Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-671

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-671

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-671

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 22.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizasyon Cihazı Alımı” kalemine ilişkin olarak Özgener Medikal İth. Ltd. Şti.’nin 09.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.01.2010 tarih ve 1226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine

2) Fazla ödendiği anlaşılan 1.000TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 Toplantı No  : 2010/018
Gündem No  : 7
Karar Tarihi : 02.03.2010
Karar No  : 2010/UM.I-671
Şikayetçi:
 Özgener Medikal ith. Ltd. Şti., -||varlık mahallesi|100.yıl bulvarı onur apt.|102 k.1/4|||merkez|antalya
 İhaleyi yapan idare:
 Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği, Çevre Yolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:1 KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.01.2010 / 1226
Başvuruya konu ihale:
 2009/125707 İhale Kayıt Numaralı "7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
22.02.2010 tarih ve I.M.02.39.0063/2010-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 22.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizasyon Cihazı Alımı” kalemine ilişkin olarak Özgener Medikal İth. Ltd. Şti.’nin 09.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.01.2010 tarih ve 1226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Fazla ödendiği anlaşılan 1.000TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 22.10.2009 tarihinde yapılan 2009/125707 sayılı İKN’li 7 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesine katıldıkları, 02.12.2009 tarihinde postaya verilen ve 08.12.2009 tarihinde taraflarına ulaşan kesinleşen ihale kararında teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, teknik şartnamenin 21 maddeden oluşmasına rağmen cihazın hangi maddelere uymadığının açıkça belirtilmediği, 4734 sayılı Kanun 41 inci maddesi uyarınca ihale sonucunun bildiriminde tekliflerin değerlendirmeye alınmama ve uygun bulunmama gerekçelerine yer verileceğinin belirtildiği, 09.12.2009 tarihinde idareye Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında teknik şartnamede belirtilen her özelliğin karşılandığını beyan ve taahhüt ettikleri, firmalarına demonstrasyon hakkı verildiği takdirde cihazlarını anlatabileceğini beyan etmeleri üzerine idarenin 15.12.2009 tarih ve 458 sayılı yazısı ile demonstrasyon yapabileceklerinin belirtildiği, 17.12.2009 tarihinde anılan hastaneye giderek ameliyathane sorumlu doktoru ve hastane strelizasyon görevlileri olmak üzere 5 kişiye demonstrasyon çalışmasının yapıldığı, demonstrasyon sonucuna ilişkin taraflarına bir yazının verilmesi istenildiğinde cihazın uygun olduğu, kararın kendilerinden yana olduğu ve yazının taraflarına gönderilmesi gerektiğini sözlü olarak bildirdikleri, Daha sonra İdarinin 04.01.2010 tarih ve 1 sayılı demonstrasyon sonucunu bildiren yazısında; Teknik Şartnamenin “7 nci maddesinde; Cihazın sterilizasyon yapabildiği lumen çapı 1 mm uzunluğu 5 metre olmalıdır.” düzenlemesine uymadıklarının belirtildiği, oysa uzunluğu 5 metre olan bir lumenin dünya literatüründe dahi bulunmadığı, piyasada bulunan lumenlerin metal olanlarının uzunluğunun 50 cm, plastik olanlarının ise 200 cm olduğu, kaldı ki teknik şartnamenin ilgili maddesinde lumenlerin metal yada plastik olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, firmalarının ihaleye girmeden önce bahse konu maddeye ilişkin bilgi almak istedikleri, gerekirse Kuruma dokümana ilişkin itiraz yapabileceklerini de belirttikleri, ancak kendilerine bunun sehven yapılan bir düzenleme olduğu, 50 cm yazılması gerektiğini ve böyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledikleri, zaten demonstrasyona gidildiğinde firma yetkilileri tarafından idareden 5 m’lik lumen istenildiği fakat idare yetkilileri tarafından böyle bir lumenin olmadığı bunun bir hata olduğunun tekrarlandığı, İhalede firmalarının cihazının 110 lt, diğer firmanın cihazının ise 80 lt olduğu, cihazlarının lt bakımından daha büyük olmasına rağmen böyle bir lumen olsa dahi bunun cihazın içerisine girip sterilizasyon yapmasının mümkün olmadığı, teklif ettikleri cihazın uygun olmadığı belirtilmesine rağmen lt bakımından daha küçük olan firmanın cihazının teknik şartname uygun kabul edilip ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, Teknik