Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-592

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-592

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-592

Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Adet Kit Karşılığı Tam Otomatik Hemogram Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diriliş Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

31.12.2009 tarih ve 26040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/015
Gündem No  : 3
Karar Tarihi : 18.02.2010
Karar No  : 2010/UM.II-592

Şikayetçi:
 Diriliş Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi Oğuz Cad. Diriliş İş Merkezi No:13/1 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ragıp Üner Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50100 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2009 / 26040
Başvuruya konu ihale:
 2009/175917 İhale Kayıt Numaralı "3 Adet Tam Otomatik Hemogram Cihazı Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
16.02.2010 tarih ve II.M.29.77.0194/2010-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Adet Kit Karşılığı Tam Otomatik Hemogram Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diriliş Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.12.2009 tarih ve 26040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin C-7 maddesinde yer alan “Sistem gerektiğinde retikülosit de çalışabilmelidir.” düzenlemesinin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.09.2005 tarih ve 17949 sayılı “Sağlık Kurumlarının Kit Karşılığı Cihaz Edinme Uygulaması İle İlgili Esaslar” konulu Genelgesinin 5.1 inci maddesinde yer alan; “Ayaktan tedavi kurumları ve 200 yatak altındaki hastaneler 18 parametre üzerinde, 400 yatak altındaki hastaneler 22 parametre üzerinde kan sayım cihazı istemi yapamazlar. Retikülosit sayan cihaz istemi diğerlerinden ayrı yapılmalıdır.” düzenlemesine aykırı olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin iddiasına konu teknik şartnamenin C-7 maddesinde, “Sistem gerektiğinde retikülosit de çalışabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenlemenin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.09.2005 tarih ve 17949 sayılı “Sağlık Kurumlarının Kit Karşılığı Cihaz Edinme Uygulaması İle İlgili Esaslar” konulu Genelgesinin 5.1 inci maddesinde yer alan, “Ayaktan tedavi kurumları ve 200 yatak altındaki hastaneler 18 parametre üzerinde, 400 yatak altındaki hastaneler 22 parametre üzerinde kan sayım cihazı istemi yapamazlar. Retikülosit sayan cihaz istemi diğerlerinden ayrı yapılmalıdır.” düzenlemesine aykırı olup olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 19.01.2010 tarihli yazı ile bilgi talep edilmiştir. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.02.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2010 tarih ve 4753 sayılı cevap yazısında; Genelgedeki söz konusu düzenleme ile idarelerin kaynaklarını etkili ve verimli kullanmalarının ve gereksiz cihaz alımı ve kapasite oluşturmalarının önüne geçilmesinin amaçlandığı, retikülosit sayma özelliği isteme şartlarının ise idarenin takdirine bırakılmış olduğu ifade edilmiştir. Buna göre, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı bir arada değerlendirildiğinde, idarelerin teknik kriterleri belirlerken verimliliği ve fonksiyonelliği göz önünde bulundurması gerektiği, incelenen ihaleye konu cihazın retikülosit sayma özelliğine ilişkin yapılan teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu, dolayısıyla idarece yapılan düzenlemeye yönelik başvurunun uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13