Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-251

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-251

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.II-251

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 03.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kalem Medikal ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biotron Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş.’nin 07.01.2010 tarih ve 381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/006
Gündem No  : 75
Karar Tarihi : 18.01.2010
Karar No  : 2010/UM.II-251

Şikayetçi:
 Biotron Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş., -||ekinciler Caddesi|eren Plaza|24 K.2||kavacık|beykoz|istanbul(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dicle Üniv.Döner Sermaye İşletme Md.Lüğü|||||21280|kampüs||diyarbakır
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2010 / 381
Başvuruya konu ihale:
 2009/140018 İhale Kayıt Numaralı "D.Ü.Hastanesi Başhekimliğine Bağlı Brm. 8 Kalem Medikal ve Sarf Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
14.01.2010 tarih ve II.M.00.82.0167/2010-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 03.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kalem Medikal ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biotron Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş.’nin 07.01.2010 tarih ve 381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye kendileri dışında iki firmanın daha katıldığı, ihale listesinde yer alan 1 ve 5 no lu kalemlere birlikte teklif verildiği, Devlet İhale Kanununun 20 nci maddesi uyarınca, ön inceleme sonrası ihaleye iştirak eden firma sayısı 5 firmanın altına düştüğünde ihalenin iptal edilmesi gerektiği, buna rağmen, ön inceleme sonucunda firmalarının yeterli bulunduğu, kesinleşen ihale kararında, 1 ve 5 no lu iş kalemleri ile ilgili ihalenin kendilerinde kaldığının bildirildiği ve firmalarının sözleşmeye davet edildiği, ihaleye katılan isteklilerden Medicall Biomedicall Müh. Sa.n. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu itiraz üzerine, 1 ve 5 no lu kalemlerle ilgili sunmuş oldukları ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymadığı gerekçesiyle ihale kararının iptal edilerek, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine ihale konusu tıbbi sarf malzemelerine ait teknik şartnamede belirtilen özellikler sadece tek bir tedarikçi firmaya ait olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönünde idareye başvuruda bulunduğu, söz konusu hususla ilgili idareye iki defa zeyilname talebinde bulunmalarına rağmen idare tarafından bu durumun dikkate alınmadığı, bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür. Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu haliyle idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; 1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması, 2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunduğu dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                  Adem KAMALI                                                                                                       Kurul Üyesi                             

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13