Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-133

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-133

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-133

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Dayanıklı Tüketim San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.12.2009 tarih ve 24882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/003
Gündem No : 85
Karar Tarihi : 11.01.2010
Karar No : 2010/UH.III-133

Şikayetçi:
 Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Dayanıklı Tüketim San. Tic. Ltd. Şti, -||sipahioğlu Caddesi|havsa Apt.|14/3||yeşilyurt|bakırköy|istanbul(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Cad. Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.12.2009 / 24882
Başvuruya konu ihale:
 2009/144421 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
31.12.2009 tarih ve III.H.27.33.0260/2009-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Dayanıklı Tüketim San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.12.2009 tarih ve 24882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1-İhale dokümanında işin süresinin 24 aylık olarak belirtilmesine rağmen birim fiyat teklif cetvelinde ekip sorumlusu 2 kişi için 25 ay olarak düzenlendiği, kendileri tarafından 25  aylık sürenin sehven yazıldığı düşünülerek düzeltildiği ancak ihale üzerinde bırakılan  Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzeltilip düzeltilmediğinin bilinmediği,  eğer düzeltilmemişse bunun mevzuata aykırı olduğu, 2- İhale üzerinde bırakılan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İhale dokümanı kapsamında verilen idari şartnamenin  ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin adı; “2010-2011 Mali Yılı 24  aylık 125 Kişi ile Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet alım İşi”, türü ve miktarı; “2010-2011 Mali Yılı 24  aylık 125 Kişi ile Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet alım İşi” olarak düzenlenmiş, “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 48 inci maddesinde; “01.01.2010 tarihinde başlar 31.12.2011 tarihinde sona erer” ve “İşin süresi 730 (yediyüzotuz) gündür” düzenlemelerine yer verilmiştir. Ayrıca ihale ilanı ve teknik şartnamede de işin süresinin 01.01.2010 - 31.12.2011 tarihleri arasında olduğuna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İdari şartname ve teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden işin süresinin 24 ay olduğu anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin  üçüncü kaleminde temizlik personeli ekip sorumlusu 2 kişi için işin süresinin 25 ay olarak düzenlendiği görülmüştür. İhale dokümanı kapsamında verilen belgeler arasında çelişki olarak değerlendirilebilecek bu hususa ilişkin Dicle Temizlik Eğitim Turizm Yemek Piş. ve Dağ. Emlak İlaçl. İnş. Malz. Tic. Med. ve Ev Gereçleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından 23.11.2009 tarihinde ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda  bulunulduğu, bu başvurunun idare tarafından süre yönünden reddedildiği tespit edilmiştir. İhaleye teklif veren firmalardan Kral Temizlik Güvenlik Gıda İnş. Bil. ve İlet San. Tic. Ltd. Şti., Vurallar Tem Teks. Gıda. ve Day. Tük.  San. Tic. Ltd. Şti.,  Başel Temizlik İnş. Tur. Bil. medikalSağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Egem İnş. Taş. Tem. Petrol Ür. Paz.  San.  Tic. Ltd. Şti. tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen 25  ay ibaresi 24  ay olarak düzeltilmiş  ve  2 kişi ekip sorumlusu için  24 ay üzerinden, Piramit Makine İnşaat San. Tic.Ltd. Şti. ve VIP Sağlık Hiz.  medikalÜrün İnş. Yemek Ürt. Taş. Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından ise 25 ay üzerinden ihaleye teklif  verilmiş olduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından ise birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 25 ay ibaresi düzeltilmemiş ancak hesaplamalar 24 ay üzerinden yapılmıştır. Dolayısıyla, işin süresinin idari şartname ve teknik şartnamede 24 ay olarak düzenlenmesinin, ancak birim fiyat teklif cetvelinde 25 ay olarak yazılmasının  isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şeklide hazırlamasını ve idarece tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu görüldüğünden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli  incelendiği zaman işin biriminin; (işçi x ay), miktarının; işçi sayısı (2)  ve ay/gün/saat (25), teklif edilen birim fiyatın 1.088,53 olmak üzere tutarın 52.249,44 TL (24 x 1.088,53 TL) olarak hesaplandığı görülmektedir. Yapılan bu hesaplamadan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işin süresinin 24 ay olarak esas alındığı anlaşılmaktadır. Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi işin idari şartname, teknik şartname ve ihale ilanında belirtilen 24 aylık süresi esas alınarak oluşturulmuş ancak idare tarafından verilen birim fiyat teklif cetvelinde temizlik personeli ekip sorumlusu 2 kişi için işin süresi 24 yerine 25 olacak şekilde yanlış yazıldığından ihale üzerinde bırakılan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin  birim fiyat teklif cetvelinde bir aritmetik hatanın ortaya çıkması kaçınılmaz  olmuştur. 