Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1011

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1011

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.II-1011

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “19 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optik Medikal Ticaret Ltd. Şti.’nin 25.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2010 tarih ve 6493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Başvuru sahibinin talep etmesi halinde fazla yatırılan 1.059 TL’nin iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/025
Gündem No  : 59
Karar Tarihi : 06.04.2010
Karar No  : 2010/UM.II-1011

Şikayetçi:
 Optik Medikal Ticaret Ltd. Şti., Vali Konağı Caddesi Vali Konağı Plaza B Blok No.179 D.8 Nişantaşı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Salihli Devlet Hastanesi, Sağlık Mah.Şüheda Cad.No.4 Salihli/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2010 / 6493
Başvuruya konu ihale:
 2009/178056 İhale Kayıt Numaralı "19 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
31.03.2010 tarih ve II.M.07.65.0258/2010-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “19 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optik Medikal Ticaret Ltd. Şti.’nin 25.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2010 tarih ve 6493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Başvuru sahibinin talep etmesi halinde fazla yatırılan 1.059 TL’nin iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 4. kalemine (Fundus kamera alımı) en düşük teklifi vermelerine rağmen, idare tarafından tekliflerinin, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 17 inci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılıp, ihalenin 7.000 TL fazla maliyetli cihazı teklif eden istekli uhdesinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu; her ne kadar teklif ettikleri cihazın güç tüketimi, teknik şartnamenin anılan maddesinde “…Güç tüketimi en fazla 1.000 VA olmalıdır.” şeklinde yer alan düzenlemeye uygun olmayarak 1.500 VA olsa da yaptıkları hesaplamaya göre iki cihaz arasındaki 7.000 TL’lik fiyat farkının, cihazlarının 132 yıllık çalışmasında harcayacağı fazla elektrik enerjisi maliyetine tekabül ettiği, söz konusu cihazların çalışma ömrü dikkate alındığında, ihalenin en düşük teklifi veren firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “2010 Yılına Ait 19 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” olduğu, şartname ekinde yer alan “İhale Listesi” nde şikayete konu 4. kaleminin miktarı ve türünün ise,
S. No Malzemenin Adı İhtiyaç Miktarı
4 Fundus Kamera 1 adet
Olarak belirtildiği görülmüştür. 7.5.2 nci maddesinin (b) bendinde “Marka ve modelinin belirtildiği Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi (Teknik şartname maddelerine sırasıyla birebir cevap verilecektir. Orijinal ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık veya eksiklik bulunmayacak, herhangi bir farklılık ya da eksiklik bulunursa teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.)” düzenlemesi bulunmaktadır. İdari şartnamenin 18 inci maddesinden teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı, 19 uncu maddesinden ihalede kısmi teklif verilebileceği, 35 inci maddesinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği, 48 inci maddesinden ihale konusu cihazların sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edileceği, Hususları anlaşılmaktadır. Şikayete konu 4. kaleme ait teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “…Güç tüketimi en fazla 1.000 VA olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu teknik şartnameye cevap belgesinin 17 nci maddesinde; “…Güç tüketimi 1.500 VA’dır.” ifadesinin bulunduğu ve bu haliyle istekli tarafından teklif edilen cihazın güç tüketiminin teknik şartnamede öngörülen azami değerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.   4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihale dokümanının; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerden oluştuğu hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “…Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükümden, teklifleri teknik şartnameleri de içeren ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır. Anılan Kanun hükümleri ile idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesi çerçevesinde, başvuru sahibinin iddiası incelendiğinde; teknik şartnamenin 17 nci maddesinde alım konusu cihazın güç tüketimine dair düzenlemede belirtilen üst sınır değerden (1.000 VA) yüksek güç tüketimi bulunan cihazı (1.500 VA) teklif eden başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Öte yandan, Kamu Satın Alma Platformunun “Bir Bakışta Şikayet” sayfasından anılan ihaleye ait itirazen şikayet başvurusu bedelinin 2.118 TL olduğu ve başvuru sahibi tarafından bu bedelin Kurum şikayet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi, ihalenin sadece 4. kalemine ait idare değerlendirmesini itirazen şikayet konusu etmektedir. Dolayısıyla söz konusu kalemin yaklaşık maliyeti için Kanunda öngörülen başvuru bedelinin 1.059 TL olduğu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” şeklinde yer alan düzenleme uyarınca, fazla yatırılan 1.059 TL’nin başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde kendisine iade edilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Başvuru sahibinin yazılı talebi halinde fazla yatırılan 1.059 TL’nin iadesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13