Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-122

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-122

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.III-122

Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak MN Temizlik Hizm. Taah. Gıda İnş. medikalSanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2009 tarih ve 24987 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/003
Gündem No : 73
Karar Tarihi : 11.01.2010
Karar No : 2010/UH.III-122

Şikayetçi:
 Mn Temizlik Hizm. Taah. Gıda İnş. Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gazi Alemşah Mah. Ahmet Küçük Armağan Sk. Tilla Apt. No:2/3 Meram/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Saraylar Mah. 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2009 / 24987
Başvuruya konu ihale:
 2009/135127 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.01.2010 tarih ve III.H.27.54.0232/2010-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak MN Temizlik Hizm. Taah. Gıda İnş. medikalSanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2009 tarih ve 24987 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 4 adet ekip sorumlusu personele asgari ücretten %15 fazla ücret ödeneceği belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 25.3 üncü maddesinde söz konusu personele asgari ücretin %35 fazlası üzerinden ödeme yapılacağının düzenlendiği, idari şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda hesaplama yapıldığında ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olduğu iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ve ihale ilanında; “İhale konusu hizmetin;   Adı: 2010 yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı   Miktarı ve Türü: 270 kişi ile 12 ay  
Sıra No Mal-Hizmetin adı Birimi Miktar
1 İşçi maliyetleri (265 kişi asgari ücret alan) Kişi/ay 265x12 ay
2 İşçi maliyetleri (1 adet ekip sorumlusu -asgari ücretten %35 fazla alan) Kişi/ay 1x12 ay
3 İşçi maliyetleri (4 adet ekip sorumlusu asgari ücretten %15 fazla alan) Kişi/ay 4x12 ay
4 İşçi maliyetleri (asgari ücret alan personelin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 mayıs işçilik ücreti) Gün 720
düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler teklif edilecek fiyata dahildir.   25.1. Maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.   Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir,   25.3.1.işin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:   Yüklenici firma istihdam ettiği 265 personele en az asgari ücret üzerinden 1 yönetici personele(şef-ekip sorumlusu) ise asgari ücretin % 35 fazlası üzerinden ödeme yapacaktır 4 yönetici personele (şef-ekip sorumlusu) ise asgari ücretin % 35 fazlası üzerinden ödeme yapacaktır.   2010 yılı için yılbaşı,1 mayıs, dini bayram ve resmi tatil günlerinde 14.5 gün için asgari ücret alan personel toplam 720 gün çalıştırılacaktır. Bu  değerlere  göre  kik işçilik hesaplama  modülünden  hesaplanan parasal tutar teklif fiyata dahil edilecektir. Şef pozisyonundaki kişiler bu günlerde çalıştırılmayacaktır. Yılbaşı, 1 mayıs, dini bayram ve resmi tatil günlerinde 4857 sayılı iş kanunun 47.maddesi uyarınca hesaplanacak ücret brüt asgari ücret üzerindendir.  Tatil günlerine denk gelen maaş bordrolarında bu tutarlar gösterilecektir. Bu ihalede artık gün hesaplanmayacaktır.   25.3.2. Yemek, tok ve giyecek gibi giderler   Çalıştırılacak personelin yol bedelleri aşağıdaki gibi olup,   1 günlük yol bedeli 1 (bir) kişi için: 3,50 TL. (brüt)   1 aylık(26 gün üzerinden/l kişi)x 3,50 ytl =91,00 tl (brüt) 12 aylıkd kişilik) x 91 ytl= 1.092,00tl(brüt) 270 kişilik 12aylık toplam yol bedeli = 294.840,00tl (brüt)   Yol bedelleri brüt ve nakdi olarak ödenecek bu tutar ücret bodrosunda gösterilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir. Giyim bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.   Yüklenici firma çalıştıracağı personele ait giyecekleri muayene komisyonu huzurunda personele dağıtacaktır.   İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. istekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. 25.3.3. Malzeme giderleri Bu madde boş bırakılmıştır   25.3.4. Diğer giderler Hizmet alımı ile ilgili olarak yüklenicin kullanıma verilecek yerlerden bir bedel alınmayacaktır.   25.4 Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.   25.5 Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları: Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları tehlike sınıfı 2 ve SSK prim oranı % 1,5 (yüzdebirbuçuk)olarak hesaplanacaktır. (Yılbaşı, 1 mayıs, dini bayram ve resmi tatil günleri de aynı oranlar geçerlidir.)” düzenlemesi, Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerle İlgili Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı (C) maddesinde; “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri yüklenici firmaca kışlık ve yazlık olmak üzere yılda 2 kez verilecektir.  …   Kıyafetin özellikleri: Kışlık formalar alpaka poliviskon çift en 3 m kumaştan yapılacaktır. Bayan işçilere idare tarafından belirlenecek renkte ve tipte uzun kollu zarf yaka gömlek ve pantolon, erkek işçilere idare tarafından belirlenecek renkte ve tipte uzun kollu gömlek ve pantolon olacaktır. Yazlık formalar alpaka poliviskon çift en 3 m kumaştan yapılacaktır. Bayan işçilere idare tarafından belirlenecek renkte zarf yaka kapri kollu iş gömleği ve aynı renk iş pantolonu ve aynı renkte kumaş bone, erkek işçilere idare tarafından belirlenecek renkte kısa kollu sarf yaka iş gömleği ve aynı renkte iş pantolonu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde; idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların düzenlendiği 25 inci maddesinde, 4 yönetici personele (şef-ekip sorumlusu) asgari ücretin % 35 fazlası üzerinden ödeme yapılacağının belirtilmiş olmasına rağmen, ihale ilanının “Diğer Hususlar” bölümünde, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ve standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde söz konusu 4 yönetici personele asgari ücretin % 15 fazlası üzerinden ödeme yapılacağı anlaşılmaktadır. Başvuru konusu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, üç istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvellerinin standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvele uygun olarak düzenlendiği ve buna göre 4 yönetici personele ödenecek ücretin asgari ücretin % 15 fazlası üzerinden hesaplandığı, başvuru sahibi tarafından ise standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvel üzerinde % 15 yerine % 35 olarak düzeltme yapıldığı ve buna göre teklif fiyatın oluşturulduğu anlaşılmaktadır. İhale dokümanında yer alan söz konusu çelişkinin isteklilerin teklif fiyatını etkileyecek nitelikte olduğu, 4 yönetici personele ödenecek ücretin asgari ücretin % 15 fazlası üzerinden hesaplama yapıldığında ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin bu şekilde hesaplanan asgari işçilik maliyetinin üzerinde bulunduğu, ancak asgari ücretin % 35 fazlası üzerinden hesaplama yapıldığında ise ihale üzerinde bırakılan istekli olan Okyanus Taah. A.Ş.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Şöyle ki; 4 adet yönetici personel (şef- ekip sorumlusu)  için brüt asgari ücretten % 15 fazla ücret esas alınarak yapılan hesaplamada; 265 adet işçi için brüt asgari ücret (693,00 TL) üzerinden hesaplanan  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 3.153.742,20 TL’ye karşılık geldiği, 4 adet yönetici personel (şef- ekip sorumlusu)  için brüt asgari ücretten %15 fazla ücret (796,95 TL) üzerinden hesaplanan  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 53.558,40 TL’ye karşılık geldiği, 1 adet yönetici personel (şef- ekip sorumlusu)  için brüt asgari ücretten %35 fazla ücret (935,55 TL) üzerinden hesaplanan  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 15.479,52 TL’ye karşılık geldiği, Bu durumda, başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının bu tutarların toplamı olan 3.222.780,12 TL olduğu, 4 adet yönetici personel (şef- ekip sorumlusu)  için brüt asgari ücretten % 35 fazla ücret esas alınarak yapılan hesaplamada; 265 adet işçi için brüt asgari ücret (693,00 TL) üzerinden hesaplanan  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 3.153.742,20 TL’ye karşılık geldiği, 4 adet yönetici personel (şef- ekip sorumlusu)  için brüt asgari ücretten %35 fazla ücret (935,55 TL) üzerinden hesaplanan  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 61.918,08 TL’ye karşılık geldiği, 1 adet yönetici personel (şef- ekip sorumlusu)  için brüt asgari ücretten %35 fazla ücret (935,55 TL) üzerinden hesaplanan  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 15.479,52 TL’ye karşılık geldiği, Bu durumda ise, başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının bu tutarların toplamı olan 3.231.139,80 TL olduğu görülmüştür. Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, %35 olan oranda maddi hata olduğunun kabul edildiği, ihale dokümanının ve ilanın her yerinde %15 olan oranın esas alınması gerektiği ifade edilmekle birlikte, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği, 26 ncı maddesinde 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânların geçersiz olduğu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında ihale ilanında yer alan bilgilerin ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki düzenlemelere uygun olması gerektiğinin hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanındaki çelişkili düzenlemenin ihalenin sonuçlandırılmasına engel teşkil ettiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13