Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.II-233

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.II-233

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.II-233

Anamur Devlet Hastanesi tarafından 14.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi (HBS) Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Meddata Bilişim İletişim Sistemleri Proje Danışmanlık MedikalTic. San. Ltd. Şti.’nin 30.12.2009 tarih ve 25923 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde;Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/006
Gündem No  : 59
Karar Tarihi : 18.01.2010
Karar No  : 2010/UH.II-233

Şikayetçi:
 Meddata Bilişim İletişim Sistemleri Proje Dan.Med.Tic.Ve San.Ltd.Şti., | ||cevizlidere Cd. |46/17||balgat|merkez|ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Anamur Devlet Hastanesi, Sağlık Mh. Dr. Abdullah Çelik Cd. No: 22 Anamur/ MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.12.2009 / 25923
Başvuruya konu ihale:
 2009/120905 İhale Kayıt Numaralı "Hastane Bilgi Sistemi Hizmetleri İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
11.01.2010 tarih ve II.H.29.59.0194/2010-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Anamur Devlet Hastanesi tarafından 14.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi (HBS) Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Meddata Bilişim İletişim Sistemleri Proje Danışmanlık MedikalTic. San. Ltd. Şti.’nin 30.12.2009 tarih ve 25923 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; 1- İhale komisyonunun 19.10.2009 tarihli kararına karşı Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulundukları, 01.12.2009 tarih ve 2009/UH.II-2887 sayılı Kurul Kararı üzerine ihale komisyonunca 16.12.2009 tarihli kararın alındığı, ancak bu kararın da yanlış olduğu, söz konusu kararın iptal edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, 2- İhale dokümanının idare tarafından hazırlanmadığı, ihalede rakip olan bir firmaya hazırlattırıldığı konusunda kuşkularının olduğu, 3- 19.10.2009 tarihli ihale komisyon kararıyla ihale üzerinde bırakılan Arsoft Yazılım Güv. Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 16.12.2009 tarihli nihai komisyon kararıyla ihale üzerinde bırakılan Kayacı Bilgisayar Güv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile bağlantısının bulunduğu, İddialarına yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir. Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikayet süresi içerisinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.                                                                                  Adem KAMALI                                                                                                       Kurul Üyesi                            

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13