Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-293

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-293

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-293

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 13.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Kalem Hastabaşı Monitörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bekir Ekşi  - Afyon Medikal firmasının 11.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.11.2009 tarih ve 23779 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/007
Gündem No  : 40
Karar Tarihi : 21.01.2010
Karar No  : 2010/UM.II-293

Şikayetçi:
  Bekir Ekşi - Afyon Medikal, Dumlupınar Mahallesi Helvacıoğlu Apt. No:1 K:1 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.11.2009 / 23779
Başvuruya konu ihale:
 2009/122109 İhale Kayıt Numaralı "3 Kalem Hastabaşı Monitör Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
20.01.2010 tarih ve II.M.2497.0160/2009-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 13.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Kalem Hastabaşı Monitörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bekir Ekşi  - Afyon Medikal firmasının 11.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.11.2009 tarih ve 23779 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; şikayete konu “3 Kalem Hastabaşı Monitörü” alımı ihalesinde teklif ettikleri Mitar -01 ‘R-D’ model cihazın invaziv, noninvaziv ve portable hastabaşı monitörlerinin teknik şartnamesinde istenilen özellikleri karşıladığı, ancak idarenin 3 kalem cihaz için tek bir model cihaz teklif edilmiş olduğu gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, idarenin kararının yerinde olmadığı, idarenin bir marka cihaza göre şartname hazırladığı, idarenin ihaleye katılımı engelleyecek şekilde ağır şartlar ile teknik şartname düzenlediği iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale için iki (2) isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, diğer istekli Bekir Ekşi - Afyon Medikal Firmasının teklif ettiği cihazın/cihazların teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin ihale kararına karşı şikayeti üzerine idarenin 19.11.2009 tarihli cevabında; hastabaşı monitörlerin üç kaleme ayrıldığı, isteklilerden üç kalemin tamamı için teklif verilmesinin istenildiği, a)      “İstenilen cihazların teknik şartnamelerinde; İnvaziv Hastabaşı monitörü için “Cihaz modüler veya multikonnektör özellikte olmalıdır” şartı bulunduğu, Portable Hastabaşı monitörü için ise “Teklif edilecek monitör kompakt yapıda olmalıdır.” denildiği, b)      Firmanın önerdiği tek model monitörün istenilen 3 kalem monitöre uygun olduğu belirtilse de; üretici firmanın beyanında önerilen modelin yazılımsal olarak modüler olduğunun bildirildiği, c)      İstenilen cihazlardan İnvaziv Hastabaşı Monitörün modüler veya multikonnektör özelliğine, portable hastabaşı monitörünün ise kompakt yapıya sahip olması istenildiği, cihazın incelenmesinde multikonnektör özelliği olmadığının tespit edildiği, aynı model cihazın hem modüler hem kompakt yapıya sahip olamayacağı,” Belirtilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir. İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından hastabaşı monitörleri; Non İnvaziv, İnvaziv ve Portable monitörler olmak üzere üç kaleme ayrılmış ve isteklilerden üç kalemin tamamı için teklif verilmesi istenilmiştir. İstekli Bekir Ekşi  - Afyon Medikal Firması yukarıda anılan üç kalem cihaz için MONITOR Marka MITAR-01 ‘R-D’ Model Monitör cihazlarını ihalede teklif etmiştir. Şikayetçi dilekçesinde, teklif ettikleri cihazın/cihazların teknik şartnamelerde istenilen özelliklerin tümünü karşıladığını, cihazın hem dahili modüler hem de kompakt yapıya sahip olduğunu, hasta monitörize edildiğinde istenen EKG, kalp atım hızı, ST analizi, oksijen saturasyonu, ısı, noninvaziv kan basıncı, 2 kanal invaziv basınç ölçümlerinin yapılabildiği, ancak idarenin istediği marka cihazı alabilmek için firmalarının teklif ettiği cihazı bir bahane ile değerlendirme dışı bıraktığı iddia edilmektedir. Uyuşmazlık konusu teknik şartname ile teklif edilen cihazın/cihazların teknik kriterlerine ilişkin olduğundan iddianın yerinde olup olmadığının anlaşılabilmesi için konu hakkında teknik görüş alınmıştır. Teknik görüş veren Kurumun düzenlediği 31.12.2009 tarihli raporda; “Kurum açıkça 3 değişik monitör ihalesine çıkmıştır. Bunlardan invaziv monitör olarak istenilen monitör için “modüler” olması, taşınır monitör için ise “kompakt” olması gerektiği söylenmiştir. Ancak 3 değişik monitör için teklif edilen monitörün teknik özelliklerinde sadece kompakt olduğu yazmaktadır. Bir monitör hem modüler, hem kompakt olamaz. Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan monitörlerin modüler özellikte olması genelde istenen bir özelliktir. Bu şekilde olan monitörler fiziksel ve fonksiyonel olarak daha kullanışlıdır. Yazılımın modüler olması tabiri çok doğru değildir. Yazılım yalnızca “upgrade” edilebilir, modüler olamaz. Bu nedenle firmanın itirazı uygun görülmemiştir.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Yukarıda yer verilen teknik görüşe göre; istekli Bekir Ekşi  - Afyon Medikal Firmasının MONITOR Marka MITAR-01 ‘R-D’ Model Monitör cihazının teknik şartnameye uygun olmadığı, teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, bu nedenle şikayetin reddinin gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında;          “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan incelemeden, şikayetçinin ihale dokümanına karşı, doküman satın alındığı 09.09.2009 tarihini izleyen on gün içinde ve ihaleden (en az 3 gün) önce idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, Kuruma verilen dilekçede teknik şartnamenin bir marka/modele göre düzenlendiği hususunda iddialara yer verildiği anlaşılmıştır. Ancak, yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesinde de belirtildiği üzere ihale için teklif verildikten sonra ihale dokümanına yönelik şikayet bu aşamada mevzuata uygun bulunmamaktadır. Dolayısıyla, şikayetçinin ihale dokümanına karşı yaptığı şikayetin reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13