Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1189

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1189

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1189

Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 03.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ameliyat Tavan Lambası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti.’nin 15.03.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2010 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2010 tarih ve 7722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 Toplantı No  : 2010/029
Gündem No  : 46
Karar Tarihi : 26.04.2010
Karar No  : 2010/UM.II-1189

Şikayetçi:
 Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., Merkez Mahallesi Hürriyet Cad. Girgin İş Hanı No:1 K: 1 Kozlu/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği, Aksu Mahallesi Öğretmenler Sokak No: 11 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2010 / 7722
Başvuruya konu ihale:
 2010/6167 İhale Kayıt Numaralı "Ameliyat Tavan Lambası Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
14.04.2010 tarih ve II.M.09.04.0264/2010-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 03.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ameliyat Tavan Lambası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti.’nin 15.03.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2010 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2010 tarih ve 7722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece, teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin 17 nci maddesinde yer alan; “ameliyathane tavan lambası için ısı artışı maksimum 5 °C olmalıdır” düzenlemesine karşılık, teknik şartnameye verdikleri cevapta yer alan; “ısı artışı maksimum 10 °C’ dir.” ifadesi dikkate alınarak,  teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teknik şartnameye verdikleri cevapta yer alan “10 °C” ifadesinin sehven yazıldığı, teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun olduğu, bu hususun, idareye başvurularak demonstrasyon yapılmak suretiyle kanıtlanabileceğinin ifade edildiği ancak idarece bu fırsatın verilmediği iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin 2.1 inci maddesinin (a) ihale konusu malın adı: “Ameliyat tavan lambası” olarak belirtildiği, (b) bendinde miktarı ve türünün; “1 kalem (5 adet) Tıbbi Cihaz” olarak belirlendiği görülmüştür. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.” hükmü yer almaktadır. İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “Teklif edilen cihazın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraflar ayrı ayrı ihale dosyasında vereceklerdir.               Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri reddedilecektir…” düzenlemesi, Teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “Ameliyathane tavan lambası için ısı artışı maksimum 5 °C olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan incelemede, başvuru sahibince sunulan teklif dosyası kapsamında, teklif ettiği üzümcü marka OL 77 T model maliyet tavan lambasına ilişkin katalog ve teknik şartnameye cevabının yer aldığı görülmüştür. Anılan isteklice, teknik şartnamenin 17 nci maddesinde yer alan; “ameliyathane tavan lambası için ısı artışı maksimum 5 °C olmalıdır” düzenlemesine karşılık, teknik şartnameye verdikleri cevapta; “ısı artışı maksimum 10 °C’ dir.” denilmiştir. Ancak, başvuru sahibince teklif ettikleri cihazda ısı artış miktarının aslında maksimum “5 °C” olduğu, teknik şartnameye verdikleri cevapta yer alan “10 °C” ifadesinin sehven yazıldığı iddia edilmektedir. Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin teklif edilen katalog üzerinden yapılan incelemede, söz konusu katalogda teknik şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilen özelliğe ilişkin herhangi bir ifadenin yer almadığı tespit edilmiş olup, anılan isteklice teknik şartnameye vermiş olduğu cevapta “10 °C” nin sehven yazıldığı hususunu tevsik eder mahiyette herhangi bir bilgi bulunmamıştır. Bu çerçevede, ihale konusu mala ilişkin teknik şartname, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin katalog ve teknik şartnameye vermiş olduğu cevap dikkate alındığında; anılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı hususunda açık bir ifade, belge ve bilgi bulunmasına karşın, teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde aksi yönde şüpheye ihtimal verecek herhangi bir bulgunun, emarenin yer almadığı anlaşılmıştır. Gerek ihale komisyonunca gerekse Kurumca yapılacak değerlendirmelerin istekliler tarafından sunulan belgeler üzerinden yapılması gerekmekte olup, aksi yönde bir kabulün, başta temel ilkeler olmak üzere 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğundan, söz konusu olmayacağı açıktır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerden, teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı anlaşılmış olup, ihale komisyonunca bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13