şartnamenin 9 uncu maddenin; “Cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şisesi ile çalışmalı ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirebilmelidir. Ayrıca sistemin menüsünde takılan tüple kaç sterilizasyon yapıldığını gösteren bir sterilizasyon sayacı bulunmalıdır” düzenlemesini içerdiği, söz konusu düzenlemenin bir firmanın cihazına yönelik olup hidrojen peroksit plazma sterilatörü cihazına yönelik ortak özellikler olmadığı, teklif ettikleri cihazında aynı işi 5 lt’lik hidrojen peroksit çözeltisi ile P1 programında (kısa program, yüzeysel sterilizasyon) 800 döngü, P2 programında (orta süreli program, normal yükte ki sterilizasyon) 600 döngü, P3 programında (uzun süreli program, uzun lümenli malzeme sterilizasyonu) 300 döngü yaptığı, teklif ettikleri cihazın hidrojen peroksit sarfı bakımından hem bağımlı olmayıp hem de ekonomik olarak çok üstün olduğu, hidrojen peroksit solisyonlarının cihazın içinde kilitli, güneş ışığına maruz kalmadan saklama kabininde bulunduğu, idarenin belirttiğinin tersine açık bir sistem olmadığı, teknik şartnameyi fazlasıyla karşılayan daha üstün nitelikli cihazın yerine daha fazla ücret ödeyerek kartuş bağımlısı bir cihazın alınmasının tercih edildiği, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Bahse konu ihale kısmi teklife açık 7 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesi olup, başvuru sahibi 2 nci Kalem Hidrojen Peroksit Plazma Sterilizatörü alımında Stericool A 110 marka cihaz ile ihaleye teklif vermiştir. İdari şartnamenin 7.5.2.4 üncü maddesinde yeterlik kriteri olarak; “istekli, teklif ettiği mala ilişkin Katolog, Teknik Şartnameye Cevap ve ürün açıklamaları içeren dokümanı verecektir. Ayrıca teknik komisyonun gerek görmesi halinde ürünle ilgili demonstrasyon yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır. Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizasyonu Cihazı Teknik Şartnamesinin 7 nci maddesinde; “Cihazın sterilizasyon yapabildiği lumen çapı 1 mm uzunluğu en az 5 metre olmalıdır.” düzenlemesi, 9 uncu maddesinde; “Cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmalı ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Ayrıca sistemin menüsünde takılan tüple kaç sterilizasyon yapılacağını gösteren bir sterilizasyon sayacı bulunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Bahse konu ihalede başvuru sahibi teklif mektubu ekinde idari şartnamenin bahse konu maddesi gereğince Stericool A 110 marka cihaza ilişkin katalog ile teknik şartnameye cevapları sunmuştur. Anılan firmanın şikayete konu 7 ve 9 uncu maddelere ilişkin teknik şartnameye cevaplarında; “7-Cihazın sterilizasyon yapabildiği lumen çapı 1 mm uzunluğu en az 5 metredir. 9-Cihaz 140 ml ve daha fazla sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmaktadır ve bir şişe ajan ile en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca sistemin menüsünde takılan tüple kaç sterilizasyon yapıldığını gösteren bir sterilizasyon sayacı bulunmaktadır” ifadesi yer almaktadır. Şikayete konu kaleme ilişkin idarece düzenlenen 24.11.2009 tarihli tutanakta; “Sterilizasyon ünitemize alınacak plazma sterilizasyon cihazı ihalesine teklif veren Özgener Medikalfirmasının Stericool marka sistemi Şartnamenin aşağıda belirtilen maddelerini karşılamamaktadır. 2 nci Madde: Cihaz, tam otomatik olmalı, neme ve ısıya duyarlı malzemelere zarar vermeyecek şekilde düşük ısıda en fazla (50o C) ve nem gerektirmeyen bir starilizasyon yöntemi kullanılmalı ayrıca atığı yalnızca su ile oksijen olup, toksin (zehirli) atıklara neden olmamalıdır. 2 nci Maddeye uymama sebebi; Şartnamede istenilen neme ve ısıya duyarlı malzemelere zarar vermeyecek şekilde en fazla 50o C ısıda sterilizasyon yapması, firmanın önermiş olduğu cihaz 48o C +5 Co hassasiyetle sterilizasyon yapması ve üst sınırın 53 Co ısıya çıkması şartname maddesini karşılamamaktadır. 5 nci Madde: Cihaz en fazla 1 saat içerisinde sterilizasyon işlemini tamamlamalıdır. 5 nci Maddeye uymama sebebi: Şartnamede istenilen en fazla 1 saat içerisinde sterilizasyon işlemini karşılamasıdır. Firmanın önermiş olduğu cihaz 60-90 dakika arasında sterilizasyon işlemini tamamlamasından dolayı istenilen zaman süresinde bitirememektedir. 7 nci Madde: Cihazın sterilizasyon yapabildiği lumen çapı 1 mm uzunluğu 5 metre olmalıdır. 7 nci Maddeye uymama sebebi: Şartnamenin lumen çapı 1 mm uzunluğu 5 metre olması ile ilgili cihazın bu değerleri sağlayabildiğine dair kayıt ve bilgi bulunmamaktadır. 