Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-1163

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-1163

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM.I-1163

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 22.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Radyoloji Bölümü 1 Kalem Cr Sistemi (Yerel Ağ Kurulumu)” ihalesine ilişkin olarak Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti.’nin 02.04.2010 tarih ve 7724 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/029
Gündem No  : 26
Karar Tarihi : 26.04.2010
Karar No  : 2010/UM.I-1163

Şikayetçi:
 Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., Merkez Mahallesi Hürriyet Cad. Girgin İş Hanı No.1 K.1 Kozlu/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Esenköy Kozlu/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2010 / 7724
Başvuruya konu ihale:
 2009/158455 İhale Kayıt Numaralı "Radyoloji Bölümü 1 Kalem Cr Sistemi (Yerel Ağ Kurulumu)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
21.04.2010 tarih ve I.M.09.05.0041/2010-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 22.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Radyoloji Bölümü 1 Kalem Cr Sistemi (Yerel Ağ Kurulumu)” ihalesine ilişkin olarak Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti.’nin 02.04.2010 tarih ve 7724 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; Kesinleşen ihale kararının idarenin 08.02.2010 tarihli ve 345 sayılı yazısı ile firmalarına bildirildiği ve anılan yazıda firmalarının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği, Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliği edilmesini müteakip ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine idarece şikayet üzerine alınan kararın 09.03.2010 tarih ve 718 sayılı yazı ile firmalarına gönderildiği, İdarece şikayet üzerine alınan kararda, firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin diğer firma üzerinde bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlendiği hususuna yer verildiği, Bunun üzerine, firmalarınca 12.03.2010 tarihinde idarenin 400 sayı ile evrak kayıtlarına alınan dilekçe ile idarece alınan bahse konu karara itiraz edildiği, Bu aşamada, idarece 13.03.2010 tarihinde, idarenin 12.03.2010 tarih ve 776 sayılı yazısı ile düzeltici işlem sonucunda alınan kesinleşen ihale kararının bildirildiği, Firmalarınca, bahse konu kesinleşen ihale kararına yönelik olarak 19.03.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, İdarenin 25.03.2010 tarih ve 907 sayılı yazısı ile şikayet başvurularının reddine karar verildiği, Söz konusu ihalede firmalarınca teklif edilen cihazın Sağlık Bakanlığının 2008/36 sayılı Genelgesi çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılmasının anılan Bakanlığın son genelgelerine uygun olmadığı, ayrıca tekliflerinin  idari ve teknik şartnamede belirtilmeyen bir husus gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif ettikleri cihazların TİTUB’da Sağlık Bakanlığı onay şartı bulunmadığı, iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü, 54 üncü maddenin onuncu fıkrasında;          “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;                           a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,                                                 b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,                                                 c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,                         karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun 55 inci maddesinde ise; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.               (2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.               (3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler idareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü, Anılan Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında;             “(1) Başvurular öncelikle;             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) Başvuru ehliyeti,             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,             ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,             yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü, Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Yapılan inceleme sonucunda, İhale komisyonunun 02.02.2010 tarihli kararının 08.02.2010 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen şikayetçiye 09.02.2010 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen istekliye (Reposet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.) de iadeli taahhütlü mektupla gönderilerek 22.02.2010 tarihinde tebliğ edildiği, Reposet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından kesinleşen ihale kararına karşı 24.02.2010 tarihinde idareye mevzuatta öngörülen süre içerisinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, İdarece, anılan isteklinin şikayet başvurusu üzerine, 05.03.2010 tarihinde alınan kararda;“ Şikayetin haklı bulunması nedeniyle Yetki Medikal Ürün. İlaç. İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti. firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin 137.000 TL teklif veren Reposet Matbaa Makine Makine ve Malz. Tic. ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bırakılması için düzeltici işlem tesis edilmesine” hususlarına yer verilerek anılan kararın şikayetçiye 10.03.2010 tarihinde bildirildiği, Şikayetçi tarafından idarece belirlenen düzeltici işlem kararına karşı 12.03.2010 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği, Diğer yandan, Reposet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin idareye şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 05.03.2010 tarihli düzeltici işlem kararı uyarınca ihale komisyonunca 05.03.2010 tarihli karar ile; 08.02.2010 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 02.02.2010 tarihli ihale komisyon kararı iptal edilerek şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Reposet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. üzerine bırakıldığı, söz konusu kararın 09.03.2010 tarihinde ihale yetkilisince onaylanması üzerine kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği, İhale yetkilisince 09.03.2010 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale kararının şikayetçiye 15.03.2010 tarihinde bildirilmesi üzerine şikayetçi tarafından, bu defa kesinleşen ihale kararına karşı yeniden 19.03.2010 tarihinde şikayette bulunularak 12.03.2010 tarihli dilekçesinde yer verilen iddiaların tekrar edildiği, İdarece, şikayetçinin başvurusu hakkında inceleme yapılarak; şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu ve başvurunun reddine karar verildiğine ilişkin 22.03.2010 tarihli kararın 25.03.2010 tarih ve 907 sayılı yazı ile şikayetçiye bildirilmesi üzerine incelemeye konu başvurunun 02.04.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal ettirildiği, tespit edilmiştir. İncelemeye konu ihalede şikayet süreci yukarıda özetlenmiş olup buna göre ihale yetkilisince 08.02.2010 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararına karşı diğer istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş ve şikayet başvurusu üzerine alınan kararda şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, bir başka istekli tarafından yapılan idareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan karar nedeniyle hak kaybına uğradığını iddia eden şikayetçinin, hak kaybına neden olduğu iddia edilen 05.03.2010 tarihli idare kararının kendilerine tebliğ edildiği 10.03.2010 tarihinden sonraki on gün içinde (idareye şikayet başvurusunda bulunulmaksızın) doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.04.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu belirlenmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum. Adem KAMALI                                                                 Kurul Üyesi                                   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13