Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-22

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-22

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.II-22

Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 02.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “"medikal" Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.12.2009 tarih ve 24813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen

bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/001
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 04.01.2010
Karar No : 2010/UM.II-22

Şikayetçi:
 Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic.Ltd.Şti, Kemankeş Mh. No:184 Karaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Gedikkaya Mah. Gedikkaya Cad. No:66 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.12.2009 / 24813
Başvuruya konu ihale:
 2009/144975 İhale Kayıt Numaralı "Medikal Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
30.12.2009 tarih ve II.M.27.21.0224/2010-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 02.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “"medikal" Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.12.2009 tarih ve 24813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İdari şartnamenin 7.5.9 uncu ve teknik şartnamenin 18 inci maddesi gereğince teklif edilen cihaza ait katalog, fotoğraf vb. tanıtım materyallerinin teklif dosyasında sunulması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin bahse konu belgeleri idari şartnamenin  “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7 nci maddesine uygun olarak sunmadığı, bu hususa ilişkin yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece anılan istekli tarafından sunulan katalog tercümelerinin yeminli tercüman tarafından imzalı olmadığının ve noter tasdikinin bulunmadığının belirlendiği, söz konusu eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek eksik bilgilerin tamamlatıldığı, idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı, 2) İdari şartnamenin 7.5.8.2 nci ve teknik şartnamenin 37 nci maddesinde, firmaya ve ürüne ilişkin U.B.B kaydının istenildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu Floxy ve Premium modellerinin U.B.B kaydının bulunmadığı, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.” hükmü bulunmaktadır.               Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7 nci maddesinde; “7.5.9. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:               a) Teklif edilen cihaza ait katalog, fotoğraf vb. tanıtım materyallerini ihale dosyasında bulunduracaklardır.             b) Teknik şartnameye uygunluk belgesi verilecektir. Teknik şartnameye uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine, Teknik şartnamenin 18 inci maddesinde ise; “Yüklenici firma cihazlarla ilgili teknik ve tıbbi özellikleri belirten dokümanlar vermelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihaza ait katalog, fotoğraf vb. tanıtım materyallerini idari şartnamenin  “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7 nci maddesine uygun olarak sunmadığına ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine idarece anılan isteklinin katalog tercümelerinde yeminli tercüman imzasının ve noter tasdikinin bulunmadığının belirlendiği, idarenin ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderdiği 25.11.2009 tarih ve 3255 sayılı yazısında söz konusu eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiğinin ve katalogların yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe’ye tercüme ettirilerek notere onaylattırılıp gönderilmesi halinde tamamlamasının mümkün olduğunun bildirildiği görülmüştür. Bahse konu yazı üzerine, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Oxyplus Oksijen Jeneratörüne ilişkin katalogun Berker Tercüme Tur. Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı Celal Aktaş tarafından yapılmış ve Ankara 41 inci Noterliği tarafından 25.11.2009 tarih ve 42552 sayı ile onaylanmış Türkçe tercümesinin idareye sunulduğu, söz konusu belgelerin 01.12.2009 tarih ve 1777 sayı ile idarenin kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir. İdari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler (aşağıda belirtilen belgeler dışında) ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.”  