9 uncu Madde: Cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmalı ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Ayrıca sistemin menüsünde takılan tüple kaç sterilizasyon yapılacağını gösteren bir sterilizasyon sayacı bulunmalıdır. 9 uncu Maddeye uymama sebebi: Önerilen cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmamakta ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirilememektedir. Bidon ile sisteme bağlanmakta sarf etmiş olduğu solisyon miktarı 20 sterilizasyonda 140 ml’den çok fazla olmaktadır. 13 üncü Madde: Cihazın üzerinde en az 10 yıllık tüm verilerin hafızasının alındığı bir adet 32 MB’lık hafıza kartı bulunmalıdır. Böylelikle verilen bir PC’ye aktarılması sağlanmalıdır. 13 üncü maddeye uymama sebebi: Önerilen cihazın üzerinde 32 MB’lık hafıza kartı bulunmamaktadır. Emin Medikalfirmasının teklif etmiş olduğu Human marka Meditel model cihaz Şartname maddelerini birebir karşılamaktadır.” denilmiştir. Söz konusu tutanak üzerine ihale komisyonunun 26.11.2009 tarihli kararı ile başvuru sahibi Özgener Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı belirtilerek anılan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihale Emin Tıbbi Cihaz Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. Bahse konu komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması üzerine kesinleşen ihale kararı Özgener Ltd. Şti.’ne bildirilmiş, 02.12.2009 tarih ve 420-2 sayılı kesinleşen ihale kararında teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “teklif edilen cihaz teknik şartnameye göre uygun bulunmaması” belirtilmiş, teklif edilen cihazın teknik şartnamenin hangi maddelerini karşılamadığına ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Kesinleşen ihale kararının tebliği üzerine başvuru sahibinin 09.12.2009 tarihinde idareye verdiği şikayet dilekçesinde özetle; ihalede, ihale komisyon üyelerine teknik şartnamede taahhüt ettikleri tüm maddeleri demo istenilmesi halinde gösterebileceklerinin beyan edilmesine ve teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamede istenilen her bir özelliğin karşılandığı beyan ve taahhüt edilmesine rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, teklif edilen diğer firmanın cihazının fiyatının teklif ettikleri cihazın fiyatının iki katı olmasına rağmen ilgili madde belirtilmeden teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle ihalenin diğer firma üzerinde bırakıldığı, teklif ettikleri cihazın teknik şartnameyi fazlasıyla karşıladığı iddiaları üzerine yapılan incelemede ihale komisyonu, 14.12.2009 tarih ve 434 sayılı yazı ile anılan firmanın cihazının yeniden değerlendirmesine karar vermiş ve Özgener Ltd. Şti. 15.12.2009 tarih ve 438 sayılı yazı ile demonstrasyon yapmaya davet edilmiştir. Özgener Ltd. Şti. tarafından yapılan demonstrasyon sonrasında ihale komisyonunca düzenlenen 30.12.2009 tarihli tutanakta; “Özgener Medikalfirmasının Stericool marka sistemi Şartnamemizi aşağıda belirtilen maddelerde karşılamamaktadır. Madde 7: Cihazın sterilizasyon yapabildiği lumen çapı 1 mm uzunluğu 5 metre olmalıdır. 7 nci maddeye uymama sebebi: Şartnamenin lumen çapı 1 mm uzunluğu 5 metre olması ile ilgili cihazın bu değerleri sağlayabildiğine dair kayıt ve bilgi bulunmamaktadır. Demonstrasyon sırasında da cihazın bu maddeyi sağlamadığı, bu maddeyle ilgili validasyon çalışmasının yapılmadığı teyit edilmiştir. Madde 9: Cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmalı ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Ayrıca sistemin menüsünde takılan tüple kaç sterilizasyon yapılacağını gösteren bir sterilizasyon sayacı bulunmalıdır. 9 uncu maddeye uymama sebebi: Önerilen cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmamakta ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirilememektedir. Bidon ile sisteme bağlanmakta sarf etmiş olduğu solisyon miktarı her bir döngü için 17 ml olmakta oysa şartnameye göre her bir döngüyü 7 ml hidrojen peroksit ile yapabilmesi gerekmektedir. Daha fazla solisyon kullanan bir sistemdir. Üstelik kapalı sistem değildir. 