Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-49

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-49

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-49

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 09.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kişi İle 24 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baymen Temizlik ve Araçılık Sosyal Hiz.’nin 26.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2009 tarih ve 24733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/002
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 06.01.2010
Karar No : 2010/UH.I-49

Şikayetçi:
 Baymen Temizlik ve Araçılık Sosyal Hiz., Maliye 2. Sk. Çavuşağa Apt. No:1 K.:5/10 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Fethiye Mah.İbn İ Sina Cad.No:1 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2009 / 24733
Başvuruya konu ihale:
 2009/145363 İhale Kayıt Numaralı "8 Kişi ile 24 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
30.12.2009 tarih ve I.H.27.04.0225/2009-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 09.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kişi İle 24 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baymen Temizlik ve Araçılık Sosyal Hiz.’nin 26.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2009 tarih ve 24733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından kabul edilmediği ancak ilgili açıklamaların gerek şekil gerekse esas yönünden teklif bedellerine uygun olduğu, bu nedenle idarenin işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını düzenleyen 79.5.1 inci maddesinde, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada, fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyetinin belirtileceği ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan Yeminli Mali Müşavir veya beyannamelerini imzalayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e onaylatılacağı belirtilmiştir. Aktarılan mevzuattan hareketle, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sahibi isteklinin teklifinin reddedileceği ancak bu işlemden önce yapılacak sorgulama sonucunda, söz konusu isteklinin, ihale konusu hizmet alımına ilişkin, ekonomik bir yönteme sahip olması (i), seçilen teknik çözüm sayesinde avantajlı koşullarının bulunması (ii) ve teklif edilen hizmet alımının özgünlüğü (iii) gibi üç ana konunun tamamı ya da herhangi biri çerçevesinde yapılan açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinden uygun bulunması halinde, teklifin geçerli kabul edileceği anlaşılmaktadır. Konusu, ihale ilanında ve idari şartnamede, 8 kişi ile 24 aylık malzemesiz genel temizlik hizmet alımı olarak belirtilen ihalede, idari şartnamenin 25 inci maddesinde isteklilerin teklif fiyatlarına kişi başı 2.50 TL nakdi yol gideri ve 9 kalem giysiyi dahil edecekleri düzenlenmiştir. Bu bilgilere göre istekliler tarafından yol dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 182.969,59 TL olarak hesaplanmıştır. İncelenen ihalede başvuru sahibinin teklifi ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş, ilgiliden açıklama istenmiş, süresi içinde sunulan yanıtta, istekli, yol gideri dahil işçilik maliyetini belirtmiş ve giyim bedelini proforma fatura yoluyla açıklamıştır. Aktarılan mevzuattan hareketle, isteklilerden teklifleriyle ilgili açıklama istenebilmesi için, teklif bedelinin yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olması gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin teklif bileşenlerine bakıldığında, ilgilinin, idarenin tespit etmiş olduğu karsız yaklaşık maliyet bedelinden daha yüksek tutar teklif ettiği görülmüştür. Dolayısıyla söz konusu teklifin bu haliyle aşırı düşük olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, idarenin yaptığı ilgilinin teklifinin reddedilmesi işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan, Kamu İhale Kurumunun, itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmünden hareketle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaların da incelenmesi gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliğinin, 79.5.5 inci maddesinde, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasında, isteklilerin açıklama yapacakları fiyatı oluşturan malların stoklarda bulunduğunu belirtmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı Yeminli Mali Müşavir veya beyannamelerini imzalayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı Yeminli Mali Müşavir veya beyannamelerini imzalayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulmasının, stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan Tekay Temizlik Bilgisayar Hazır Yemek "medikal" İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adlı tüzel kişiliğin açıklamaları incelendiğinde 763,56 TL giyim bedelini stoklarda bulunan mallarla açıkladığı görülmüştür. Ancak bu mallara ilişkin sadece alış faturası eklenmiş, ilgili malların stoklarda tutulduğuna dair envanter defteri veya stok tespit raporu sunulmamıştır. Ayrıca, teklif fiyatına dahil edilmesi gereken 14 adet eldiven ve 7 adet çizme yerine 2 adet eldiven ve 1 adet çizme bedeli açıklanmıştır. Bu açıklamalar nedeniyle, söz konusu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerekirken aksi yöndeki değerlendirmede kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle;
            4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13