Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-718

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-718

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-718

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 18.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “96 Kalem Sarf Malzeme ve Kit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alfa İnşaat Tic. ve San. İşletmeleri Ltd. Şti.’nin 21.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2010 tarih ve 2272 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından

gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/020
Gündem No  : 8
Karar Tarihi : 09.03.2010
Karar No  : 2010/UM.II-718

Şikayetçi:
 Alfa İnşaat Tic. ve San. İşletmeleri Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi Kaval İş Merkezi 3 K.1 Merkez/Van
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Arkası Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Altı 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2010 / 2272
Başvuruya konu ihale:
 2009/178901 İhale Kayıt Numaralı "96 Kalem Sarf Malzeme ve Kit Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.03.2010 tarih ve II.M.03.99.0218/2010-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 18.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “96 Kalem Sarf Malzeme ve Kit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alfa İnşaat Tic. ve San. İşletmeleri Ltd. Şti.’nin 21.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2010 tarih ve 2272 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idareye sundukları teklif zarflarının üzerinde ihale makamı olan idarenin adı, ili, işin tam adı ve ihale kayıt numarasının bulunmasına karşın teklif zarflarının üzerinde idarenin açık adresi bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının; “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi çeşitli birimlerin ihtiyacı olan 96 kalem sarf malzeme ve kit alımı” olarak düzenlendiği görülmüştür. Aynı şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler ve ihale ve son teklif verme saati” başlıklı 3 üncü maddesinde tekliflerin sunulacağı adres olarak; “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü VAN” adresinin belirtildiği, aynı adrese başvuruya konu ihalenin ilanında da yer verildiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan idari şartnamenin birinci maddesinin (b) bendinde idarenin adresi; “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık araştırma ve Uygulama Hastanesi Arkası Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Altı 65100 VAN” olarak yer almaktadır. 18.01.2010 tarihli ihale komisyon kararının ve teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanağın incelenmesinden; başvuruya konu ihalede ihale tarihi ve saati olan 18.01.2010 tarihine ve saat 10.00’a kadar idareye teslim edilen 12 adet ihale zarfının tutanakla ihale komisyonu tarafından teslim alındığı, Alfa İnşaat Tic. ve San. İşletmeleri Ltd. Şti.’ne ait teklif zarfının üzerinde idarenin adresinin eksik ve yanlış olması nedeniyle söz konusu firmaya ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Aynı tarihli uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan ihale teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağında da anılan isteklinin “idari şartnamenin 30.2.2 maddesine göre zarfın üzerini eksik yazdıkları” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İdare tarafından onaylı bir örneği gönderilen Alfa İnşaat Tic. ve San. İşletmeleri Ltd. Şti.’ne ait teklif zarfının üzerinde, başvuruya konu ihalenin İKN’si ve adının yer aldığı, ihaleyi gerçekleştiren idareye hitaben yazıldığı ve adres kısmında; “Kazım Karabekir Caddesi, YYÜ Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” ibaresinin bulunduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun hükümleri uyarınca, teklif zarfı üzerinde yer alması zorunlu bilgilerin amacının, teklif zarfının hangi ihaleye ilişkin verildiğinin anlaşılması ve muhtemel karışıklıkların engellenmesi olduğu açıktır. İncelemeye konu ihalede, Alfa İnşaat Tic. ve San. İşletmeleri Ltd. Şti.’ne ait teklif zarfının üzerinde idari şartnamede tekliflerin sunulacağı adresin bulunduğu tespit edilmiştir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bulunduğu il içersinde aynı ada sahip başka kurum bulunmayacağı dikkate alındığında, söz konusu teklif zarfının üzerine idarenin tam adresi yerine sadece idari şartnamenin ilgili maddesi uyarınca idarenin adının ve bulunduğu ilin yazılmış olmasının, söz konusu adresin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen açık adres niteliğini taşımadığı şeklinde yorumlanmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, “YYÜ Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” ibaresini taşıyan adresin, idarenin adresini yeter derecede tarif eden bir ibare olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca,  her ne kadar cadde ismi olarak yanlış ad belirtilse dahi söz konusu eksikliğin, teklif zarfı muhatap adrese elden teslim edildiğinden dolayı somut olayda adres karışıklığına yol açmadığı da görülmektedir. Başvuru sahibine ait teklif zarfının üzerinde yer alan idari şartnamenin ilgili maddesi uyarınca idarenin adı ve bulunduğu il, idarenin adresini yeter derecede tarif eder bir ibare olarak değerlendirildiğinden, isteklinin zarfının uygun kabul edilerek değerlendirmeye alınması gerektiği halde ilk oturumda istekliler huzurunda açılmayarak değerlendirmeye alınmaması yönündeki ihale komisyonu işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Anılan Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca isteklilerin huzurunda ilk oturumda yapılması zorunlu olan işlemlerde aykırılık olmasına karşın 37 ve izleyen maddelere göre değerlendirmeye devam edildiğinden, daha sonra mevzuata aykırılıkların giderilmesi yoluyla ilk oturumun ihya edilmesi mümkün bulunmamaktadır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: Yapılan incelemede başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi ile Birleşim Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin de değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Söz konusu isteklinin teklif zarfının incelenmesinden, teklif zarfının üzerinde idari şartnamede tekliflerin sunulacağı adresin bulunduğu tespit edilmiştir. Birleşim Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif zarfının üzerinde yer alan idari şartnamenin ilgili maddesi uyarınca idarenin adı ve bulunduğu il, idarenin adresini yeter derecede tarif eder bir ibare olarak değerlendirildiğinden, isteklinin zarfının uygun kabul edilerek değerlendirmeye alınması gerektiği halde ilk oturumda istekliler huzurunda açılmayarak değerlendirmeye alınmaması yönündeki ihale komisyonu işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13