Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UH.II-250

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UH.II-250

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UH.II-250

Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler MedikalTem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2009 tarih ve 25590 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/006
Gündem No  : 83
Karar Tarihi : 18.01.2010
Karar No  : 2010/UH.II-250

Şikayetçi:
 Elif Sağlık ve Sosyal Hiz. Medikal Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Nuhkuyusu Cd. Kunt Apt. No:53/1 Üsküdar/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği, İzmit Yolu 3. Km. 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2009 / 25590
Başvuruya konu ihale:
 2009/166970 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
15.01.2010 tarih ve II.H.2883.0160/2009-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler MedikalTem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2009 tarih ve 25590 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifi kapsamında giyim giderleri için öngörülen tutarın hayatın olağan akışına ve piyasa şartlarına uygun olmadığı, ihalede eğitim giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu ancak anılan firmanın eğitim gideri öngörmediği, belirtilen nedenlerle teklifin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Şikayet konusu ihale için üç (3) isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun en düşük fiyat ile teklif veren iki isteklinin fiyatlarının aşırı düşük olduğu yönünde değerlendirmede bulunarak bu isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden açıklama istediği, MLC Bilişim ve İletişim Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasının uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, Gül-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasının ihale komisyonunca uygun bulunduğu ve ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale kararına karşı ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler MedikalTem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazda bulunduğu anlaşılmıştır. İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde yapılan düzenlemede; ihale konusu “2010 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı” işinin 70 personel ile bir yıl (12 ay) süresince yerine getirileceği belirtilmiştir. İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak, ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir. 25.2.. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. Hizmet kapsamında çalıştırılacak personel yiyecekleri, İdare tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacaktır.             a) İstekli çalıştıracağı veri giriş elemanlarının hizmet süresince kullanacakları aşağıda belirtilen iş elbiseleri (üniformaları)’nin verilmesi öngörülmüştür. İstekliler bu bedeli teklif fiyata dahil edeceklerdir.             İş Elbisesi (Üniforma)  
   Elbise türü [M1]  Miktarı
Gömlek (Bay –Bayan) 70 adet
Pantolon (Bay –Bayan) 70 adet
Hırka (Bay –Bayan) 70 adet
Fular / Kravat 70 adet
            b) Personelin işin süresince aylık 26 gün (aylık çalışma süresince çift yön) yol gideri yüklenici firma tarafından “nakdi” olarak günlük brüt 3,22 TL’den karşılanacak ve giderler bordroda gösterilecektir.               c) Resmi tatil ve bayram günlerinde işin süresince 3 yarım günlerde (toplam 1,5 gün) 2; 13 tam günlerde 2 kişi, toplam 14,5 gün çalıştırılacaktır. (1,5*2=3 gün,  13*2=26 gün. Genel toplam gün: 3+26=29 gündür.) Bu bedellerin yüklenici firma tarafından nakdi olarak o günlerde çalışan personele verilecektir.      25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 25.5. SGK İl Müdürlüğünden alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,00’dir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. İhale dokümanı içinde isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu eki cetvelde 70 personelin işçilik maliyetine (teklif bedeline) ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam 29 günlük işçilik maliyetine yer verilmiş, başka bir maliyet kalemi belirtilmemiştir. Teknik Şartnamenin 9‘uncu maddesi kapsamında; “Firma istihdam ettiği personele aşağıda sayılan miktarlarda idarenin uygun gördüğü renk ve modelde olmak üzere bir takım yazlık ve bir takım kışlık iş kıyafeti temin edecektir.   Bayan Kışlık Takım: 1 adet gömlek, 1 adet fular, 1 adet pantolon, 1 adet hırkadan oluşmaktadır.   Bay Kışlık Takım: 1 adet gömlek, 1 adet kravat, 1 adet pantolon, 1 adet hırkadan oluşmaktadır.   