düzenlenmesi, Belgelerin sunuluş şekline ilişkin 7.7 nci maddesinde ise; “7.7.5.Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:             7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:             7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.” düzenlemesi yer almaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 55 inci maddesinde; “(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.             (5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.             (6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6 ncı maddesinde ise; “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,             a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,             b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,             İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklaması bulunmaktadır. İdari şartnamenin yukarıda anılan düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; teklif edilen cihaza ait katalogların ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeler arasında sayıldığı, idari şartnamenin 7.9 uncu maddesi gereğince, başka dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi ve tercümelerin onay işlemlerinin de idari şartnamede yer verilen düzenlemeler esas alınarak yapılması gerektiği görülmüştür. Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu katalogların tercümelerinin yeminli tercüman imzasını ve noter onayını ihtiva etmemesi nedeniyle idari şartnamede belirlenen zorunlu şekil şartına uygun olarak sunulmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen bir belgenin taşıması gereken zorunlu unsurlarının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, idarece yapılan belge tamamlatma işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin “Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler” başlıklı 7.5.8.2 nci maddesinde; “a) Firmanın UBB Kaydı: İstekli imalatçı veya ithalatçı ise T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TiTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge verecektir. İstekli yerli satıcı olduğuna dair belge ve bayisi olduğu firmanın T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge verecektir.             b) Ürünün UBB Kaydı: İstekliler teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış ürün numarasını (barkod) teklif ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesine, Teknik şartnamenin 37 nci maddesinde ise; “Teklif edilen cihazın T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı olduğunu ve TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir belge teklif ile birlikte sunulacaktır. İstekliler üretici veya ithalatçı firma ise T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge vereceklerdir. İstekli yerli satıcı ise Türkiye’de yetkili satıcı olduğuna dair belge ve bayi olduğu firmanın (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.   Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu Floxy ve Premium modellerin U.B.B kaydının bulunmadığına yönelik yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta;  “… İhaleye iştirak eden Atasam firmasının UBB kayıt sayfaları incelendiğinde farklı kapasitede "medikal" oksijen üreten farklı maddelerin her birinin UBB kaydının olmadığı hususuna dikkat çekilmiştir. Ancak KİK’in 05.11.2009 tarih ve 2009/UM.I-2457 sayılı kararına istinaden geçici UBB kaydının olmasının yeterli olacağı, ayrıca SGK’dan ve diğer kurumlardan geri ödeme istenmeyeceğinden bu UBB kayıtlarının yeterli olacağı düşünülmüş, son olarak da kamu yararı göz önünde bulundurularak Atasam firmasının vermiş olduğu "medikal" Oksijen Üretim Sistemi %95 saflık olarak sunmuş olduğu Oxyplus markasının detayı incelendiğinde T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bankası (TİTUBB) başvurusu hakkında 2009/1 duyurusunun 2 nci maddesinde “Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunda (PRICAT) olması gereken barkod, etiket adı, marka, tedarikçi ürün dahili referansı, GMONU adı, UNSPSC sınıf adı ve diğer belgelerin AT belgelerindeki (CE Sertifikaları ve Uygunluk beyanı) ürün bilgileri ve ürün etiket ve kullanma kılavuzundaki bilgiler ile tutarlı olduğu” tespit edilmiş olduğu saptanmış olup itirazımızın ikinci maddesine yapmış olduğunuz itiraz ihale komisyonumuzca kabul edilmemiştir.” değerlendirmesinde bulunulmuştur. