Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-288

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-288

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-288

Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Ek Bina İhtiyacı 12 Kalem Tıbbi Cihaz ve Alet Alım İşi” ihalesinin 6. kısmına ilişkin olarak Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 03.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.12.2009 tarih ve 25058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 6 ncı kalemine ilişkin kısmının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/007
Gündem No  : 35
Karar Tarihi : 21.01.2010
Karar No  : 2010/UM.II-288

Şikayetçi:
 Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti., | |eston Çamlıevler |a-6 Blok D.5| ||içerenköy |merkez|istanbul(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği, Uğur Mumcu Mah. 1249 S. No:11 Menemen/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2009 / 25058
Başvuruya konu ihale:
 2009/146011 İhale Kayıt Numaralı "Hastane Ek Bina İhtiyacı 12 Kalem Tıbbi Cihaz ve Alet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.01.2010 tarih ve II.M.27.86.0258/2009-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Ek Bina İhtiyacı 12 Kalem Tıbbi Cihaz ve Alet Alım İşi” ihalesinin 6. kısmına ilişkin olarak Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 03.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.12.2009 tarih ve 25058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 6 ncı kalemine ilişkin kısmının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Kısmi teklife açık olan ihalenin 6. kaleminde yer alan alım konusu “8 adet merkezi monitör ve hastabaşı monitörü” nün idare tarafından düzenlenen zeyilname ile “1 adet merkezi monitör ve buna bağlı 8 adet hastabaşı monitörü” olarak değiştirildiği; ancak, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelini anılan zeyilnameye göre düzenlemediği ve 8 adet monitör üzerinden birim fiyat teklif verdiği; firmalarının ise “1 adet merkezi monitör ve buna bağlı 8 adet hastabaşı monitörü” için toplam fiyat verdiği; teklif değerlendirmesi aşamasında idarece, verilen tekliflerin sekize bölünerek değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu; sonuç olarak, ihale dokümanına uygun teklif vermeyen ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; 2) İhale uhdesinde bırakılan isteklinin teklif ettiği Nihon Kohden marka BSM 6701 model hastabaşı monitörünün teknik şartnamenin 2.17 nci maddesinde; “İstenildiğinde ücreti karşılığında 15” monitörlere EEG ölçüm özelliği eklenebilmelidir. Yine ileride BIS (Bispectral index) ve PİCCO veya CCO modülü ya da monitörü bağlanabilmelidir.” şeklinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı; dolayısıyla, teknik şartnameye uygun cihaz teklif etmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusunun “Ek Bina İhtiyacı 12 Kalem Tıbbi Cihaz ve Alet alımı”; ihalenin şikayete konu 6. kaleminin miktarı ve türünün ise,
S. No Malzemenin Adı İhtiyaç Miktarı
6 Merkezi Monitör ve Hastabaşı Monitörü 8 adet
Olarak belirtildiği; 18 inci maddesinden teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı; 19 uncu maddesinden ihalede kısmi teklif verilebileceği; 35 inci maddesinden şikayete konu 6. kaleme ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği; 48 inci maddesinden ihale konusu cihazların sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edileceği görülmüştür. Öte yandan, ihalenin şikayete konu 6. kaleminde yer alan cihazlara ilişkin “Hastabaşı Monitörü Teknik Şartnamesi” nin 2.5 inci maddesinden, 8 adet monitörün, 6 tanesinin en az 10” TFT, LCD renkli ekrana ve en az 640x480 piksel çözünürlüğe sahip olması gerektiği; geri kalan 2 adet monitörün ise, en az 15” TFT, LCD renkli ekrana ve en az 800x600 piksel çözünürlüğe sahip olmasının istendiği; ayrıca söz konusu 2 adet monitörün diğer 6 monitörden farklı olarak fazladan 1 ısı kanalı ile kardiyak output parametrelerinin izlenmesini sağlayacak özellikte olması gerektiği; 2.18 inci maddesinden, istekliler tarafından 8 adet monitörle birlikte 1 adet merkezi monitörün verileceği; 2.20 nci maddesinden, merkezi monitörün en az 19” TFT, LCD renkli ekrana ve en az 1024x760 piksel çözünürlüğe sahip olması gerektiği anlaşılmıştır. İhalenin şikayete konu 6. kalemine ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen zeyilname  üzerinde yapılan inceleme neticesinde; zeyilnamede; “… 21.10.2009 tarihinde KİK’te yayınlanan ihale ilanında belirtilen 8 adet merkezi monitör ve hastabaşı monitörünün, “1 adet merkezi monitör ve buna bağlı 8 adet hastabaşı monitörü olarak” düzeltildiğine dair işbu zeyilname tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüş olup; idari şartnameyi değiştirme amacıyla düzenlenmesi gereken zeyilnamenin bu haliyle ihale ilanını değiştirmeye yönelik olarak tanzim edildiği ve ihale yetkilisi olan başhekimin imzasını taşımadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan incelemede, ihalenin şikayete konu 6. kalemine dair herhangi bir düzeltme ilanı yayınlanmadığı görülmüştür. Anılan zeyilnamede düzenlenme tarihi bulunmadığından, zeyilnamenin ne zaman düzenlendiği hususu idareden yazı ile sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda, zeyilname tarihinin belirtilmediği, ancak, zeyilnamenin isteklilere ihale dokümanı satılmaya başlanmadan önce düzenlendiği hususlarına yer verildiği görülmüştür. İdare tarafından gönderilen doküman satın alma formları incelendiğinde; ihale dokümanı kapsamında zeyilnamenin de bulunduğu anlaşılmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.   (2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır...” hükmü bulunmaktadır. Anılan Yönetmelik maddesinden, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği; ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idare tarafından, düzeltme ilanı yayınlanmadan, ihale ilanında da yer alan ihalenin şikayete konu 6. kalemindeki alım konusu 8 adet hastabaşı monitörüne, düzenlenen bila tarihli zeyilname ile 1 adet merkezi monitör eklenmesinin anılan Yönetmelik maddesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü, “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 11 inci maddesinde ise; “İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını, Kurum tarafından yayımlanan standart ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar…   …İdare tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında, bu Yönetmelik ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır…” hükmü yer almakta olup, Anılan Yönetmeliğin eki olan Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunun dip notunda, cetvelde yer alan ve sıra numarası, mal kaleminin adı ve kısa açıklaması, birimi ve miktarı kısımlarının idare tarafından doldurulacağı belirtilmektedir. Anılan mevzuat hükümlerinden, idarenin ihale dokümanını Kurum tarafından yayımlanan ve standart formları da ihtiva eden standart ihale dokümanını esas alarak hazırlayacağı; hazırlanan ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı; standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvellerinde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulacağı anlaşılmaktadır. İhalenin şikayete konu 6. kaleminde yer alan cihazlara dair teknik şartnamenin yukarıda yer verilen maddeleri değerlendirildiğinde; birim fiyat teklifin doğası gereği farklı ekran ve çözünürlüğe sahip olması istenen merkezi monitör, 2 adet hastabaşı monitörü ile 6 adet hastabaşı monitörleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satırların açılması gerektiği; aksine bir durumun, ihalede tekliflerin birim fiyat olarak istenmesi amacına uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, ihale dokümanı kapsamında verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu incelendiğinde; cetvelin ihalenin şikayete konu 6. kalemine ait satırının,
A1 B2
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)
6 Merkez Monitör ve Hastabaşı Monitörü Adet 8
Şeklinde düzenlendiği, farklı özellikteki monitörlere aynı satırda yer verildiği tespit edilmiştir. Öte yandan, Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunda alım konusu monitörlere ait miktarın 8 adet olarak belirtildiği; cetveldeki monitör miktarının idari şartnamenin 2 nci maddesindeki miktar ile aynı; ancak teknik şartname ve bila tarihli zeyilnamedeki miktardan farklı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, teknik şartnamede isteklilerin 8 adet hastabaşı monitörü yanında 1 adet merkezi monitör verecekleri belirtilmesine ve idarece düzenlenen bila tarihli zeyilname ile ihalenin 6. kalemine konu alımın miktarının 1 adet merkezi monitör eklenmek suretiyle arttırılmış olmasına karşın, ihale dokümanı kapsamında yer alan idari şartnamede ve Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunda alım konusunun sadece 8 adet hastabaşı monitörü olmasının, tekliflerin hazırlanması aşamasında kaç adet monitör için fiyat teklifi verileceği konusunda tereddüte neden olacağı sonucuna varılmıştır. Nitekim ihale uhdesinde bırakılan istekli ile başvuru sahibinin ihalede sundukları teklif mektupları ve eki birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde; ihale uhdesinde bırakılan isteklinin 8 adet monitör için birim fiyat teklif verdiği; başvuru sahibinin ise, 1 adet merkezi ve 8 adet hastabaşı monitör için toplam fiyat teklif ettiği tespit edilmiştir. İdarenin teklif değerlendirmesi aşamasında düzenlediği “Mukayese Cetveli” nden de; ihale uhdesinde bırakılan isteklinin teklifinin aynen kabul edildiği; ancak, başvuru sahibinin 9 adet monitör (1 adet merkezi ve 8 adet hastabaşı monitörü) için verdiği (idarece ihale dokümanı kapsamında verilen Birim Fiyat Teklif Standart Formuna uygun olmayan) toplam teklifin sekize bölünerek birim fiyat teklife dönüştürüldüğü görülmüştür. İdarenin