Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.I-526

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.I-526

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No: 2010/UH.I-526

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 28.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı İşi (Malzemeli)” ihalesine ilişkin olarak İlke Temizlik Güv. Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 

20.01.2010 tarih ve 1300 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/013
Gündem No  : 9
Karar Tarihi : 11.02.2010
Karar No  : 2010/UH.I-526

Şikayetçi:
 İlke Temizlik Güv. Medikal San. Tic. Ltd. Şti., | |şerefiye Mah. |irfan Baştuğ Cd. Akka İş Mrk. |2/4|||merkez|van
 İhaleyi yapan idare:
 Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:5 65100 Kızılay Kan Merkezi Karşısı 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.01.2010 / 1300
Başvuruya konu ihale:
 2009/184976 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Hizmet Alımı İşi (Malzemeli)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
09.02.2009 tarih ve I.H.02.58.G031/2010-06E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 28.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı İşi (Malzemeli)” ihalesine ilişkin olarak İlke Temizlik Güv. Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.01.2010 tarih ve 1300 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından hazırlanan ihale dokümanında işin 2010 yılının ilk iki ayında yapılacağı ve fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği, ihale 28.12.2009 tarihinde yapılmakta olduğundan bu döneme ait asgari ücret dikkate alınarak teklif verildiği, Asgari Ücret Yönetmeliğine göre belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemeyeceği söz konusu olduğundan işin yapılacağı dönemdeki asgari brüt ücret 729,00 TL belirlendiğinden ve fiyat farkı verilmeyeceğinden dolayı ihale üzerinde bırakılan firmanın işiçilik maliyetini dahi karşılayamayacağı, bunun dışında ihale üzerinde bırakılan istekli, teklif fiyatında dokümanda yer verilen temizlik malzemelerine de düşük fiyat verdiğinden, bu işi yapmasının mümkün olmadığı, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. İstekliler tekliflerine vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri, giderlerini dahil edeceklerdir.              25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.              25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: - 25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:  
Sıra İşçinin Pozisyonu Asgari Ücretten Fazlası
1 Yeni                  0
  Resmi tatil günü sadece 1 Ocak yılbaşı olup o günde 1 temizlik elemanı çalışacaktır ve asgari ücret farkı personele ödenecektir.  25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafları aylık gün sayısı olarak 26 (yirmi altı) esas alınacaktır. Personelin yol gideri günlük brüt 1,80 TL (Birtürklirası Seksen Kuruş) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına Personel yol giderini dâhil edecek ve bordroda gösterecektir. İstekliler bu hususları tekliflerine dâhil edeceklerdir. Personellerin yemekleri hastane tarafından ücretsiz verileceğinden istekliler tekliflerine yemek bedellerini dahil etmeyeceklerdir.             25.3.3.Malzeme giderleri: Bu madde boş bırakılmıştır.             25.3.4.Diğer giderler: Bu madde boş bırakılmıştır.   25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.   25.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1 (bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Temizlik işiyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan 47 kalem temizlik malzemeleri listesine  hem idari şartnamede hem de teknik şartnamede yer verilmiş olup, ayrıca teknik şartnamenin “Kılık kıyafet” başlıklı 4 üncü maddesinde her personel için 1 adet temizlik iş elbisesi olmak üzere personelin kıyafetlerinin yüklenici tarafından verileceği belirtilmiştir. İdari şartnamede belirtilen teklif fiyata dahil olan giderler dikkate alınmak suretiyle, işçilik ücretleri, yol gideri, resmi tatil günlerinde ödenecek ücretler ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası primiyle %3 sözleşme ve genel giderler oranı üzerinden hesaplama yapılması durumunda 37.062,11 TL asgari işçilik maliyeti hesaplanmakta olup, 20 personelin iş elbisesine ait giyim gideri söz konusu maliyet rakamı içerisinde bulunmamaktadır. İhale üzerinde bırakılan Kurmay GAP Nak. Tem. İnş. Gıda Aky. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye sunulan 38.966,36 TL’lik fiyat teklifi irdelendiğinde, temizlik elemanı (işçilik) gideri olarak 37.062,11 TL, temizlik malzemelerine ilişkin gider olarakta 1.904,25 TL’lik teklifte bulunulduğu anlaşılmış olup, işçilik maliyeti içerisinde ayrıca iş elbisesine ilişkin bir bedel öngörülmediği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler“ başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;   a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,             b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,             Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.   İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmakta olup, aynı hükme ayrıca Hizmet  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde de yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan Kurmay GAP Nak. Tem. İnş. Gıda Aky. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu 38.966,36 TL’lik fiyat teklifinin asgari işçilik maliyetini (giyim hariç) karşıladığı görülmekle birlikte, 20 personelin iş elbisesi ile 47 kalem temizlik malzemesinin fiyat teklifinden kalan 1.904,25 TL ile karşılaması gerektiği, sadece 47 kalem temizlik malzemesi için idare tarafından yaklaşık maliyet içerisinde 12.616,76 TL bedel öngörülmesi ve yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri dikkate alındığında teklif edilen fiyatın aşırı düşük teklif olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırmasının mevzuata aykırı olduğu şeklindeki iddiası yerinde bulunduğundan, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Öte yandan, başvuru sahibi tarafından ihaleye esas olarak düzenlenen ihale dokümanında işin 2010 yılının ilk iki ayında yapılacağı ve asgari ücretle ilgili olmak üzere fiyat farkı verilmeyeceği ifade edilmekte ise de, her ne kadar idari şartnamenin 47.1 inci maddesinde, bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacağı belirtilmekle birlikte bu düzenleme asgari ücretin dışındaki maliyetlerle ilgili olup, idari şartnamenin 25.3.1 inci maddesinde asgari ücret farkının personele ödeneceği açık bir şekilde düzenlendiğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: - İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Temiz Doğa Petrol Ürn. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 39.691,50TL fiyat teklifi verdiği, asgari işçilik maliyeti (giyim hariç) olan 37.062,11 TL’lik bedel dikkate alındığında, 20 personelin iş elbisesi ile 47 kalem temizlik malzemesinin fiyat teklifinden kalan 2.629,39 TL ile karşılaması gerektiği, - İhalede geçerli teklif olarak belirlenen Urartu Peyzaj Otomasyon Tem. ve Yemek Hizm. San Tic. Ltd. Şti.’nin 39.707,20 TL fiyat teklifi verdiği, asgari işçilik maliyeti (giyim hariç) olan 37.062,11 TL’lik bedel dikkate alındığında, 20 personelin iş elbisesi ile 47 kalem temizlik malzemesinin fiyat teklifinden kalan 2.645,09 TL ile karşılaması gerektiği, Anlaşılmış olup, sadece 47 kalem temizlik malzemesi için idare tarafından yaklaşık maliyet içerisinde 12.616,76 TL bedel öngörülmesi ve yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri dikkate alındığında adı geçen isteklilere ait teklif edilen fiyatların aşırı düşük teklif olduğu değerlendirilmekte olup, anılan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilerek, Kurmay GAP Nak. Tem. İnş. Gıda Aky. San. Tic. Ltd. Şti., Temiz Doğa Petrol Ürn. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ve Urartu Peyzaj Otomasyon Tem. ve Yemek Hizm. San Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak, bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle,  4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13