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında firmanın UBB kaydına ilişkin olarak T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Tedarikçi Firma Kayıt Formunu, ürünün UBB kaydı için de firma tanımlayıcı numarası kullanılarak www.huap.org.tr/ubb/BilgiBankasiCihaz.aspx konumundan alınan internet çıktısını sunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu belgelerde %99, %95 ve %93 saflıkta "medikal" oksijen üretim sistemlerine ilişkin ürün numarası olarak 2452642000043, 2452642000036, 2452642000012 numaralarının yer aldığı görülmüştür. İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta, teklif edilen cihaza ait belgelerin Sağlık Bakanlığı’nın 2009/1 sayılı duyurusunun 2 nci maddesi çerçevesinde tutarlı olduğu, bu nedenle geçerli kabul edildiği ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2009 tarihli Tedarikçi Firmalara (Üretici/İthalatçı) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TiTUBB) Başvurusu Hakkında 2009/1 sayılı duyurusunun 2 nci maddesinde yer alan; “Ürünlerin “Tıbbi Cihaz Tanımlama Formu (PRICAT)”ndaki barkod, etiket adı, marka, tedarikçi ürün dahili referansı, GMDN adı, UNSPSC sınıf adı ve diğer bilgilerinin AT belgelerindeki (EC Sertifikaları ve Uygunluk Beyanı) ürün bilgileri ve ürün etiket ve kullanma kılavuzundaki bilgiler ile tutarlı olmalıdır.” açıklaması, ürünlerin TİTUBB’a kaydı aşamasında ürüne ilişkin bilgiler ile tıbbi cihaz tanımlama formundaki bilgilerin uyumlu olması gerektiğine yönelik olup, bu bilgilerin tutarlı olması ürünün UBB kaydı olduğu anlamına gelmemektedir. Diğer taraftan; şikayete cevapta gerekçe olarak gösterilen 05.10.2009 tarih ve 2009/UM.I-2457 sayılı Kurul Kararında; “…                 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30.06.2009 tarihinde www. Huap.org.tr/ubo internet adresinde ilan edilen, 245’li Geçici Ürün Numaralarının Medula’da Pasif Hale Getirilerek SGK Ödemelerinin Yapılmaması Hakkındaki önemli duyuruda;   “Bilindiği üzere Ülkemiz sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan ithal ve imal tüm tıbbi cihazların tanımlanması www.huap.org web sitesi üzerinden Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıt altına alınmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine tedarikçi firmalar tarafından ürün girişleri yapılırken ürün kodu olarak Tıbbi cihazlar için EAN-13 veya HIBC (Health Industry Bar Code) numaralarından birisi kayıt için talep edilmektedir. İthal ürünlerin büyük kısmında bu iki numaradan birisi bulunmaktadır.   Bu numaraya sahip olmayan ürünler için geçiş dönemi 31.12.2008 olarak planlanmış olup bu geçiş döneminde Ulusal Bilgi Bankasına kaydın yapılabilmesi için sistem tarafından 245… ile başlayan 13 haneli geçici numara verilmekte idi.   Ancak, görülen lüzum üzerine Ulusal Bilgi Bankasına 245... ile başlayan ve sistem tarafından verilen geçici ürün numaraları ile ürün kayıt işlemleri 30.06.2009 tarihine kadar uzatılmış olup UBB web sitesinde (http://www.huap.org/ubb/midDuyuru245.aspx)  26.12.2008 tarihli “UBB’de Geçici Ürün Numaralarıyla Kayıtlı Ürünlerin Sistem Geçerlilik Süreleri Hakkında duyuru” başlığı altında yayımlanmış idi.   Bu defa Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2009 tarih, 10933 sayılı ve 15.05.2009 tarih, 19762 sayılı yazılarında; “ geçici barkod ifadesinin 245… ile başlayan ve sistem tarafından atanan ürün numaraları için kullanıldığı, geçici barkodların sadece orijinal barkod numarası olmayan ürünler için değil, orijinal barkod ile daha önceden kayıt/bildirimi yapılmış ürünlerin diğer firma/firmalar tarafından kayıt/bildirimi yapılması içinde kullanılabildiği, Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararları ile belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan teknik mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan tıbbi cihaz direktiflerinde, gerekli uygunluk değerlendirmesinden geçmiş CE  usulüne uygun olarak CE işaretlenmesi yapılmış olan cihazların piyasaya arzının engellenemeyeceğinin hükme bağlandığının belirtildiği……” ifade edilmektedir.               