4734  sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır. Bu durumda; birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ nin  teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla inceleme konusu ihalede geçerli teklif kalmayacağından ihalenin bu yönüyle de  iptal edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif fiyata dahildir.   25.2 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin  oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı  içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu  artış ve farkları işleri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.   25.3. Teklif fiyata dahil olan giderler aşağıda belirtilmiştir.   25.3.1. İşçilere ödenecek ücret; brüt asgari ücret üzerinden ve 2 ekip sorumlusuna ödenecek ücret ise brüt asgari ücretin % 25 fazlası üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca 2010-2011 yılları için ; 1 Ocak Yılbaşı Tatili 1 gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 1  Gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1,5  gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün ve Kurban Bayramı 4,5 gün olmak üzere  toplam 14,5 gün alınmıştır. İhale dönemi için 14,5 gün x 2  yıl x 40  personel = 1160 resmi ve ulusal bayram günü teklif fiyata dahil edilecektir.   25.3.2. Personelin yemeği hastane yemekhanesinde karşılanacağından yemek bedeli ile ilgili herhangi bir fiyat öngörülmeyecektir. Ayrıca, personelin yol ücreti teklif fiyata dahildir. Personelin 26  gün hesabıyla günlük geliş-gidiş- yol ücreti 2,00  TL / Gün olarak hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Çalıştırılacak işçilere her yıl için; yazlık üst kısa kollu olmak üzere (alt üst forma) ve kışlık üst uzun kollu olmak üzere ( alt üst forma) iki takım, ayrıca; tüm işçiler için her yıl ortopedik ve rahat bir çift terlik yüklenici tarafından verilecek ve ücretleri teklif fiyata dahil edilecektir.   25.3.3. Malzeme giderleri: Teknik şartnamede belirtilen ilk 4 kalem Makine ve Ekipmanlar ( amortisman kısmında değerlendirilip) yüklenici firma tarafından hizmet süresince faal bir şekilde bulundurulacak ve bunlar için herhangi bir fiyat öngörülmeyecektir. Ayrıca teknik şartnamede belirtilen genel temizlik hizmetinde kullanılacak iş makineleri, temizlik ekipmanları ve temizlik malzemeleri (5-57 no’lu kalemler ) teklif fiyata dahil edilecektir.   25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.   25.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 1,5 olarak hesaplanmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca, idari şartnamede teklif fiyata dahil edileceği belirtilen temizlik malzemelerinin  teknik  şartnamede 53 kalem halinde ayrıntılı olarak sayıldığı görülmüştür.  (100 kg Haşere ilacı, 10.000 kg. çamaşır suyu, 300 adet lavabo ve wc pompası, 10 adet yağmurluk, 40 çift çizme, 60 adet tulum, 10  adet el arabası, 400 adet mop takımı, 600 adet cam lastiği  vb.) Bu düzenlemeler esas alınarak Kamu İhale Kurumu  işçilik modülü üzerinden yapılan hesaplamalarda; 123 işçinin 24  aylık ücreti ve yol giderleri için 2.763.573,84 TL, 2  kişi ekip  sorumlusunun 24 aylık ücreti için 55.386,24 TL ve 1160 gün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için 33.674,80 TL olmak üzere 2.852.634,88 TL’lik teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamına ulaşılmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük Teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde;   “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.               (2) İhale komisyonu;               a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,             b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,             c) Teklif edilen işin özgünlüğü,               hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.               (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.               (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”  başlıklı 79.4 üncü maddesinde; “İhale komisyonu tarafından, asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılayan tekliflerin malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması  yer almaktadır. Başvuru  sahibinin  2.983.134,88 TL’lik  teklif fiyatı 2.852.634,88 TL’lik teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamından 130.500 TL fazla olmakla birlikte, 3.363.264,45 TL’lik  yaklaşık maliyet ve yukarıda belirtilen diğer teklif fiyatlardan daha   düşüktür. Bu durumda; başvuru sahibinin 130.500 TL ile  giyim giderlerini (her yıl için; yazlık üst kısa kollu olmak üzere (alt üst forma) ve kışlık üst uzun kollu olmak üzere (alt üst forma) iki takım, ayrıca; tüm işçiler için her yıl ortopedik ve rahat bir çift terlik) ve temizlik malzeme giderlerini karşılaması gerekmektedir. İdarenin yaklaşık maliyetinde temizlik malzemesi ve giyim giderleri için öngörülen tutar ve diğer  teklif sahiplerinin bu giderler için öngördüğü tutarlar    ile  karşılaştırıldığında, ihale üzerinde bırakılan Bentem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin  bu kalemler için öngördüğü tutarların aşırı düşük olduğu görüldüğünden  başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırılmasının yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve Tebliğ açıklamasına aykırı olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oybirliği  ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13