Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-2621

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-2621

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-2621

26.08.2010 tarih ve III.H.24.39.0259/2010-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 21.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırşehir İlköğretim Okulları Servis Aracı Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Köksaldı Tur. Nak. Kon. Oto. Gıda Pet. İş. İt. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.08.2010 tarih ve 19220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/057
Gündem No  : 52
Karar Tarihi : 31.08.2010
Karar No  : 2010/UH.III-2621

Şikayetçi:
 Köksaldı Tur. Nak. Kon. Oto. Gıda Pet. İş. İt. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ahievran Mah. Ahi Çarşısı K:1 No:38/KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ahi Evran Mah. Zübeyde Hanım Cad. TN:8/KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2010 / 19220
Başvuruya konu ihale:
 2010/72837 İhale Kayıt Numaralı "Kırşehir İlköğretim Okulları Servis Aracı Kiralama İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
26.08.2010 tarih ve III.H.24.39.0259/2010-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 21.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırşehir İlköğretim Okulları Servis Aracı Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Köksaldı Tur. Nak. Kon. Oto. Gıda Pet. İş. İt. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.08.2010 tarih ve 19220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; 1- İhale ilanının 4.4.1 inci maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler “Personel ve Öğrenci Taşıma İşleri” olarak tanımlanmışken, idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde “Personel Taşıma Hizmet İşleri” olarak tanımlandığı ve birbiriyle çelişkili olduğu, 2- Araçların 12 yaşından büyük olamayacağı ve araç sürücülerinin araçların cinsine uygun en az 5 yıllık sürücü belgesi ile ticari taşıt kullanma belgesine sahip olmasının zorunlu kılındığı, bunun dışında şartnamelerde ihalede istenen yeterlik kriterlerine yer verilmediği,  idarenin kamu ihale mevzuatı kapsamında bir ihale dokümanı oluşturmadığı, bunun ihalenin iptal edilmesini gerekli kılacağı, 3- İdari şartnamenin 7.5.5 inci maddesinde taahhüt edilecek araçlara ait sigorta poliçelerinin ve noter onaylı ruhsat fotokopilerinin istendiği, bunun ise ihaleden önce kira sözleşmesi yapılmasını gerektirdiği ya da araçların firmanın kendi malı olması anlamına geldiği, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptalinin gerektiği, 4- İhalede kısmi teklif verilebileceği öngörülmüş olmasına rağmen ihalenin gruplara ayrılması ve sadece bu gruplara teklif verilebilecek olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, şartnamelerde yapılan düzenlemelerle rekabetin engellenmesi sonucu bazı gruplara hiç teklif verilmediği, 5- Diğer taraftan idarenin birim fiyat teklif cetvelinde araçların sayısı verilmesine rağmen gün sayısının belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinin idarece hazırlanıp isteklilere verilmesi gerektiği, idarenin isteklilerden birim fiyat teklif cetvelini hazırlayıp vermesini istemesinin Kanuna aykırı olduğu, 6- İdari şartnamenin 47.1 inci maddesindeki fiyat farkına ilişkin düzenlemede mevzuata aykırı olarak belirleme yapılarak akaryakıta gelecek zamma ve fiyat değişikliğine yer verilmediği, 7- İkinci en avantajlı teklif sahibi Damla Tur’un verdiği teklif tutarına göre iş bitirme belgesinin yeterli olmadığı, 8- İdari şartnamede belirtilen araç kapasitelerinin mevcutlara göre uyumsuz olduğu, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibi firmanın ilk olarak 09.08.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ve ekleriyle itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak dilekçede yer alan imzanın dilekçe ekindeki şirketin imza sirkülerinde belirtilen yetkili kişinin imzası ile aynı olmadığı tespit edilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvururların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin (1) inci fıkrasında “Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.” hükmü, Aynı Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde ise; “ (1) Başvurular öncelikle;             …             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             … yönlerinden sırasıyla incelenir…   (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.” hükmü bulunmaktadır.   Ön inceleme tutanaklarından, imzaya ilişkin söz konusu eksikliğin Kurumun internet sayfasında yayımlandığı ve başvuru süresi sonuna kadar eksiklik tamamlama süresi verildiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak başvuru sahibi firmanın yetkilisi tarafından imzalanmış yeni bir dilekçe ve ekleriyle tekrar başvuruda bulunulduğu, bu dilekçenin ise eksiklik tamamlama süresi sona erdikten sonra 20.08.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan yapılan incelemede başvuru sahibi firmanın 15.07.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin ise bu başvuruya 16.07.2010 tarihli yazı ile  cevap verdiği anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü bulunmaktadır. İdareye yapılan 15.07.2010 tarihli şikayet başvurusunda itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların yer almadığı, bu nedenle idarenin şikayete verdiği cevapta da anılan iddialara ilişkin herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmanın ön koşulu idareye usulüne uygun şikayet başvurusu yapılmasıdır. Dolayısıyla itirazen şikayet dilekçesindeki iddialar ile ilgili idareye şikayet başvurusunun olmadığı ve doğrudan Kuruma başvuru yapıldığı anlaşıldığından, bu iddialara ilişkin başvurunun reddi gerekmektedir. Diğer taraftan başvuru sahibinin 07.07.2010 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı ve 26.07.2010 tarihinde ihale dokümanına yönelik olarak ikinci kez idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. Kamu İhale Kanununun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.   İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 07.07.2010 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.07.2010 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla 26.07.2010 tarihinde idareye yapılan başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir. Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, “istekli”; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi şeklinde, “istekli olabilecek” ise; ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim şeklinde tanımlanmıştır. Anılan Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler” hükmü bulunmaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “"başvuru ehliyeti"” başlıklı 5 inci maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden İstekli olabileceklerin, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilecekleri ifade edilmiştir. Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinden, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını haiz olduğu için, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik şikâyet başvurusunda bulunamayacağı anlaşılmış olup, başvuru dilekçelerindeki tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik iddialar için "başvuru ehliyeti"ni haiz bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.     Adem KAMALI                Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13