Bu nedenle;               SGK geri ödemesi kapsamında bulunan ve UBB’den MEDULA’ya aktarılan ürün verilerinden 245 ile başlayan, orjinal barkodu bulunmayan ve orjinal barkodu üretici firma tarafından tedarik edilinceye kadar UBB’de geçici barkod kullanan firma veya bayilerin ürünlerinin 30.06.2009 tarihinden sonra MEDULA’da pasif hale getirileceğinin, dolayısıyla SGK’dan ödeme alamayacağının,                  Bilinmesi ile tedarikçi firmalar ile sağlık kurum/kuruluşlarının zor durumda kalmamaları, ödemelerinde gecikmelerin olmaması, hukuki ve idari sorunlar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması hususlarında;   Bilgi ve gereğini rica ederim.” şeklinde açıklama yapılmıştır.   Söz konusu açıklamadan 245… ile başlayan barkod numaralarının geçici olduğu, ayrıca ödeme yapılamayacak ürünler için de SGK geri ödemesi kapsamında bulunan ürünler ifadesine yer verilerek sınır getirildiği anlaşılmaktadır.   Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede, SGK geri ödemesi kapsamında bulunan ürünlerin idareler tarafından tespit edileceği belirtilmiştir. Buna göre, idarece de ihale konusu oksijen üretim sistemi alımının idarenin bünyesine demirbaş alımı olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamında olmadığı beyan edildiğinden söz konusu duyurunun oksijen üretim sistemi alımını kapsamadığı değerlendirilmiştir.   Ayrıca, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2009 tarih 2009/2 sayılı duyurusunun 2 nci maddesinde ise; “TİTUBB’a kayıt/bildirim işlemleri, ürüne ait ürün numarası (barkod) ile yapılmaktadır. Orijinal ürün numarası olmayan ürünler için sistemin atadığı ürün numarası ile kayıt/bildirim yapılabilmektedir. 245… ile başlayan geçici ürün numaralarının ürün etiketinde olmasına gerek yoktur. Tıbbi cihazların ithalatında ve piyasaya arzında barkod zorunluluğu bulunmamakta, barkod numaraları geri ödemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından istenmektedir. SGK tarafından sadece geri ödemeye konu olan tıbbi cihazlar için TİTUBB’a orijinal barkod ile kayıt şartı aranacak olup diğer tıbbi cihazlar için geçici ürün numarası ile ödemeler yapılacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.   İhale üzerinde kalan istekli tarafından geçici barkod numarası ile bildirilen Tedarikçi Firma Kayıt Formu ile, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunun ihale dokümanında idarece istendiği şekilde verildiği, idarenin şikayete vermiş olduğu açıklama da dikkate alındığında söz konusu belgelerin gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerekse Sağlık Bakanlığı’nın yapmış oldukları ve yukarıya aktarılan duyurulara göre de geri ödemelerde herhangi bir problem oluşturmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.” denilmektedir.   Anılan Kurul kararı ile Sağlık Bakanlığı’nın 2009/2 sayılı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 30.06.2009 tarihli duyuruları bir arada değerlendirildiğinde, 245.. ile başlayan barkod numaralarının geçici olduğu, SGK tarafından sadece geri ödemeye konu cihazlar için TİTUBB’a orijinal barkod ile kayıt şartı arandığı, diğer tıbbi cihazlar için geçici barkod numarası ile ödeme yapılacağı, SGK geri ödemesi kapsamında bulunan ürünlerin ise idareler tarafından tespit edileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında teklif edilen cihaza ilişkin geçici barkod numarası sunulduğu, idarece ihale konusu oksijen sisteminin SGK geri ödemesi kapsamında olmadığının beyan edildiği, dolayısıyla geçici barkod numarası sunulmasının uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; Netiş Metal Enerji Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında, idari şartnamenin 7.5.9.a maddesinde yer alan; “Teklif edilen cihaza ait katalog, fotoğraf vb. tanıtım materyallerini ihale dosyasında bulunduracaklardır.” düzenlemesi gereğince sunulması gereken tanıtım materyallerinin bulunmadığı, ayrıca teklif dosyası kapsamında idari şartnamenin yukarıda anılan 7.5.8.2 nci maddesi uyarınca firmaya ve ürüne ilişkin U.B.B kaydının sunulmadığı görülmüştür. Bu çerçevede, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idarece geçerli teklif olarak belirlenmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve Netiş Metal Enerji Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13