Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-562

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-562

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-562

Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karadeniz Oksijen Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2010 tarih ve 2410 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde;Başvurunun

reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/014
Gündem No  : 15
Karar Tarihi : 16.02.2010
Karar No  : 2010/UM.II-562

Şikayetçi:
 Karadeniz Oksijen Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Eski Erzurum Yolu Caddesi Akoluk Beldesi TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şingah Mah. İbni Sina Cad. No:25 BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2010 / 2410
Başvuruya konu ihale:
 2010/2423 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Gaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
11.02.2010 tarih ve II.M.0424.0160/2010-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karadeniz Oksijen Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2010 tarih ve 2410 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede Usta Oksijen Bayiliği adı altında Akbaş Ticaret firmasının teklif sunduğu, ancak Akbaş Ticaret firmasının İl Sağlık Müdürlüğünden alınan Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım izin belgesinin olmadığı, bu firmanın Usta Oksijen firmasının belgeleriyle ihaleye katıldığı, Usta Oksijen firmasının oksijen üretimi yapmadığı, satışını yaptığı gazın menşeinin belirsiz olduğu, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren Sağlık Bakanlığı’nca bu firmanın Medikal oksijen gazı dolumu yapmasına izin verilmediği, ancak firmanın halen hastane ihalelerine katıldığı, belirtilen hususları idareye sözlü ve yazılı olarak belirttikleri, bu yöndeki şüphelerini doğrulamak üzere idareye dilekçe verdikleri, ancak idarenin 5 günlük şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle şikayetlerini reddettiği iddia edilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü, 54 üncü maddenin onuncu fıkrasında;          “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;                           a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,                                                 b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,                                                 c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,                         karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun 55 inci maddesinde ise; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında;             “(1) Başvurular öncelikle;             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) Başvuru ehliyeti,             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,             ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,             yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü, Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.               (2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Yapılan incelemeden; başvuru sahibinin 28.01.2010 tarihinde kayıtlara alınan dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 29.01.2010 tarihli yazı ile şikayete cevap verdiği, başvuru sahibinin beyanına göre idarenin cevabının 29.01.2010 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibinin idarenin şikayeti reddeden kararına karşı 10 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı, sürenin geçirilmesinden sonra 09.02.2010 tarihinde Kuruma başvurulduğu, Ayrıca, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı; başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, Bu nedenle, başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (c) ve (ç) bentlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1) Başvurunun reddine, 2) Dilekçenin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığına gönderilmesine, Oybirliği ile karar verildi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13