Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-208

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-208

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-208

Muğla Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Tıbbi Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akbaşoğlu Kardeşler Gaz-metal Kimya San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2010 tarih ve 455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/006
Gündem No : 35
Karar Tarihi : 18.01.2010
Karar No : 2010/UM.I-208

Şikayetçi:
 Akbaşoğlu Kardeşler Gaz-Metal Kimya San. Tic. Ltd. Şti., -|||1588 Sokak|17||çınaraltı|merkez|izmir
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Devlet Hastanesi Başhekimliği, Devlet Hastanesi Başhekimliği||orhaniye Mah.|ismet Çatak Cad.||48000|||muğla
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2010 / 455
Başvuruya konu ihale:
 2009/142195 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı Tıbbi Gaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
13.01.2010 tarih ve I.M.00.91.0063/2010-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Muğla Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Tıbbi Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akbaşoğlu Kardeşler Gaz-metal Kimya San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2010 tarih ve 455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; 19.11.2009 tarihinde Muğla Devlet Hastanesinin yapmış olduğu 2009/142195 İKN’li bahse konu ihaleye teklif verdikleri, tüm istekliler önünde yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile hiçbir katılımcının evrakının eksik olmadığı, yalnızca firmalarının “gaz dolum belgesi var-ama yetersiz” tespitin yapıldığı, yine teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “Oksijen Analiz Cihazı olduğuna dair belge sunacaktır” hükmü ileilgili olarak herhangi bir belgenin sunulmadığının firmalarına sözlü olarak iletildiği, Şartnamenin 1 nci maddesinde istenilen Sağlık Bakanlığından alınmış olması gereken medikalGaz İzin Belgesinin aynı teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde istenilen medikalGaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesini kapsadığı, çünkü dolum yapmayan sadece tüp ticareti yapan firmaların medikalGaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesinin olması gerektiği, firmalarının ilgili gazları likit olarak depolaması ve dolum yapmasından dolayı gereken belgenin medikalGaz İzin Belgesi olduğu, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün oksijen analiz makinesi olmayan hiçbir firmaya medikalGaz İzin Belgesi düzenlemediği, dolayısıyla teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde istenilen medikalGaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi ile teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen Oksijen Analiz Cihazı olduğuna dair belgelerin şartnamenin 1 inci maddesinde istenilen medikalGaz İzin Belgesi tarafından kapsandığı, bunun dışında eklenecek bir belgenin bulunmadığı, Firmalarının 26.05.2009 tarihinde oksijen analiz cihazını satın aldığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonrasında analiz cihazının alındığının tespit edilmesi ve hiçbir eksikliklerinin bulunmaması üzerine 29.05.2009 tarihinde medikalGaz İzin belgesinin alındığı ve aynı tarihte taraflarına tebliğ edildiği, 19.11.2009 tarihinde firmalarının hiçbir eksiğinin bulunmadığı hususunda araştırılması için idareye yazılı başvuruda bulundukları, idarenin konuyu Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı başvurarak araştırmasının firmalarının lehine sonuçlandığı, yani şartnamenin 1 inci maddesinde istenilen medikalGaz İzin Belgesinin Depolama ve Dağıtım Belgesini de kapsadığı ve oksijen analiz cihazı olmayan firmalara medikalGaz İzin Belgesi verilemeyeceğinin idareye bildirildiği, Tüm bu gelişmeler sonucunda 07.12.2009 tarihinde taraflarına idarece yapılan tebligatta ihalenin iptal edildiği ve iptal gerekçesi olarak da teknik şartnamenin 3 ve 4 üncü maddesinde yer alan belgelerin esasen istenemeyeceği, bu hususun düzeltici işlemle giderilemeyecek olmasından dolayı ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, Firmalarının yukarıdaki durumu belirten bir dilekçe ile 15.12.2009 tarihinde Muğla Devlet Hastanesi Başhekimliğine şikayette bulundukları, idarenin 26.12.2009 tarihli cevabında 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği ve itiraz ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığının bildirildiği, İdarenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine sığınmasının mevzuata aykırı olduğu, çünkü ihalenin derhal iptal edilmediği, önce firmalarının ihaleden elenmesi için çaba sarf edildiği, ihalenin ihale tarihinden sonra 15 gün sonra iptal kararının alındığı, istenilen evrakların birbirini kapsıyor olmasının ihalenin iptali için yeterli olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin açık olduğu, ihalede her katılımcının evraklarının tam olduğu ve rekabet ortamının sağlandığı, teklif edilen rakamların bir önceki yılın rakamına göre %300 daha gerilediği, şartnamenin idarenin son 3 yıldır uyguladığı şartname olduğu, kaldı ki geçmiş yıllarda aynı şartnamenin maddelerine itiraz edilmesine rağmen idarenin bu itirazları kabul etmediği, Sonuç itibarıyla idarenin vermiş olduğu yanlış kararın düzeltilmesi gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibi tarafından sunulan 08.01.2010 tarihli başvuru dilekçesi ve eklerinin  incelenmesinden; 19.11.2009 tarihinde yapılan ihalenin 04.12.2009 tarihinde iptal edildiği, idarenin Kurumumuza gönderdiği 11.01.210 tarih ve 503 sayılı yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikayet üzerine de alınmadığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5812 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinde; "İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin  iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin  iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir." hükmü bulunmaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Başvurular öncelikle başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı yönünden incelenir.", aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 8 maddesinde; "(1)  İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.   (2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir: a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları. b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.   (3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." açıklaması yer almaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. İncelemeye konu ihalede, idarece iptal kararının şikayet ya da itirazen şikayet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum. Adem KAMALI Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13