Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-547

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-547

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-547

Mersin Toros Devlet Hastanesi tarafından 14.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ramiz Bektaş - Umut Medikal Tıbbi Lab. Cihaz Paz. İth. İhrc. San. Tic.’in 17.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerinebaşvuru sahibinin  01.12.2009 tarih ve 24015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2009 tarihli dilekçe ile ,

itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/013
Gündem No  : 31
Karar Tarihi : 11.02.2010
Karar No  : 2010/UM.II-547

Şikayetçi:
 Ramiz Bektaş - Umut Medikal Tıbbi Lab. Cihaz Paz. İth. İhrc. San. Tic., -||anafartalar Caddesi|tuğba İşhanı Kat.1|60/53||ulus|merkez|ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Toros Devlet Hastanesi, Yeni Mah. Cemalpaşa Cad. Pk:33050 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.12.2009 / 24015
Başvuruya konu ihale:
 2009/127937 İhale Kayıt Numaralı "3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
01.01.2010 tarih ve II.M.25.37.0223/2009-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Mersin Toros Devlet Hastanesi tarafından 14.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ramiz Bektaş - Umut Medikal Tıbbi Lab. Cihaz Paz. İth. İhrc. San. Tic.’in 17.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.12.2009 tarih ve 24015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, teklif vermiş oldukları Hastabaşı Mönitör Cihazı ve Merkezi Monitör Sistemi Cihazının teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İdari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesinde; “Teklif verilecek cihaza ait katalog, broşür vb. teknik dokümanlar ve teknik şartnameye madde madde cevap verilecek olup, teklif zarfı ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi bulunmakta olup, aynı düzenlemeye ihale ilanında da yer verilmiştir. Diğer taraftan, teknik şartnamede yazılı özelliklerin cihazın kataloğunda görüleceği belirtilmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığının kataloglar üzerinden tespit edileceği anlaşılmıştır. Buna göre, başvuru sahibinin, cihaza ilişkin kataloğu ve teknik şartnameye uygunluk cevabını sunduğu görülmüştür. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafın ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği düzenlenmiştir. Başvuru sahibinin iddia ettiği hususa ve eşit muamele ilkesinin sağlanıp sağlanmadığı bakımından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgelere ilişkin olarak incelemeye esas teşkil etmek üzere akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiş, gelen teknik görüş yazısında; “1- Mitar marka monitörün teknik özelliklerini gösteren katalogda defibrilatör ile senkronize bağlantı için EKG çıkışı özelliğinin bulunduğu görülmüştür. 2- Aritmi programı ve aritmi sınıflandırmaı yapabilme özellikleri içinde ventriküler taşikardi özelliğinin bulunması istenmiştir vealogda “temel aritmilerin analizi ve algılanması” ifadesine dayanarak temel aritmi olması nedeniyle ventriküler taşikardinin de tanınabildiği düşünülmektedir. 3- Sesli ve görsel alarmların olduğu ifade edilmektedir. 4- 300 ölçüm denilmese de tüm parametreler için 1 saate kadar tablo trendi verilebilmektedir. İhale üzerinde kalan firmanın kataloğunda da bu detayda bir bilgi bulunmamaktadır.   İhalenin üzerinde kaldığı Petaş marka monitörlerin kataloglarında şartnamede belirtilen ve itiraz nedeni olan ifadelerin birebir yer almadığı görülmüştür. Ancak bu monitörler de muhtemelen istenilen şartları taşımaktadır.” hususları belirtilmiştir. Yukarıda yer verilen teknik görüşten anlaşılan, başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu kataloğun, teknik şartnamenin anılan maddelerine uygun olduğudur. Bu itibarla, Umut Med. Tıbbi Lab. Cih. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyon kararının iptal edilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13