Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-2664

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-2664

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-2664

26.08.2010 tarih ve II.M.24.80.0265/2010-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda; PTT Genel Müdürlüğü tarafından 15.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “500 Adet Sahte Banknot Yakalama ve Sayma Makinesi” ihalesine ilişkin olarak Etaş Elektronik A.Ş.’nin 12.08.2010 tarih ve 19668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; 

Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

Toplantı No  : 2010/057
Gündem No  : 92
Karar Tarihi : 31.08.2010
Karar No  : 2010/UM.II-2664

Şikayetçi:
 Etaş Elektronik A.Ş., Cumhuriyet Cad. Otakçı Çıkmazı Ak İşmerkezi No:1 K:5-6 34810 Kavacık/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
  PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok Kat:1 06101 Ulus Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.08.2010 / 19668
Başvuruya konu ihale:
 2010/64282 İhale Kayıt Numaralı "500 Adet Sahte Banknot Yakalama ve Sayma Makinesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
26.08.2010 tarih ve II.M.24.80.0265/2010-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda; PTT Genel Müdürlüğü tarafından 15.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “500 Adet Sahte Banknot Yakalama ve Sayma Makinesi” ihalesine ilişkin olarak Etaş Elektronik A.Ş.’nin 12.08.2010 tarih ve 19668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede gerçekleştirilen demonstrasyon sürecinde karşılaşılan birkaç sorun nedeniyle teklif etmiş oldukları cihazın değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur… …Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) "başvuru ehliyeti",             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,             ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği, yönlerinden sırasıyla incelenir.             (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.             (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.” hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Başvuru dilekçesinde; başvuru sahiplerinin, varsa vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve adresi, ihalenin adı ve ihale kayıt numarasının, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarihinin ve idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, Başvuru dilekçesinde yer alan eksiklikler nedeniyle başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığının anlaşılamadığı, Başvuru dilekçesine ek olarak sunulması gereken başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış örneklerinin eklenmediği ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikayet süresi içerisinde tamamlanması için 12.08.2010 tarihinde internet ortamında ilan edildiği, ancak anılan eksikliklerin süresi içerisinde tamamlamadığı anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.     Adem KAMALI                Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13