Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.III-631

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.III-631

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.III-631

Dörtyol Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “11 Kişi İle Ameliyathane ve Sterilizasyon Ünitesi Tıbbı Teknik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kuleli MedikalTemizlik Otomasyon Gıda İnşaat Taahhüt Yardımcı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2010 tarih ve 1969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

01.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/016
Gündem No  : 21
Karar Tarihi : 23.02.2010
Karar No  : 2010/UH.III-631

Şikayetçi:
 Kuleli Medikal Temizlik Otomasyon Gıda İnşaat Taahhüt Yardımcı Sağlık ve Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehtap Mah. Asım Gündüz Cad. No:86/3 Mamak ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dörtyol Devlet Hastanesi Baştabipliği, Numune Mah. İstasyon Cad. Dörtyol HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2010 / 1969
Başvuruya konu ihale:
 2009/163738 İhale Kayıt Numaralı "11 Kişi ile Ameliyathane ve Sterilizasyon Ünitesi Tıbbı Teknik Himet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.02.2010 tarih ve III.H.03.54.0261/2010-06E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Dörtyol Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “11 Kişi İle Ameliyathane ve Sterilizasyon Ünitesi Tıbbı Teknik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kuleli MedikalTemizlik Otomasyon Gıda İnşaat Taahhüt Yardımcı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2010 tarih ve 1969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 2- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin asgari işçilik maliyetinin 8,54 TL üzerinde teklif verdiği, aradaki bu farkla personelin 44 parça olan iş kıyafetinin temininin mümkün olmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca söz konusu isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamalarını, Kamu İhale Genel Tebliğine uygun şekilde yapıp yapmadığı ve açıklama kapsamında sunulan belgelerin doğruluğuna ilişkin idarece teyit alınıp alınmadığı hususunda tereddütler olduğu, 3-  İhale konusu işin, ihaleye katılan diğer isteklilerin iştigal konuları kapsamında bulunup bulunmadığı hususunda tereddütler olduğu, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamede teklif fiyata dahil olacağı belirtilen giderler dikkate alındığında, 26 gün üzerinden günlük brüt 4,00 TL yol bedeli ve % 3 sözleşme giderleri dahil, yemek ve giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti, 124.892,36 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli 124.895,66 TL’den, 124.892,36 TL olan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında, giyim giderleri ve kar için 3,30 TL kalacağı tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinin, 79.5.9 uncu alt maddesinde; “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderler toplamını karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli Gürcan Genel Hiz. Yem. Tem. Turz. Med. Gerç. ve İlaç Paz. Tarım ve Orman Ürün. Taşımacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 124.895,66 TL olduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak, 21.12.2009 tarih ve 5617 sayılı yazıyla aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istenilmesi üzerine 04.01.2010 tarihinde Gürcan Genel Hiz. Yem. Tem. Turz. Med. Gerç. ve İlaç Paz. Tarım ve Orman Ürün. Taşımacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklama sunulduğu görülmüş ve sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde; Yol bedeli ve % 3 sözleşme gideri dahil, 11 aylık işçilik maliyetlerini, asgari ücretin % 10 fazlası ücretle çalıştırılacak 3 işçi için 35.776,29 TL, asgari ücretin % 5 fazlası ücretle çalıştırılacak 2 işçi için 22.896,72 TL, asgari ücretle çalıştırılacak 6 işçi için 65.829,06 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları için 13,5 gün üzerinden 390,29 TL öngördüğü, dolayısıyla işçilik bedeli olarak toplamda 124.892,36 TL belirlediği ve bunlara ilişkin işçilik hesaplama modülü çıktılarına yer verdiği, Teklif bedelinden geriye kalan 3,30 TL’lik tutarın ise, 2,20 TL’sini giyim gideri olarak öngördüğü ve 22 adet ameliyat formasının tanesini 0,05 TL’den, 22 çift terliğin çiftini 0,05 TL’den alacağına ilişkin proforma fatura sunduğu, giyim giderinin çıkarılmasından sonra kalan 1,10 TL’yi ise kar olarak öngördüğü, tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinin 79.5 inci alt maddesinde; “79.5. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir. Bu çerçevede ihale komisyonu tarafından aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir. 79.5.1. İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’ ye onaylatılmış olması zorunludur. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylanmış olacaktır. 79.5.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak (79.5.1) maddesinde belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet cetvelinin sunulması zorunludur…” açıklamasına yer verilmiştir. Anılan Tebliğ açıklaması çerçevesinde; sunulan proforma faturada, içeriğindeki mala ilişkin birim ortalama maliyetin belirtilmesi ve bir alış ile bir satış faturası eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’ ye onaylatılmış olması zorunlu olmasına karşın, sunduğu proforma faturada veya ekinde birim ortalama maliyetin belirtilmediği, satış faturasının eklendiği ancak SMMM veya YMM tarafından onaylanmadığı ve alış faturasının eklenmediği tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Gürcan Genel Hiz. Yem. Tem. Turz. Med. Gerç. ve İlaç Paz. Tarım ve Orman Ürün. Taşımacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olmadığı, dolayısıyla adı geçen istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi Çankırlar İnş. Müh. Tem. Elekt. Mad. Nak. Yemk. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedeli 124.904,90 TL’den, 124.892,36 TL olan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında, giyim giderleri ve kar için 12,54 TL kalacağı tespit edilmiştir. İdarece 21.12.2009 tarih ve 5613 sayılı yazıyla aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istenilmesi üzerine 04.01.2010 tarihinde Çankırlar İnş. Müh. Tem. Elekt. Mad. Nak. Yemk. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklama sunulduğu görülmüştür. Söz konusu açıklamalar incelendiğinde; Yol bedeli ve % 3 sözleşme gideri dahil, 11 aylık işçilik maliyetlerini, asgari ücretin % 10 fazlası ücretle çalıştırılacak 3 işçi için 35.776,29 TL, asgari ücretin % 5 fazlası ücretle çalıştırılacak 2 işçi için 22.896,72 TL, asgari ücretle çalıştırılacak 6 işçi için 65.829,06 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları için 13,5 gün üzerinden 390,29 TL öngördüğü, dolayısıyla işçilik bedeli olarak toplamda 124.892,36 TL belirlediği ve bunlara ilişkin işçilik hesaplama modülü çıktılarına yer verdiği, Teklif bedelinden geriye kalan 12,54 TL’lik tutarın ise, 5,50 TL’si ameliyat forması, 5,50 TL’si terlik için olmak üzere 11,00 TL’sini giyim gideri olarak öngördüğü ve ameliyat formasının tanesini 0,25 TL’den, terliğin çiftini 0,25 TL’den alacağına ilişkin fiyat teklifi sunduğu, giyim giderinin çıkarılmasından sonra kalan 1,54 TL’yi ise kar olarak öngördüğü, tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5 inci maddesi çerçevesinde; sunulan fiyat teklifi kapsamında yer alan ameliyat forması ve terliğe ilişkin birim ortalama maliyetlerin belirtilmesi ve bir alış ile bir satış faturası eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’ye onaylatılmış olması zorunlu olmasına karşın, sunduğu fiyat teklifinde veya ekinde birim ortalama maliyetin belirtilmediği, satış faturasının eklendiği ancak SMMM veya YMM tarafından onaylanmadığı ve alış faturasının eklenmediği anlaşıldığından ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi Çankırlar İnş. Müh. Tem. Elekt. Mad. Nak. Yemk. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak: İsteklilerin ihale dosyasından sunduğu ticaret sicil gazetelerinin, şirketin maksat ve konularının sayıldığı bölümü incelendiğinde; Gürcan Genel Hiz. Yem. Tem. Turz. Med. Gerç. ve İlaç Paz. Tarım ve Orman Ürün. Taşımacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin hastanelerde her türlü genel hizmet işi ve hastanelerde temizlik hizmetlerini yapabileceği, Çankırlar İnş. Müh. Tem. Elekt. Mad. Nak. Yemk. San. Tic. Ltd. Şti.’nin hastanelerin temizlik hizmetleri ihalelerini alabileceği, Mefa Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağlık Turizm Temz. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin her türlü personel alımı/temini ve destek hizmeti, hasta nakil hizmeti ve hastanelerin her türlü temizliğini yapabileceği ve bunlara ilişkin ihalelere katılabileceği, Star İnş. Kay. Ulş. Güv. Tem. Gıda Öz. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik hizmetlerini yapabileceği, Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü temizlik işlerini, hijyenik ve endüstriyel temizlik işlerini, hastanelerin her türlü Medikal işlerini yapabileceği, Kuleli MedikalTemizlik Otomasyon Gıda İnş. Taah. Yard. Sağlık ve Sos. Hizm. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kamu kurum ve kuruluşlarında sterilizasyon ünitesi vb. yerlerin sterilizasyon hizmetini yapabileceği, Okyanus Data Bilgisayar ve Bilişim Tek. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin hastanelerin temizlik hizmetleri kapsamında yer alan taahhüt işlerini yapabileceği, Gökbey Müth. Müh. Tem. İşleri Yemekçilik Otom. Hiz. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin resmi ve özel dairelerin temizlik işlerini yapabileceği, Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tarım Tem. Pet. MedikalNak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin resmi kurum ve kuruluşların temizlik işleri ile ilgili taahhütte bulunabileceği ve her türlü temizlik işlerini yapabileceği, Bayars Temizlik Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin kamu kuruluşlarının temizlik işlerini gerçekleştirebileceği, hastanelere ait tıbbi atık toplanması ve dezenfekte edilmesi vb. hizmetleri sunabileceği, Tespit edilmiştir. Teknik şartnamenin “Amaç” başlıklı 2 nci maddesinde işin ameliyathane ve sterilizasyon ünitesi tıbbi teknik salonlarında gerek duyulan hizmetli personel teminine yönelik olduğu, “Kapsam” başlıklı 3 üncü maddesinde işin ameliyathane ve sterilizasyon ünitesinin temizliği, dezenfeksiyonu ve hasta transportunun sağlanması olduğu belirtilmiştir. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenileceği madde olan idari şartnamenin 7.1.h maddesinin, idarece boş bırakıldığı görülmüştür. Anılan tespit ve düzenlemeler çerçevesinde, ihale konusu işin yerine getirilmesi için özel olarak düzenlenmiş bir belge istenilmediği de dikkate alındığında, ihaleye katılan istekliler, temizlik işleri ve personel çalıştırılması işlerini faaliyet konuları arasında bulundurduğundan, ihale konusu işi yerine getirmelerinde bir engel bulunmadığı sonucuna varılarak başvuru sahibinin üçüncü iddiası uygun görülmemiştir. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: 1) İhaleye 125.126,11 TL teklif veren Mefa Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağlık Turizm Temz. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları ekinde, 22 adet ameliyat formasını ve 22 çift terliği toplam 220,00 TL’ye alacağına ilişkin imalatçısı tarafından düzenlenmiş proforma fatura sunduğu, ancak proforma faturada yer alan mallara ilişkin birim ortalama maliyetlerin belirtilmediği ve birim maliyet cetveli sunulmadığı anlaşıldığından açıklamaları uygun görülmemiştir. 2) İhaleye 125.134,36 TL teklif veren Star İnş. Kay. Ulş. Güv. Tem. Gıda Öz. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları ekinde, 500 adet ameliyat formasının tanesini 9,00 TL’den, 400 çift terliğin çiftini 2,50 TL’den aldığına dair fatura sunduğu tespit edilmiş ancak; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5.5 inci maddesinde yer alan ; “İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.” açıklamasına aykırı olarak, almış olduğu söz konusu mallara ilişkin olarak envanter defterinin ilgili kısmının veya stok tespit raporunun sunulmadığı anlaşıldığından, açıklamalarının yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. 3) İhaleye 125.214,99 TL teklif veren Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları ekinde, ameliyat formasının tanesini 11,50 TL’den, terliğin çiftini 2,70 TL’den alacağına dair fiyat teklifi sunduğu ve; Terlik için, birim ortalama maliyetin 3,29 TL olarak belirtildiği, terliğin 4,00 TL’ye satıldığına ve 2,65 TL’ye alındığına dair fatura sunulduğu ve birim ortalama maliyeti gösteren belge ve faturaların SMMM tarafından onaylandığı, Ameliyathane formasına ilişkin olarak, iş önlüğünün birim ortalama maliyetinin 9,47 TL olarak belirtildiği belge ile iş önlüğünün 13,50 TL’ye satıldığına ve ameliyat formasının 7,00 TL’ye alındığına dair fatura sunulduğu ve birim ortalama maliyeti gösteren belge ve faturaların SMMM tarafından onaylandığı, Tespit edilmiş, ancak fiyat teklifinde terlik için belirlenen 2,70 TL, fiyat teklifi ekinde yer verilen birim ortalama maliyet olan 3,29 TL’nin altında olduğundan açıklamaları yeterli görülmemiştir. 4) İhaleye 125.277,36 TL teklif veren Kuleli MedikalTemizlik Otomasyon Gıda İnş. Taah. Yard. Sağlık ve Sos. Hizm. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları ekinde, ameliyat formasının tanesini 13,00 TL’den, terliğin çiftini 4,00 TL’den alacağına dair üreticisinden alınmış fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifi ekinde ise, ameliyathane formasına ilişkin YMM veya SMMM onayı taşımayan birim maliyet cetveli sunulduğu tespit edildiğinden açıklamaları uygun görülmemiştir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklamaları yeterli görülmeyen Gürcan Genel Hiz. Yem. Tem. Turz. Med. Gerç. ve İlaç Paz. Tarım ve Orman Ürün. Taşımacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çankırlar İnş. Müh. Tem. Elekt. Mad. Nak. Yemk. San. Tic. Ltd. Şti., Mefa Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağlık Turizm Temz. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Star İnş. Kay. Ulş. Güv. Tem. Gıda Öz. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti., Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Kuleli MedikalTemizlik Otomasyon Gıda İnş. Taah. Yard. Sağlık ve Sos. Hizm. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13