teklif değerlendirme aşamasındaki bu uygulamasının sağlıklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve bu hükümlere binaen yapılan açıklamalar çerçevesinde; idarece düzenlenen bila tarihli zeyilname ve teknik şartname ile birim fiyat teklif cetveli standart formu ve idari şartnamede, ihalenin 6. kalemi kapsamında alınacak cihazların miktar ve türüne dair farklı düzenlemelerin bulunduğu tespit edilmiş olup; mevzuata aykırı bu durumun isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında tereddüde sebep olduğu görülmüştür. Gerek isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şeklide hazırlamasını gerekse idarece tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engellediği görülen, şikayet konusu cihazların türü ve miktarlarına ilişkin farklı düzenlemeler nedeniyle ihalenin şikayete konu 6. kaleminin iptal edilmesi gerekmektedir. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde; isteklilerden ihaleye katılım aşamasında numune, katalog veya teknik şartnameye uygunluk belgesi verileceğine ya da geçerli tekliflerden demonstrasyon isteneceğine dair teknik yeterliğe ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüştür. Diğer taraftan, “Hastabaşı Monitörü Teknik Şartnamesi” nin 2.17 nci maddesinde; “İstenildiğinde ücreti karşılığında 15” monitörlere EEG ölçüm özelliği eklenebilmelidir. Yine ileride BIS (Bispectral index) ve PİCCO veya CCO modülü ya da monitörü bağlanabilmelidir. Ayrıca ileride istendiğinde bedeli karşılığında gerekli kurulum yapılırsa hastane ağındaki dış kaynaklı verilere (PACS ve LLS gibi) ulaşım ve iletişim yeteneği eklenebilmelidir.” düzenlemesinin bulunduğu; “İstenilen hükümler” başlıklı 4.1 inci maddesinden, isteklilerin teklif ile birlikte cihazın orijinal tanıtım dokümanları ile bakım ve onarıma ilişkin diğer belgelerini vermesi gerektiği; “Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi” başlıklı 4.5 inci maddesinden, isteklilerin ihaleye katılım aşamasında Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini sunmak zorunda oldukları; anılan belgeyi hazırlamayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği; Anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında idari şartnamelerde asgari olarak bulunması zorunlu hususlar sayılmakta olup, anılan fıkranın (e) bendinde yer alan  “isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri” bu hususlardan biri olarak belirtilmektedir. Diğer taraftan, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması” başlıklı 55 inci maddesinin 55.2 inci alt maddesinde; “Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır. Söz konusu mevzuat hükümlerinden, ihale kapsamında idarece yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin idari şartnamenin ilgili maddesinde sayılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, idarece teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar ile teknik şartnameye uygunluk belgesinin idari şartnamenin ilgili maddesinde yeterlik belgeleri olarak sayılmamasına karşın; teknik şartnamede anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak istekliler tarafından sunulmak zorunda olduğuna dair düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, ihale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” incelendiğinde, gerek kataloğa gerekse teknik şartnameye uygunluk belgesine ilişkin sütun açılmadığı, başka bir deyişle, teknik şartnamede istenen bu iki belgenin isteklilerce ihaleye katılım aşamasında sunulup sunulmadığına bakılmadığı görülmüştür. İdarece gönderilen dosyanın tetkiki neticesinde; ihale uhdesinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye uygunluk belgesini ve teklif ettiği cihazlara dair teknik dokümanları (katalog, kullanım kılavuzu) sunduğu görülmüştür.   İhale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesi incelendiğinde; teknik şartnamenin şikayet konusu 2.17 inci maddesine ilişkin olarak; “İstenildiğinde ücreti karşılığında 15” monitörlere EEG ölçüm özelliği eklenir(BSM-6701 Kullanım Kitabı sf:137-138). Yine ileride BIS (Bispectral index) ve CCO monitörü bağlanır (BSM-6701 Technical Data sf: 7 ve 9)…” şeklinde yer alan ifade ile cihazlara ait teknik dokümanın ilgili kısımlarına atıf yapılarak anılan kriterlerin karşılanacağının taahhüt edildiği görülmüştür. Bu bağlamda, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde, şikayete konu kriterlerin teklif edilen cihazlar tarafından karşılanacağının taahhüt edildiği dikkate alındığında; sorumluluğu idareye ait olmak üzere, anılan kriterlerin karşılanıp karşılanamayacağı hususunun muayene ve kabul aşamasında teslim edilecek cihazların idarece incelenmesi sonucu anlaşılabileceği, bu itibarla, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 6 ncı kalemine ilişkin kısmının iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu 6 ncı kalemine ilişkin kısmının iptaline, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13