Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-342

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-342

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-342

Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Kanallı EMG Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Bilkosis Medikal Ürünler Bilgisayar ve Elektronik Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.12.2009 tarih ve 25142 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/008
Gündem No  : 53
Karar Tarihi : 26.01.2010
Karar No  : 2010/UM.I-342

Şikayetçi:
 Bilkosis Medikal Ürünler Bilgisayar ve Elktronik Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak No:38 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Mahallesi Kavakmeydan Mevkii 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2009 / 25142
Başvuruya konu ihale:
 2009/174493 İhale Kayıt Numaralı "2 Kanallı Emg Cihazı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
21.01.2010 tarih ve I.M.27.99.0217/2009-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Kanallı EMG Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Bilkosis MedikalÜrünler Bilgisayar ve Elektronik Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.12.2009 tarih ve 25142 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Teknik şartnamenin 14 ve 15 inci maddesinde hükme bağlanan düzenlemelerin tek bir cihazı tarif ettiği, 2) Teknik şartnamenin G bendinde referans listesi istenmiş olmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İnceleme konusu ihalenin, Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan, 1 Adet 2 Kanallı EMG Cihazı alım işi olduğu, Birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı ve bahse konu ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği ve tüm tekliflerin yeterli bulunarak ihalenin en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı, Anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak ve ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde; “Cihaz uyarıyı 0-100 mA ve 0-400 V şeklinde ayarlanabilir olarak verilmektedir.” 15 inci maddesinde ise; “Cihazda kas adam olmalıdır. Bu sayede kas ve sinirler bu şeklin üzerinden görülerek seçilebilmelidir.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Başvuru sahibinin, söz konusu düzenlemelerin tek bir cihazı tarif ettiği yönündeki iddiasının çözüme kavuşturulabilmesi için gerekli açıklamalar yapılmak suretiyle bir akademik kuruluştan 05.01.2010 tarih ve 24-187 sayılı yazımız ile teknik görüş talep edilmiştir. Akademik kuruluşun 20.01.2010 tarih ve 1228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısında; “…EMG cihazı, verilecek uyarının akımını sabitlemek amacıyla değişken voltaj kullanabilir. Gündelik uygulamalarda genellikle bu yöntem tercih edilmektedir. Diğer bir uyarı verme şekli ise, voltajı sabitlemek için akımı değişken tutmaktır. Bu daha az tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bazı araştırmalarda bu yönteme başvurulabilmektedir. Kas adam şekline cihaz yazılımının olanak tanıması, çalışmayı kolaylaştıran bir özellik olabilir. Ancak bu bir incelemeyi gerçekleştirmek için mutlaka gerekli olan bir cihaz özelliği değildir. Bu özelliği kullanmak kullanıcının tercihine bağlıdır. Yukarıda sözü edilen maddeler bir markanın belirli bir modelinde bir arada bulunabilir. Bunun dışında bu özelliklerin herhangi birinin tek başına da değişik marka ve modellerde bulunduğu bilinmektedir. Tercihe bağlı olarak bu özelliklerin ikisi birden de istenebilir. Ancak bu özelliklerin ikisinin birden aynı cihazda bulunması az rastlanan bir özelliktir. Bu iki özelliği aynı şartnamede tanımlayarak tek bir cihaza işaret etmek olanak dahilindedir. Ancak piyasadaki tüm marka ve modellerin teknik özellikleri bilinemediğinden bu konuda kesin bir karar vermek mümkün değildir.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu teknik görüş yazısında yer alan açıklamalar ile başvuru sahibince itirazen şikayet dilekçesinde, doğrudan bir marka ve modeli konu alan bir şikayette bulunulmadığı ve gerçekleştirilen ihalede de geçerli teklif olarak kabul edilen iki istekli tarafından farklı marka cihazın sunulmuş olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler..” hükmüne, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez” hükmüne, Anılan Yönetmeliğin “İtirazen Şikayet Başvuruları” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmüne yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır. Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmanın ön koşulu idareye usulüne uygun şikayet başvurusu yapılmasıdır. Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından söz konusu iddia ile ilgili idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve iddiaya yalnızca itirazen şikayet dilekçesinde yer verilmiş olduğu anlaşıldığından doğrudan Kuruma başvuru konusu edilen bu ek iddiaya ilişkin olarak başvuru reddedilmiştir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13