri yapılmak suretiyle verilen broşür ve katalogların ise tercümelerinin, yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması şartıyla kabul edileceği anlaşılmaktadır. 21.01.2010 tarihli ihale komisyon kararında, ihale üzerinde bırakılan Beckman Coulter Biyomed Ür. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin birinci grubu biyokimya kitleri için Beckman Coulter marka, Power Processor Modüler Systems, 4 adet DxC 800, 3 adet Dxl 800 Online Bağlantılı ile acil laboratuarı için 2 adet DxC 800 cihazlarının; ihalenin ikinci grubu kardiak marker kitleri için yine Beckman Coulter marka, Access 2 model cihazın teklif edildiği, başvuru sahibinin ise birinci grup için Siemens marka, Advia 1800, Centaur XP ve Labcell model cihazları; ikinci grup için ise yine Siemens marka, Advia Centaur CP model cihazı teklif ettiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında, teklif ettiği gruplara ait broşür ve kullanım kılavuzlarının, İngilizce hali ile birlikte, tercüme bürosunda tercüme edilip noter tarafından onaylanmış suretlerinin sunulduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan Beckman Coulter Biyomed Ür. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin birinci ve ikinci grubunda yer alan kalemlere ilişkin sunulan broşür ve katalogların bir kısmının Beckman Coulter antetli kağıda basılı, orijinal Türkçe olarak sunulduğu anlaşılmakla birlikte, söz konusu istekli tarafından sunulan ve teknik bilgiler içeren “Synchron LX Clinical Systems-UniCel DxC Clinical Systems” cihazlarına ait 46 sayfadan oluşan “Chemistry Quick Reference”- “İmmunuassay Addendum Quick Reference” hızlı başvuru kaynağının, Power Processor model cihaza ait 29 sayfadan oluşan “Published Specification”-yayınlanmış teknik özellikler adlı dokümanın ve bunun yanında bir kısım dokümanın daha İngilizce olarak sunulduğu, ayrıca Acces 2 İmmunoassay sisteminin Türkçe teknik özelliklerinin yer aldığı dokümana yer verilmekle birlikte belirtilen sisteme ait tanıtıcı broşürün İngilizce olarak sunulduğu ve teklif dosyası kapsamında anılan İngilizce katalogların yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan ve noter tarafından onaylanan örneklerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazlara ilişkin sunduğu katalog, broşür ve teknik bilgiler içeren belgelerin bir kısmının idari şartnamenin 7.7.5.1.1 inci ve 7.9.1 inci maddelerine uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: İhalenin ikinci grubuna teklif veren Biomerıeux Diagnostik Malz. ve Hiz. Tic. A.Ş. tarafından, teklif ettiği kalemlere ilişkin olarak verilen katalogların İngilizce olduğu, teklif dosyası kapsamında anılan İngilizce katalogların yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan ve noter tarafından onaylanan örneklerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, söz konusu isteklinin de yukarıda belirtilen idari şartname ile mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda birinci iddiada belirtilen mevzuata aykırılıklara ilişkin ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin 1 inci ve 2 nci gruplarının iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 1 inci ve 2 nci gruplarının iptaline, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13