5 litrelik bidondan hortumla solisyon alınmaktadır. Açık sistem olduğundan solisyon heran bozulma riskiyle karşı karşıyadır. Sterilizasyon işlemi hayati önemi olan bir işlemdir. Türkiye’de daha önce referansı bulunmadığından gerekli validasyon kayıtları olmadığından kullandığı solisyonu açıktan hortumla alan doz ayarı ve sterilizasyona konu güvenirliği tam olarak olmadığından hastanemiz ihtiyacına göre tespit edilmiş teknik özellikleri tam olarak karşılamadığından cihazın uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak ilgili firmanın teklif etmiş olduğu cihazın yukarıda sıralanan teknik şartname maddelerine uymadığı tarafımızca yapılan demonstrasyon sırasında tespit edildiğinden anılan ihalede düzeltici işleme gerek bulunmadığına” karar verilerek şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır. Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 7 ve 9 uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususlarında 04.02.2010 tarih ve 1720 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan teknik görüş istenilmiş, gelen 16.02.2010 tarih ve 469 sayılı teknik görüşte; “1-İhaleyi yapan hastane idaresince verilen kararda Stericool firmasına ait ürünün ihale şartnamesinin 7nci ve 9 uncu maddelerine uymaması nedeniyle reddedildiği belirtilmektedir. İlgili firmanın katalogu bu yönde incelendiğinde 9 uncu maddeye tam olarak uymadığı görülmektedir. 7 nci maddeye uygunluk yönünden katalogda yeterli bilgi bulunmamaktadır…” denilmiştir. 4734 sayılı Kanunun “tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. ..Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı… İncelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri… Değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca ihale komisyonunun, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirlemesi, uygun olmayan teklifleri değerlendirme dışı bırakması gerekmektedir. Mevcut bilgiler ışığında başvuru sahibi firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 9 uncu maddesini karşılamadığının alınan teknik görüş sonrasında, yine teknik şartnamenin 7 ve 9 uncu maddesini karşılamadığının idarece yapılan demonstrasyon sunucunda anlaşılması nedeniyle anılan firmanın teklifinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin ilgili maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Başvuru sahibinin Teknik Şartnamnin 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemenin tek bir firmayı tanımladığı, 7 inci maddede yapılan düzenlemede uzunluğu 5 metre olan bir lumenin bulunmadığı iddiasının incelenmesinde; Başvuru sahibi 15.10.2009 tarihinde ihale dokümanını satın almış olup 22.10.2009 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermiştir. Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, Kuruma yapılan itiraz şikayet başvurusunda bu hususun şikayete konu edildiği görülmüştür. 4734 sayılı Kanunun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.   Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “2)… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmeyen iddialara Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda yer verilmesi durumunda, bu iddialar itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde dikkate alınmayacaktır. Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin iddiasına yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşıldığından, bu iddiaları yönünden de başvurunun reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Fazla ödendiği anlaşılan 1.000 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
KARŞI OY               İncelemeye konu ihalede; Başvuru sahibi tarafından, teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamenin 9. maddesinin; “Cihaz 140 ml’lik sıvı çözelti halindeki hidrojen peroksit şişesi ile çalışmalı ve bir şişe ajan ile cihazda en az 20 kez sterilizasyon işlemi gerçekleştirebilmelidir. Ayrıca sistemin menüsünde takılan tüple kaç sterilizasyon yapıldığını gösteren bir sterilizasyon sayacı bulunmalıdır” şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin bir firmanın cihazına yönelik olup hidrojen peroksit plazma sterilatörü cihazına yönelik ortak özellikler olmadığı, teklif ettikleri cihazında aynı işi 5 lt’lik hidrojen peroksit çözeltisi ile P1 programında (kısa program, yüzeysel sterilizasyon) 800 döngü, P2 programında (orta süreli program, normal yükte ki sterilizasyon) 600 döngü, P3 programında (uzun süreli program, uzun lümenli malzeme sterilizasyonu) 300 döngü yaptığı, teklif ettikleri cihazın hidrojen peroksit sarfı bakımından hem bağımlı olmayıp hem de ekonomik olarak çok üstün olduğu, hidrojen peroksit solüsyonlarının cihazın içinde kilitli, güneş ışığına maruz kalmadan saklama kabininde bulunduğu, idarenin belirttiğinin tersine açık bir sistem olmadığı, teknik şartnameyi fazlasıyla karşılayan daha üstün nitelikli cihazın yerine daha fazla ücret ödeyerek kartuş bağımlısı bir cihazın alınmasının tercih edildiği iddia edilmektedir. 