Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-60

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-60

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-60

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) tarafından 24.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Temini” ihalesine ilişkin olarak Erenler "medikal" San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.12.2009 tarih ve 25897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/003
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 11.01.2010
Karar No : 2010/UM.II-60

Şikayetçi:
 Erenler Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Stoç 20 Ada No:30/32 Mahmutbey Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad.Kavalalı Sok. No:3/4 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.12.2009 / 25897
Başvuruya konu ihale:
 2009/42328 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Sarf Malzeme Temini" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.01.2010 tarih ve II.M.29.51.0264/2009-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) tarafından 24.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Temini” ihalesine ilişkin olarak Erenler "medikal" San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.12.2009 tarih ve 25897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:Başvuru dilekçesinde özetle; idarece, banka referans mektubu ile bilançolarının ihalede istenilen kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarece söz konusu gerekçe ile tesis edilen işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.   Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.' hükümleri yer almaktadır. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 01.12.2009 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikayet başvurusu üzerine bir karar vermediği, on günlük süre geçtikten sonra 14.12.2009 tarihinde karar verdiği,  şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük sürenin son günü olan 21.12.2009 tarihine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 30.12.2009 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13