Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.I-229

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.I-229

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UM.I-229

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı tarafından 21.12.2009 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 

28.12.2009 tarih ve 25659 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Gündem No  : 56
Karar Tarihi : 18.01.2010
Karar No  : 2010/UM.I-229

Şikayetçi:
 Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Yolu 13. Km Gersan Sanayi Sitesi 658. Sokak No:46 06370 Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı, Atatürk Yolu Üzeri 5. Km. No:4 66200 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2009 / 25659
Başvuruya konu ihale:
 2009/184320 İhale Kayıt Numaralı "3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
13.01.2010 tarih ve I.M.29.06.G031/2009-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı tarafından 21.12.2009 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2009 tarih ve 25659 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1- 21.12.2009 tarihinde yapılan 3 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesinin 3 üncü kalemi olan Taş Kırma Makinesi ihalesinin Kocaova Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak adı geçen firma tarafından teklif edilen EMD E 1000 model ESWL Böbrek Taşı Kırma Cihazının idare tarafından hazırlanan Şok Dalgaları İle Vücut Dışından Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesinin bazı maddelerine uygun olmadığı, şöyle ki; a) Teknik Şartnamenin B.1 inci maddesinde cihazın pediatrik hastalar için de kullanılabilir olması gerektiği belirtilmiş olmasına karşın, teklif edilen cihazın herhangi bir kurum ya da hastanede pediatrik hastalar için de kullanıldığına dair bir bilgi veya belgenin sunulmadığı, b) Teknik Şartnamenin B.5 inci maddesinde, teklif edilen sistemde X ışını ile görüntüleme ve odaklama ESWL amaçlı tasarlanmış U (öncelikli tercih) veya C kollu skopi cihazı, ultrason ile görüntüleme ve lokalizasyonda ise bilgisayarlı otomatik lokalizasyon sağlayan robot kolla olması gerektiği belirtilmesine karşın, cihazın U ya da C kollu olmasıyla ilgili tercihin ne şekilde yapılacağının ne idari ne de teknik şartnamede belirtilmediği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, c) Teklif edilen cihazın ultrasonik lokalizasyon sisteminin bilgisayarlı otomatik lokalizasyon sağlamadığı, teknik şartnamede istenen bilgisayarlı otomatik lokalizasyon sağlayan robot kola uymadığı, d) Teknik Şartnamenin B.6 ncı maddesinde, eğer C kollu alet için teklif veriliyorsa alet bir C yay üzerinde hareket ederek şok dalgalarının değişik açılardan verilmesini sağlayan hareketli şok jeneratörüne sahip olacağının belirtildiği, ancak teklif edilen cihazın C yay üzerinde hareket ederek şok dalgalarının değişik açılardan verilmesini sağlayan hareketli şok jeneratörüne sahip olmadığı, 2) Teknik Şartnamenin B.9 uncu maddesinde, teklif edilen sistemin klinik ortamda ve hasta üzerinde tamamının demonstrasyonunun isteneceği belirtilmesine karşın, idare tarafından sistemin demonstrasyonunun yapılmadığı, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: 21.12.2009 tarihinde yapılan 3 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesinin 3 üncü kalemi olan Taş Kırma Makinesi ihalesine ilişkin hazırlanan teknik şartnamenin “Sistemin genel tarifi ve vazgeçilmez genel şartları” başlıklı B kısmında cihaz; “… 3-  Pediatrik hastalar için de kullanılabilir olmalıdır. 5- Teklif edilen sistemde X ışını ile görüntüleme ve odaklama ESWL amaçlı tasarlanmış U (öncelikli tercih) veya C kollu skopi cihazı, ultrason ile görüntüleme ve lokalizasyonda ise bilgisayarlı otomatik lokalizasyon sağlayan robot kolla olmalıdır. Düşük yoğunluklu ve non-opak taşların otomatik olarak odaklanması amacı ile kolay kullanımlı ultrason odaklama sistemleri teklif verilecektir. (Referanslar istenecektir.)   