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında; idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasında; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, 3. fıkrasında ise; teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemelerin de yapılacağı, bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazların, teknik şartnamenin 7. ve 9. maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususlarında akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiştir. Akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısında; “1-İhaleyi yapan hastane idaresince verilen kararda stericool  firmasına ait ürünün ihale şartnamesinin 7. ve 9 uncu maddelerine uymaması nedeniyle reddedildiği belirtilmektedir. İlgili firmanın katalogu bu yönde incelendiğinde 9. maddeye tam olarak uymadığı görülmektedir. 7. maddeye uygunluk yönünden katalogda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak, firmanın bu uzunlukta bir cihaz bulunmadığı yönündeki itirazı doğrudur.   2-Hidrojen peroksit gaz plazma sterilizasyonu yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan, pahalı tıbbi cihazların sterilizasyonu için kullanılan bir yöntemdir.  Kısa sürede sonuç vermesi ve toksik olmaması en önemli avantajlarındır. Kısa bir süre öncesine kadar bu teknolojiyi üreten tek bir firma (Johnson&Johnson) bulunmakta ve bu firmanın cihazını tanımlayan bir Teknik Şartnamenin oluşturulması gerekmekte idi. Ancak bugün en az üç farklı firma tarafından hidrojen peroksit gaz plazma teknolojisi ile sterilizasyon yapan cihazlar satışa sunulmaktadır. Dolayısıyla yazılan Teknik Şartnamelerin herhangi bir firmanın cihazını tanımlayıcı özellikte olmaması gerekmektedir.   3-Bu ihalede şikâyete konu olan Teknik Şartname incelendiğinde Human Meditek firması tarafından satılan ürünü tanımlayıcı nitelikte (özellikle 7 ve 9 uncu maddeler) olduğu görülmektedir. Bu maddelerde belirtilen özelliklerden hiçbiri vazgeçilemez nitelikte değildir. Ancak söz konusu maddeler nedeniyle bu ihaleye iştirak edebilecek Türkiye piyasasında bulunan diğer cihaz üreticilerinin tekliflerinin, ekonomik yönden avantajlı dahi olsa, değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ve serbest rekabet ortamı yaratılamamaktadır. Bu tür cihaz satın alırken oluşturulacak Teknik Şartnamenin piyasada bulunan kartuşlu ve kartuşsuz hidrojen peroksit gaz plazma sterilizatörünün teknik özellikleri dikkate alınarak, cihaza spesifik olmayan daha genel ifadelerle yazılması durumunda serbest rekabet ortamı sağlanacak ve ilgili kurum menfaatine olacaktır.”  ifadelerine yer verilmiştir. Akademik kuruluştan alınan teknik görüşle, anılan tutanağın birlikte değerlendirilmesinden; söz konusu cihazın en az üç farklı firma tarafından üretildiği,  ancak idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenlemenin tek bir cihazı işaret ettiği, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşıladığı, ancak başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı anlaşılmaktadır. Şikâyete konu kaleme ilişkin ihale komisyonu üyelerinin bir kısmının katılımıyla düzenlenen 24.11.2009 tarihli tutanakta; Emin Medikal(ihale üzerinde bırakılan) firmasının teklif etmiş olduğu Human marka Meditel model cihazın Şartname maddelerini birebir karşıladığı ifadesi yer almaktadır.             Söz konusu ihalede, şikâyete konu mal kalemine 2 istekli tarafından teklif verildiği ve başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususu ile Akademik kuruluştan alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; idarece, teknik şartnamede yapılan düzenlemenin anılan Kanunun 5. ve 12. maddelerine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu düzenleme nedeniyle rekabetin engellendiği, bütün istekliler açısından fırsat eşitliğinin sağlanamadığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan ilkelerden rekabet, eşit muamele, güvenirlik, saydamlık ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; inceleme konusu ihalede, “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılmıyoruz.     Hicabi ECE    HakanGÜNAL  KazımÖZKAN  AdemKAMALI      Erkan DEMİRTAŞ  II. Başkan        Kurul Üyesi        Kurul Üyesi             Kurul Üyesi              Kurul Üyesi     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13