Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM-480

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM-480

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UM-480

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çerçeve İhale Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atlantis Medikal Gereçleri Turz. Dekorasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 02.02.2010 tarih ve 2029 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/012
Gündem No  : 55
Karar Tarihi : 09.02.2010
Karar No  : 2010/UM-480

Şikayetçi:
 Atlantis Medikal Gereçleri Turz. Dekorasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 4.Cadde 1319.Sokak No:9/6 Öveçler
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Yolu No:2
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2010 / 2029
Başvuruya konu ihale:
 2009/171960 İhale Kayıt Numaralı "Çerçeve İhale Tıbbi Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
04.02.2010 tarih ve II.M.03.62.0188/2010-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çerçeve İhale Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atlantis Medikal Gereçleri Turz. Dekorasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 02.02.2010 tarih ve 2029 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; 1) Malzemenin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığı,  düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan çerçeve alım esaslarını gösteren genelgelere aykırı olduğu, şartname ile isteklilerden istenen taahhütlerin çerçeve anlaşmasının ruhuna aykırı olduğu, 2) Üretim hatası olduğunun idarece tespiti ile malın kayıtsız şartsız değiştirileceğine ilişkin taahhütname istenmesinin genel hükümlere aykırı olduğu, Tüketici Koruma Kanununa gönderme yapılarak son kullanıcısı belli olmayan ve tüketiciye ulaşması mümkün olmayan tıbbi cihazların garanti ve onarım konusuna ilişkin yapılan düzenlemenin diğer tarafın sömürülmesi anlamına geleceği, 3) Teklif edilen ürünün halen üretimde olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin hayali risk kavramını oluşturduğu bu konuda taahhütte bulunulması veya doğmamış bir haktan feragat edilmesinin mümkün olmadığı, 4) 513 üncü kalem için referans istendiği bunun mevzuata aykırı olduğu, 472, 511, 513, 522, 652, 653 üncü kalemlere ilişkin hükümlerin değiştirilme taleplerinin idare tarafından uygun bulunmadığı, teknik şartnamenin rekabeti engellediği idarece alınan zımni ret kararının kaldırılarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. Kamu İhale Kanununun 55 ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetlerin, şikayet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikayetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (18.01.2010) 3 (üç) işgünü öncesine (12.01.2010) kadar idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (14.01.2010) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık  Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                  Adem KAMALI                                                                                                       Kurul Üyesi                          

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13