Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-617

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-617

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-617

Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 30.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009 Yılı 11 Kalem Tıbbi Cihaz ve MedikalMalzeme Alımı (6. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Draeger MedikalTic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 16.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusununidarenin 25.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin ,03.12.2009 tarih ve 24138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

03.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/016
Gündem No  : 5
Karar Tarihi : 23.02.2010
Karar No  : 2010/UM.I-617

Şikayetçi:
 Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti., Eston Çamlıevler A-6 Blok D.15 34752 İçerenköy İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ali Çetinkaya Bulvarı No:26 35220 Alsancak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2009 / 24138
Başvuruya konu ihale:
 2009/114668 İhale Kayıt Numaralı "2009 Yılı 11 Kalem Tıbbi Cihaz ve Medikal Malzeme Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
17.02.2010 tarih ve I.M.25.68.0183/2009-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 30.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009 Yılı 11 Kalem Tıbbi Cihaz ve MedikalMalzeme Alımı (6. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Draeger MedikalTic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 16.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.12.2009 tarih ve 24138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu cihazın teknik şartnamenin 2.4, 2.8, 2.11, 2.19, 2.21 ve 2.22 nci maddelerini karşılamadığı iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Başvuru konusu ihalenin 6. kalemi ventilatör cihazına ilişkin olarak üç isteklinin teklif verdiği ve 04.11.2009 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir. İtirazen şikayet başvurusuna konu hususların teknik boyutu dikkate alınarak teknik şartname, zeyilnamenin ilgili sayfaları, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin doküman, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanı ve Kurumumuza verilen itirazen şikayet dilekçesi eklenerek bir akademik kuruluştan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ventilatör cihazının;   “1) Teknik şartnamenin 2.4-c-d maddesine uygun olup olmadığı,   2) Teknik şartnamenin 2.8 nci maddesinde öngörülen “inspirasyon akışı”, “insprasyon basıncı veya basınç kontrol”, “PEEP veya intermittant PEEP”, “basınç desteği” yönlerinden uygun olup olmadığı,   3) Teknik şartnamenin 2.11 nci maddesinde öngörülen “Oto Peep”, “WOB veya external (trakea) basınç ölçümü veya P 01 veya NIF” yönlerinden uygun olup olmadığı,   4) Teknik şartnamenin 2.19 uncu maddesine uygun olup olmadığı,   5) Teknik şartnamenin 2.21 nci maddesine uygun olup olmadığı,   6) Teknik şartnamenin 2.22 nci maddesinde öngörülen “en az 60 dakikalık bataryası olmalıdır” maddesi yönünden uygun olup olmadığı,” Hususlarında 28.12.2009 tarih ve 14540 sayılı yazıyla teknik görüş sorulmuştur.     16.02.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2010 tarih ve 231 sayılı cevabi yazıda özetle; “…incelendiği ve anlaşıldığı kadarı ile venitlatörün istenilen şartları (modlar, parametlerin özellikleri, ölçülen parametreler, batarya) taşıdığı düşünülmektedir. Sadece inspirasyon bekleme süresi (12 sn) katalogda ve basılı ventilatör ekranlarında görülememiştir. Bu fonksiyonun önemli olmadığı düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir. İtirazen şikâyete konusu hususun teknik boyutu ve akademik kuruluş tarafından verilen teknik görüş dikkate alınarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13