Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-2671

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-2671

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-2671

26.08.2010 tarih ve II.M.2483.0160/2010-122 sayılı Ön İnceleme Raporunda; PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 15.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “500 Adet Sahte Banknot Yakalama ve Sayma Makinesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuba Elektronik Petrol Mümessillik Tic. Ltd. Şti.’nin 12.08.2010 tarih ve 19687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde;

 Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/057
Gündem No  : 99
Karar Tarihi : 31.08.2010
Karar No  : 2010/UM.II-2671

Şikayetçi:
 Tuba Elektronik Petrol Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Oğuzlar Mahallesi 1. Cadde 36. Sokak No:3/5 06520 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok Kat:1 06101 Ulus / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.08.2010 / 19687
Başvuruya konu ihale:
 2010/64282 İhale Kayıt Numaralı "500 Adet Sahte Banknot Yakalama ve Sayma Makinesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
26.08.2010 tarih ve II.M.2483.0160/2010-122 sayılı Ön İnceleme Raporunda; PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 15.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “500 Adet Sahte Banknot Yakalama ve Sayma Makinesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuba Elektronik Petrol Mümessillik Tic. Ltd. Şti.’nin 12.08.2010 tarih ve 19687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede yaklaşık maliyetin altında bir fiyat ile teklif ettikleri Magner 75 para sayma makinesinin 1993 yılından bu yana PTT’de kullanıldığı ve herhangi bir şikayet olmadığı, ancak idarenin referansı olmayan ve yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyat ile teklif edilen makinelerin alınmasına karar verdiği, söz konusu ihalenin incelenmesi gerektiği iddia edilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.   Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.   Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.               Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:                                     a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.                                     b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.                                     c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.                                     d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.                                     e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.               Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.   İtirazen şikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.               İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.               Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.               Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.               Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;               a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,                                     b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,                 c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,             karar verilir.   ….”  hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde; “(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer veriler;               a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.             b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.             c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.             ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.             d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.          ……………               (5) İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.               ……” hükmü, Anılan Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde; “(1) Başvurular öncelikle;               a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) "başvuru ehliyeti",             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,                         ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,             yönlerinden sırasıyla incelenir.               ….” hükmü, Bulunmaktadır.   İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise,  16 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.   Yapılan inceleme neticesinde; Başvuru sahibinin 12.08.2010 tarihinde Kuruma itirazen şikayette bulunduğu, ancak Kuruma verilen dilekçede, ihaleyi gerçekleştiren idareye şikayet başvurusu yapılıp yapılmadığının, ihale kararının (başvuruya konu olan durumun) başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilmediği, başvuru sahibinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin dilekçeye eklenmediği ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırılmadığı, Başvuru dilekçesindeki eksiklik üzerine, söz konusu eksikliğin son başvuru tarihine kadar giderilerek eksikliğin tamamlanması ve başvurunun “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde 13.08.2010 tarihinden itibaren ilân edildiği, ancak söz konusu eksikliğin tamamlanmadığı, Anlaşılmıştır. Belirtilen nedenle, Kuruma yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 ve 16 ncı maddeleri hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.    Adem KAMALI                 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13