Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-466

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-466

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-466

Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “17 Kalem Beyin Cerrahi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortek Medikal Özel Sağlık Hiz. ve Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2010 tarih ve 1103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/012
Gündem No  : 3
Karar Tarihi : 09.02.2010
Karar No  : 2010/UM.II-466

Şikayetçi:
 Ortek Medikal Özel Sağlık Hiz. ve Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., -|||1399 Sokak|10/2||alsancak|merkez|izmir
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aydın Devlet Hastanesi |baştabipliği|hasanefendi|gençlik |13|09010||merkez|aydın
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2010 / 1103
Başvuruya konu ihale:
 2009/159346 İhale Kayıt Numaralı "17 Kalem Beyin Cerrahi Sarf Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
05.02.2010 tarih ve II.M.02.24.0265/2010-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “17 Kalem Beyin Cerrahi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortek Medikal Özel Sağlık Hiz. ve Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2010 tarih ve 1103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin şikayet başvurularına vermiş olduğu cevabi yazının içeriğinden beyin cerrahi sarf malzemesi alımı işindeki 14 üncü kalem olan graft malzemesi tekliflerinin hangi koşullarda ve hangi bilimsel yöntemlerle incelendiği, hangi sebeple sunmuş oldukları malzemenin teknik şartnameye uygun olmadığı kararının verildiğinin anlaşılamadığı iddiasına yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) Başvuru ehliyeti,             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,             ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,             yönlerinden sırasıyla incelenir.             (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.          (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.          (4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibi isteklinin 18.01.2010 tarihli dilekçe ve ekleri ile Kuruma aynı tarihte itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucu isteklinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin dosya içerisinde bulunmadığı, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği ayrıca başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen eksiklikler 18.01.2010 tarihinde düzenlenen ön inceleme tutanağında belirtilerek, eksiklikler aynı gün Kamu Satınalma Platformunda ilan edilmiş ancak eksikliklerin başvuru sahibi istekli tarafından 29.01.2010 tarihine kadar tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık  Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                  Adem KAMALI                                                                                                       Kurul Üyesi                          

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13