Bay Yazlık Takım: 1 adet gömlek, 1 adet kravat, 1 adet pantolondan oluşmaktadır. Bayan Yazlık Takım: 1 adet gömlek, 1 adet fular, 1 adet pantolondan oluşmaktadır.   Bu kıyafetler modern ve şık bir görünüme sahip olacaktır. Kışlık elbise kumaşlarında % 70 polyester ve %30 yün oranında olacaktır. Hırka %70 acrylic %30 yünden olacak, V yakalı ve hastane logosu hırkanın sol üst tarafında olacaktır. Pantolonlarda iki yan cep ve bir arka cep bulunacaktır. Gömlekler kışlıklar uzun kollu tek cepli yazlıklar kısa kollu tek cepli olacaktır. Fular ve kravat uyumlu olacaktır.”  düzenlemesine yer verilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır. % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, toplam asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanmayacaktır. 79.2. Personel çalışmasına dayalı hizmetlerde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderler genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir. ………….. 79.7. % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır. ………….”  hususları açıklanmıştır. İdari ve Teknik Şartnamelerdeki düzenlemeler dikkate alındığında asgari işçilik maliyeti 817.335,19 TL olarak hesaplanmaktadır. Asgari işçilik maliyetine giyim eşyaları için belirlenmiş olan tutar eklenerek asgari teklif fiyatı belirlenecektir. Üzerinde ihale bırakılan Gül-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. 819.001,00 TL tutar ile teklif vermiş ve teklif kapsamında giyim giderleri için 1.610,00 TL öngörmüştür. Anılan isteklinin açıklamasının incelenmesinden, giyim giderleri için öngörülen birim fiyatların makul ve olağan olduğu, gömlek, pantolon, hırka ve fular/kravat için öngörülen fiyatlar ile söz konusu giyim malzemelerinin temin edilebileceğine dair idareye belge sunulduğu, dolayısıyla isteklinin açıklamasının idarece kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, şikayetçinin dilekçesinde; Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.15 inci maddesine atıfta bulunularak söz konusu ihalede personele verilecek eğitim giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu, üzerinde ihale bırakılan firmanın ise eğitim giderleri için bir bedel öngörmediği belirtilmekte ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir. Teknik şartnamenin 35 inci maddesi kapsamında; “Yüklenici iş yeri tesliminde eğitim planını idareye sunacaktır. Yüklenici çalıştıracağı bütün personele işe başladığında, hasta ve hasta yakınlarına davranış teknikleri, empati kurma, kişilerarası ilişkiler, iletişim becerileri ve hasta hakları konulu eğitim verilecektir. Her bir personel için eğitim süresi 8 saatten az olmayacaktır. Eğitim verecek kişiler (Eğitimciler) konunun uzmanı olacak ve idare tarafından uygun görüş alındıktan sonra bu eğitimi vereceklerdir. Bu eğitim için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir. Eğitimin verildiğine dair katılımcı listeleri dosya halinde tutulacak ve idare tarafından onaylanacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Kısım Üçüncü Bölümün “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.15. Personele, çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 4857 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, bunun teklif fiyata dahil olacağının ve mesai dışında işçinin kaç saat işle ilgili meşgul edileceğinin idari şartnamede belirtilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerekmektedir. Oryantasyon eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir gider kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır. İnceleme konusu ihalenin idari ve teknik şartnamelerinde yapılan düzenlemelerin incelenmesinden; Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan 79.15 inci maddesi kapsamında yapılan tanımlamaya uygun bir eğitim öngörülmediği anlaşılmaktadır. İdarenin düzenlemesinde eğitim için ayrıca bir bedel öngörülmeyeceğinin belirtildiği, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan giderleri düzenleyen 25 inci maddesinde de eğitim giderlerinden söz edilmediği, buna göre, eğitim giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan 79.1 ve 79.2 nci maddelerinde yapılan tanımlamaya uygun olarak düzenlendiği, personele mesai saatleri içerisinde ihale konusu işe uyum (oryantasyon) eğitimi verileceği, söz konusu eğitim giderleri sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden önemli bir teklif bileşeni olmadığı anlaşılmaktadır. Netice olarak başvuru sahibinin şikayeti yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13