Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.II-473

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.II-473

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.II-473

Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Kişilik Bakım Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çelikler Tem. İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

  31.12.2009 tarih ve 26045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/012
Gündem No  : 9
Karar Tarihi : 09.02.2010
Karar No  : 2010/UH.II-473

Şikayetçi:
 Çelikler Tem. İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Lise Caddesi 2.Sokak Çavuşoğlu 2 Apt. No: 13 K. 2 Yenişehir/Diyarbakır
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Düzce Valiliği F Blok Cemikebir Mahallesi DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2009 / 26045
Başvuruya konu ihale:
 2009/157676 İhale Kayıt Numaralı "Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Kişilik Bakım Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
28.01.2010 tarih ve II.H.29.78.0198/2010-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Kişilik Bakım Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çelikler Tem. İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2009 tarih ve 26045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması üzerine sunmuş oldukları açıklamalarının yeterli bulunmama gerekçelerinin ve kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına göre tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği bildirilmişken kendilerinden daha yüksek teklif vermiş olan diğer isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İnceleme konusu ihalenin, Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Kişilik Bakım Hizmeti Alımı İşi” olduğu ve işin süresinin 12 ay olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda da, Çelikler Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. ve Vizyon Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklifler olarak değerlendirildiği ve 14.12.2009 tarihli yazılar ile, teklif zarfında verilen birim fiyat teklif cetvelinin 1 nolu satırında yer alan “Brüt asgari ücretin %30 fazlası ödenecek bakım hizmeti personeli” için teklif edilen birim fiyat hakkında hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların yazılı olarak bildirilmesinin istenildiği görülmüştür. 17.12.2009 tarihli ihale komisyonu kararına göre; Vizyon Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların yeterli bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından sunulan açıklama ve belgelerin incelenmesi sonucunda ise personel giyim giderlerinin eksik hesaplandığı görüldüğünden açıklamaların yetersiz bulunduğu, ayrıca 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemi içerisinde yürütülen Düzce Çocuk Yuvası Müdürlüğünün hizmet alımı işinde personel maaşlarının zamanında ödenemediği gerekçesiyle toplam 2.500,00 TL ceza ödendiğinin ilgili Kuruluştan istenen belgelerden tespit edildiği hususlarının belirtildiği, ancak, daha düşük bir teklif sunmuş olmasına rağmen yine de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak başvuru sahibinin teklifinin belirlendiği, bu işleme gerekçe olarak da idare tarafından karsız maliyet olarak belirlenen 383.431,68 TL bedele en yakın bedelin Vizyon Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif olduğu hususunun gösterildiği anlaşılmıştır. İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1 ….             25.2. … 25.3 Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.   25.3.1. a) …, Lise ve dengi okul mezunu (24) kişiye brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası, …, ücret ödenecek olup, yükleniciler tekliflerini bu esasa göre vereceklerdir. b) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (14,5) gün için; …, Lise ve dengi okul mezunu (24) kişiye, …, Çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dahildir. 25.3.2. a) Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 4,00 TL yol ücreti ödenecek olup, bordroda gösterilecektir. b) Hizmet alımı personelin yemeği, mesaisinde denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için yüklenici tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır. c) Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
Malzemenin Cinsi Çocuk Yuvası Müdürlüğü Hilmi Çilingir Huzurevi Müdürlüğü
Önlük 28 20
Pantolon 28 20
Terlik 14 10
  25.4…. 25.5 Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %(1)’dir.” düzenlemesine yer verildiği, 4734 sayılı Kanununun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde, ihale komisyonunun diğer teklifleri veya yaklaşık maliyeti baz alarak aşırı düşük teklifleri tespit edeceği ve aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili yazılı açıklama isteyeceği ve isteklilerin belgeye dayalı yapacağı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük tekliflerin yeterliliğine ilişkin bir sonuca ulaşması gerektiği hükme bağlanmıştır. Hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak bu hususta uygulamanın somutlaştırılması amacıyla da Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır. % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, toplam asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanmayacaktır. 79.2. Personel çalışmasına dayalı hizmetlerde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderler genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir. 79.3.  Asgari işçilik maliyeti; i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret, ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli, iii- İşveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. 79.4. İhale komisyonu tarafından, asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılayan tekliflerin malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verilmesi gerekmektedir. 79.5. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir. Bu çerçevede ihale komisyonu tarafından aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir. 79.5.1. İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’ ye onaylatılmış olması zorunludur. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylanmış olacaktır.  …  Açıklamaları yer almaktadır. Bu bağlamda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olan şikayete konu ihalede, asgari işçilik maliyetinin, brüt asgari ücretin %30 fazlası ile ihale dokümanında öngörülen yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu; bu anlamda da teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre belirlenen teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenilmesi, isteklilerce belgelendirilmek suretiyle yapılacak yazılı açıklamalar değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması ancak, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamını (Bu ihalede giyim bedeli hariç 381.297,36 TL olarak hesaplanan, asgari işçilik maliyeti + %3 sözleşme ve genel giderleri) karşılamayan tekliflerin reddedilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap ve eklerinde; - 1 sıra nolu iş kalemi için fiyat analizinin, - İşçilik hesaplama modülü çıktısının, - ACB Gıda Temizlik ve Bakım MedikalOtomasyon ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen önlük, pantolon ve terlik bedeline ilişkin 05.12.2009 tarihli proforma faturanın, - ACB Gıda Temizlik ve Bakım MedikalOtomasyon ve Tic. Ltd. Şti.’nin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen önlük, pantolon ve terlik bedeline ilişkin birim ortalama maliyetlerini gösterir 02.12.2009 tarihli ve SMMM onaylı (onay tarihi 16.12.2009) raporun, -Asmin San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ACB Gıda Temizlik ve Bakım MedikalOtomasyon ve Tic. Ltd. Şti.’ye düzenlenmiş önlük, pantolon ve terlik bedeline ilişkin 01.12.2009 tarihli ve SMMM onaylı (onay tarihi 16.12.2009) alış faturasının, - ACB Gıda Temizlik ve Bakım MedikalOtomasyon ve Tic. Ltd. Şti. tarafından başvuru sahibine düzenlenmiş önlük, pantolon ve terlik bedeline ilişkin 05.12.2009 tarihli irsaliyeli satış faturasının, Sunulduğu görülmüştür. Söz konusu belgeler incelendiğinde, başvuru sahibinin 381.913,68 TL olan teklifinin 381.297,36 TL olan asgari maliyet toplamını karşıladığı, idari şartnamede istenen giyim bedeline ilişkin olarak proforma fatura ile açıklama yapıldığı, proforma fatura ekinde ilgili mala ilişkin proforma faturayı veren firmanın SMMM onaylı birim ortalama maliyet raporu ile bir adet onaylı alış faturası ve bir adet irsaliyeli satış faturasının sunulduğu tespit edilmiş olup, birim ortalama maliyet raporu ekinde sunulan irsaliyeli satış faturası üzerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5.1 inci maddesinde aranan YMM veya SMMM onayı bulunmadığından, söz konusu belgelendirmelerin netice itibarıyla anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olarak yapılmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonunca yeterli görülmemesi işleminde netice itibarıyla mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin son fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır. İncelenen ihalede, başvuru sahibi tarafından 25.12.2009 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun aynı tarih ve 4360 sayı ile idare kayıtlarına alındığı, idarece şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın 29.12.2009 tarihinde alındığı ve söz konusu kararın 30.12.2009 tarihinde başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, ancak yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmasına rağmen söz konusu süreye uyulmaksızın 30.12.2009 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan ve ihale üzerinde bırakılan Vizyon Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevap ve eklerinde; - Maliyet analizinin, - İşçilik hesaplama modülü çıktısının, - Yüce Konfeksiyon tarafından verilen önlük ve pantolon bedeline ilişkin 05.12.2009 tarihli proforma faturanın, - İmalatçı Yüce Konfeksiyon’un serbest muhasebeci onaylı birim maliyet cetvelinin, -Baykal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Yüce Konfeksiyon’a düzenlenmiş 04.09.2009 tarihli ve SM onaylı irsaliyeli faturanın, - IMKO Tekstil tarafından Yüce Konfeksiyon’a düzenlenmiş 30.07.2009 tarihli ve SM onaylı faturanın, -07/2009 – 09/2009 dönemine ait SM onaylı gelir vergi beyannamesinin, -İş önlüğü analizinin, -Ayakkabı Borsası – Döne Aydoğdu tarafından Vizyon Sos. Hiz. Ltd. Şti.’ye düzenlenmiş terlik bedeline ilişkin 22.11.2008 tarihli ve SMMM onaylı faturanın, Sunulduğu görülmüştür. Söz konusu belgeler incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 382.282,32 TL olan teklifinin 381.297,36 TL olan asgari maliyet toplamını karşıladığı, idari şartnamede istenen önlük ve pantolon bedeline ilişkin olarak proforma fatura ile açıklama yapıldığı, proforma fatura ekinde ilgili mala ilişkin proforma faturayı veren imalatçının Serbest Muhasebeci onaylı birim maliyet cetvelinin sunulduğu, terlik bedeline ilişkin olarak ise 22.11.2008 tarihli ve SMMM onaylı faturanın sunulduğu tespit edilmiş olup, birim maliyet cetveli üzerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5.1 inci maddesinde aranan YMM veya SMMM onayı bulunması gerekirken serbest muhasebeci onayı bulunduğu, terlik bedeline ilişkin olarak ise Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesinde belirtilen belgelerden herhangi biri yerine 22.11.2008 tarihli alış faturasının sunulduğu tespit edilmiş olup, söz konusu belgelendirmelerin netice itibarıyla anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olarak yapılmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonunca yeterli görülmesi işleminde netice itibarıyla mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemleri neticesinde değerlendirmeye esas geçerli teklif kalmadığı tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oybirliği ile karar verildi.
Toplantı No  : 2010/012
Gündem No  : 49
Karar Tarihi : 09.02.2010
Karar No  : 2010/UM.III-482

