Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-1207

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-1207

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-1207

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 04.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1 Kalem Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esaote Biomedica Medikal Sistemler Ltd. Şti.’nin 21.04.2010 tarih ve 9392 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde;Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/030
Gündem No  : 18
Karar Tarihi : 29.04.2010
Karar No  : 2010/UM.I-1207

Şikayetçi:
 Esaote Bıomedical Medikal Sistemler Ltd. Şti., Merdivenköy Mahallesi Hızırbey Cad. Lütfiye Sokak No.2 Çemenzar Göztepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3 Blok 06100 Samanpazarı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2010 / 9392
Başvuruya konu ihale:
 2010/12669 İhale Kayıt Numaralı "1 Kalem Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
26.04.2010 tarih ve I.M.11.14.0255/2010-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 04.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1 Kalem Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esaote Biomedica Medikal Sistemler Ltd. Şti.’nin 21.04.2010 tarih ve 9392 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları IQ problarının teknik şartnamenin B-22 maddesinde belirtilen özelliklere uygun olmaması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında isabet olmadığı iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında; “İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.   Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü bulunmaktadır. Başvuruya konu ihalede, şikayetçinin 29.03.2010 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen raportörler tarafından 05.04.2010 tarihinde şikayet başvurusuna yönelik gerekçeli bir karar alındığı, ancak ihale yetkilisi tarafından bu kararın onaylanmadığı, söz konusu gerekçeli kararın küçük düzenlemeler yapılarak 13.04.2010 tarihinde ihale yetkilisinin imzası ile şikayetçiye gönderildiği, bunun dışında ihale yetkilisince onaylanmış bir kararın bulunmadığı anlaşılmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü gereği, gerekçeli kararın yalnızca ihale yetkilisi tarafından alınabileceği dikkate alındığında, somut olayda idarenin gerekçeli karar tarihinin, ihale yetkilisinin imzasının bulunduğu cevabın tarihi olan 13.04.2010 tarihi olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi bakımından ihale yetkilisince gerekçeli kararın süresi içinde alınıp alınmadığı hususu esas itibariyle idarenin iç işleyişiyle ilgili olup, şikayetçi tarafından, idarece gerekçeli kararın alınıp alınmadığı, alındı ise süresinde olup olmadığı veya kim tarafından alındığı hususlarının, kendisine verilen cevaptan anlaşılmıyorsa, bilinmesinin mümkün olmadığı ve bu hususların idareye sorulmasının da pratik yararı ve gereği olmadığı aşikardır. Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idarelerin, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı ve alınan kararın, ilgililere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirileceği hüküm altına alındığından, somut olayda, şikayetçi tarafından, bahsi geçen süreler hesaplanarak, idarece şikayet üzerine alınan kararın kendilerine gönderilmesi gereken son tarihin 12.04.2010 (11.04.2010 tarihi hafta sonu tatiline denk geldiğinden) olduğunun, ancak idarece verilen cevabın tarihinin 13.04.2010 olduğunun tespiti yapılarak, kararın süresinde alınmadığı yahut süresinde alınmış olan kararın üç gün içinde bildirilmediği sonucuna ulaşılarak itirazen şikayet başvurusunun idarenin karar alma süresinin bitimi olan 08.04.2010 tarihinden sonraki on gün içinde yapılması gerekmekte iken itirazen şikayet başvurusunun 21.04.2010 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, şikayet başvurusunun idare kayıtlarına alındığı tarih olan 29.03.2010 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idare tarafından gerekçeli bir karar alınmadığı, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, karar alma süresinin bitim tarihi olan 08.04.2010 tarihini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 21.04.2010 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.    Adem KAMALI               Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13