6- Eğer C kollu alet için teklif veriliyorsa alet bir C-yay üzerinde hareket ederek şok dalgalarının değişik açılardan verilmesini sağlayan hareketli şok jeneratörüne sahip olacaktır. Hareket sırasında odaklamada kayma olmamalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan firma tarafından ihaleye sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında, ihalede teklif edilen EMD E 1000 model ESWL Böbrek Taşı Kırma Cihazının pediatrik hastalar için kullanılabilir olduğu beyan edilmiştir. Her ne kadar başvuru sahibi  tarafından söz konusu cihazın herhangi bir kurum ya da hastanede pediatrik hastalar için de kullanıldığına dair bir bilgi veya belgenin sunulmadığı ifade edilmekte ise de idarece yapılan düzenlemede bu konuda ayrıca herhangi bir belge istenmemiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. Başvuru sahibi, teknik şartnamenin B.5 inci maddesinde, teklif edilen sistemde X ışını ile görüntüleme ve odaklama ESWL amaçlı tasarlanmış U (öncelikli tercih) veya C kollu skopi cihazı, ultrason ile görüntüleme ve lokalizasyonda ise bilgisayarlı otomatik lokalizasyon sağlayan robot kolla olması gerektiği belirtilmesine karşın, cihazın U ya da C kollu olmasıyla ilgili tercihin ne şekilde yapılacağının ne idari ne de teknik şartnamede belirtilmediği şeklinde dokümana yönelik bir iddiada bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”  hükmüne yer verilmiş olup, başvuru sahibi, cihazın U ya da C kollu olmasıyla ilgili tercihin ne şekilde yapılacağının ne idari ne de teknik şartnamede belirtilmediği şeklinde dokümana yönelik iddiasına ilişkin başvurusunu Kanunda belirtilen süre içerisinde yapmadığından bu konudaki başvurusunun reddi gerekmektedir. Teklif edilen cihazın kataloğu incelendiğinde; cihazın C kollu skopi cihazı olduğu ve U kollu sistemin de uygulanabileceği, ayrıca ultrason ile görüntüleme ve lokalizasyonda ise bilgisayarlı otomatik lokalizasyon sağlayan robot kolu bulunduğu anlaşılmış olup, bu konuyla ilgili referanslar da ihale dosyasında sunulmuştur. Benzer şekilde, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği EMD E 1000 model ESWL Böbrek Taşı Kırma Cihazının C kollu olması durumunda teknik şartnamenin B.6 ncı maddesi gereği hareketli şok jeneratörüne sahip olması gerekmekte olup, anılan cihazın kataloğu incelendiğinde teknik şartnamede belirtilen hareketli şok jeneratörüne sahip olduğu belirlenmiştir. EMD E 1000 model ESWL Böbrek Taşı Kırma Cihazının kataloğundan her ne kadar teknik şartnamenin B kısmının 5 ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen özelliklere sahip olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, teklif mektubunda verilen teknik şartnameye uygunluk beyanında da bu hususlara yer verilip söz konusu cihazın teknik şartnamenin ilgili maddelerine uygun olduğu belirtilmiştir Bu durumda, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan Kocaova Sağlık Tekn. ve Yapımcılık Turz. İnş. Gıda İç Dış San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu EMD E 1000 model ESWL Böbrek Taşı Kırma Cihazının, teknik şartnamenin “Sistemin genel tarifi ve vazgeçilmez genel şartları” başlıklı B kısmının 3, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun olmadığına ilişkin iddiaları yerinde bulunmamıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: Şikayete konu ihalenin 3 üncü kalemi olan Taş Kırma Makinesi ihalesine ilişkin hazırlanan teknik şartnamenin “Sistemin genel tarifi ve vazgeçilmez genel şartları” başlıklı B kısmının 9 uncu maddesinde; “teklif edilen sistemin klinik ortamda ve hasta üzerinde tamamının demonstrasyonu istenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. İdarece demonstrasyon yapılmadığına ilişkin başvuru sahibinin yapmış olduğu şikayet başvurusuna karşı idarenin verdiği cevapta, ihale komisyonunun referans olarak dosyada sunulan hastaneleri, ilgili doktor ve teknisyenleri arayarak görüş sorduğu ve olumlu görüşlerin alındığı açıklamasına yer verilmiştir. İhale dokümanında yer alan demonstrasyon yapılacağına ilişkin düzenleme hem isteklileri hem de idareyi bağlayan bir şarttır. Kaldı ki, söz konusu cihaza ilişkin düzenlenen teknik şartnamenin demonstrasyon yapılmasına ait B kısmının 9 uncu maddesinin başlığı “B-Sistemin genel tarifi ve vazgeçilmez genel şartları” şeklinde olup bu başlık altındaki maddelerin vazgeçilmez genel şartlar olduğu açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla, demonstrasyon yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının ihale dokümanında yer alan düzenlemelere aykırı olduğu, ihale komisyonunca demonstrasyon yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, demonstrasyon yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13