Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1068

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1068

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1068

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 01.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı 2 Kalem Orta Düzey ve Üst Düzey Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik Medikal Sistemleri San. ve Tic. AŞ’nin 01.04.2010 tarih ve 7598 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/027
Gündem No  : 7
Karar Tarihi : 12.04.2010
Karar No  : 2010/UM.II-1068

Şikayetçi:
 Penta Elektronik Medikal Sistemleri San. ve Tic. Aş, Kasap Sokak Özden Apt. No:15/A 34394 Esentepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Kemankeş Cad. Kara Mustafa Paşa Sok. No: 21 Karaköy/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2010 / 7598
Başvuruya konu ihale:
 2010/18795 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı 2 Kalem Orta Düzey ve Üst Düzey Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazları Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.04.2010 tarih ve II.M.08.86.0198/2010-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 01.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı 2 Kalem Orta Düzey ve Üst Düzey Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik Medikal Sistemleri San. ve Tic. AŞ’nin 01.04.2010 tarih ve 7598 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait teknik şartnamede yer alan düzenlemeler nedeniyle sadece tek bir firmanın ihaleye katılabileceği, kendi firmalarının bu düzenlemeler nedeniyle ihaleye iştirak edemedikleri iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, Aynı Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 565 ncı maddesinin birinci fıkrasında da; idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği, Hüküm altına alınmaktadır.       Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 08.03.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 16.03.2010 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.04.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE            05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum. Adem KAMALI                          Kurul Üyesi                                    

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13