Şikayetçi:
 Me-Sa Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Aliemri Cad. 2 Sok. Dicle Apt. K:1 No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği, Op. Dr. Şeref İnalöz Cad. Yenişehir/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2010 / 1934
Başvuruya konu ihale:
 2009/168228 İhale Kayıt Numaralı "2010 Mali Yılı 6 Kalem Allerji Paneli Kitleri (Kit Karşılığı Cihaz Edinme) Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.02.2010 tarih ve II.M.03.47.0219/2010-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 16.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Mali Yılı 6 Kalem Allerji Paneli Kitleri (Kit Karşılığı Cihaz Edinme) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Me-Sa Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2010 tarih ve 1934 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından ihaleye ait teknik şartname ve birim fiyat teklif cetvelinin isteklileri tereddüte düşürmeyecek şekilde yeniden düzenleneceği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, ancak ihale dokümanının tamamından isteklilerin sorumlu olduğu, bu nedenle idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibi tarafından sunulan 31.01.2010 tarihli başvuru dilekçesi ve eklerinin  incelenmesinden;  16.12.2009 tarihinde yapılan ihalenin 12.01.2010 tarihinde iptal edildiği, ve idarenin Kurumumuza gönderdiği 02.02.2010 tarih ve 911 sayılı yazıdan ise; ihalenin iptal  işleminden önce idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı, ayrıca ihalenin iptal kararının itirazen şikayet başvurusu üzerine de alınmadığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmü gereğince şikayet ya da itirazen şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak Kuruma doğrudan 5 (Beş) gün içinde yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurumca esastan incelenebilmektedir. İnceleme konusu ihalenin iptal işleminden önce şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, ayrıca ihalenin iptal kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği 13.01.2010 tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde Kuruma doğrudan başvuruda bulunulmadığı tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi ile birlikte süre yönünden reddi de gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle;  4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde bu karara ilişkin Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                            Âdem KAMALI                                                                                               Kurul Üyesi                          

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13