Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-365

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-365

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-365

Giresun - Alucra İlçe Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 Kişi ile 24 Aylık Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeniçeri Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2009 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.12.2009 tarih ve 25765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen

şikâyet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/009
Gündem No  : 17
Karar Tarihi : 28.01.2010
Karar No  : 2010/UH.I-365
Şikayetçi:
 Yeniçeri Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti., -|||kelkit Caddesi|4|||şiran|gümüşhane
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun - Alucra İlçe Hastanesi, Mesudiye Mah. Hürriyet Cd. 28700 Alucra/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2009 / 25765
Başvuruya konu ihale:
 2009/156107 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
20.01.2010 tarih ve I.H.29.25.0253/2009-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Giresun - Alucra İlçe Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 Kişi ile 24 Aylık Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeniçeri Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2009 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.12.2009 tarih ve 25765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin kesinleşen ihale kararında yer alan unvanı ile iş bitirme belgesinde yer alan unvanının birbirinden farklı olduğu, isteklinin tüzel ya da gerçek kişi olduğunun anlaşılamadığı, 2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş bitirme belgesindeki sözleşme bedeli ve artışlarının yeniden hesaplanarak iş bitirme belgesinin mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesi gerektiği, 3) Kesinleşen ihale kararında, ihalede en düşük teklifi vermiş olan isteklinin neden değerlendirme dışı bırakıldığı konusunda bir ifadeye yer verilmediği, bu nedenle kesinleşen ihale kararının hatalı olduğu, ayrıca kalan geçerli tekliflerle ihalede rekabet ortamının oluşmadığı, 4) İdari şartnamede giyim malzemesi giderlerinin nasıl karşılanacağı hususunda bir düzenleme olmadığı, işçilik maliyetinin giyim hariç hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın da giyim hariç teklif verdiği bu nedenle teklifinin eksik olduğu, idarenin aşırı düşük sorgulaması yaparak asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifleri reddetmesinin gerektiği, idarenin 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olan işveren sigorta prim oranını dikkate almadan değerlendirme yaptığı, aşırı düşük sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu, sorgulama yapılmış olsaydı dahi, asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklif olmadığından ihalede geçerli teklif kalmayacağı, bu nedenle ihale kararının iptal edilmesi gerektiği, 5) İdari şartnamede resmi ve bayram tatil günlerinde 180 gün çalışılacağının düzenlenmiş olduğu ancak birim fiyat teklif cetvelinin dipnotunda bu sürenin 90 gün olarak belirtildiği bu nedenle isteklilerin tekliflerini sağlıklı şekilde hesaplayamadıkları, 6) Tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet süreleri göz önünde tutulmaksızın 30 takvim günü olarak belirlendiği, bu sürenin mevzuata göre yetersiz olduğu, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “…             7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:               7.5.1 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,             …             7.6 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:               a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yapılan her türlü temizlik hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli olan Selahattin Karahasan, Karahasan Gıda İnş. Med. Kömür Teks. Nak. Yemek Tem. Hizmetlerinin, yukarıda yer verilen düzenleme çerçevesinde, sahip olduğu iş deneyimini tevsik etmek amacıyla; “Çoruh Edaş Giresun İl Müdürlüğü” tarafından adı geçen istekli adına düzenlenmiş olan, işin adının “Genel temizlik, ilaçlama ve yemek pişirme işi”, işin tanımının “37 kişi ile genel temizlik, ilaçlama ve yemek pişirme hizmet alımı işi” olarak belirtildiği, “14.07.2008” sözleşme tarihli, “419.580,00 TL” sözleşme bedelli ve “538.980,85 TL”  belge tutarlı bir iş bitirme belgesi sunduğu görülmüştür. Söz konusu iş bitirme belgesinin “Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı” kısmında,  “Selahattin Karahasan-Karahasan Gıda İnş. MedikalKömür Tekstil Nak. Yemek ve Temizlik Hizmetleri” bilgisi yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin inceleme konusu ihalede teklif dosyası ekinde sunduğu “Bulancak Ticaret ve Sanayi Odasına” kayıtlı olduğunu gösterir oda kayıt belgesindeki ticaret unvanının “Karahasan Gıda Temizlik Selahittin Karahasan”, ticaret sicil numarasının “1129”; 28.10.2009 tarih ve 7427 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan adı geçen ilgilinin ticaret unvanı, ikametgâh adresi ve iş konularının değiştirilmesi yönündeki ilanda, “Karahasanoğlu Ticaret Selahattin Karahasan” olan ticaret unvanının “Karahasan Gıda Temizlik Selahattin Karahasan” olarak değiştirildiği, 11.11.2009 tarih ve 7436 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan ilanda ise, 28.10.2009 tarihinde yayımlanan ilanda sehven “Karahasan Gıda Temizlik Selahattin Karahasan” olarak yazılan ticaret unvanının “Karahasan Gıda Temizlik Selahittin Karahasan” olarak düzeltildiği bilgisinin yer aldığı ve her iki ilanda da tacirin ticaret sicil numarasının “1129” olarak belirtildiği görülmüştür. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticaret Unvanı ve İşletme Adı” başlıklı üçüncü faslının “Ticaret unvanının şekli” başlıklı bölümünde;             “1. Hakiki Şahıslar:                Madde 43 - Hakiki şahıs olan tacirin ticaret unvanı 48 inci maddeye uygun olarak yapabileceği ilaveler ile kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından terekkübeder…”               3. İlaveler:                 Madde 48 - Tacirin hüviyeti ve işletmenin genişlik ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette veya hakikata yahut amme intizamına aykırı olmamak şartiyle her ticaret unvanına, işletmenin mahiyetini gösteren veya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut muhayyel adlardan ibaret olan ilaveler yapılabilir.                Tek başına ticaret yapan hakiki şahıslar ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapamazlar.” hükümleri yer almaktadır. İstekli tarafından sunulan belgelerden, isteklinin gerçek kişi tacir olduğu, ticaret unvanının ise “Karahasan Gıda Temizlik Selahittin Karahasan” olduğu anlaşılmış olup isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinin “yüklenicinin ticaret unvanı” bölümünde de bu unvana yer verildiği, unvana ilave olarak tacirin faaliyet konularının da aynı bölümde yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi” başlıklı 6 ncı bölümünün, “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde; “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.               (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklice sunulan iş bitirme belgesinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenmiş olduğu görülmekle birlikte, adı geçen belgede gerçekleştirilen hizmetin adının “Genel temizlik, ilaçlama ve yemek pişirme işi”; tanımının ise “37 kişi ile genel temizlik, ilaçlama ve yemek pişirme hizmet alımı işi” olarak belirtildiği tespit edilmiştir. İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “…             7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:               7.5.1 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,             …             7.6 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:               a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yapılan her türlü temizlik hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif bedelinin % 30 una tekabül eden 126.446,58 TL’ den az olmamak üzere, temizlik hizmeti alımı işine ait iş deneyimini tevsik etmesi gerekmektedir. İdari şartnamede benzer iş olarak her türlü temizlik hizmeti alımı işlerinin kabul edileceği, isteklinin sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde hizmetin kapsamında sadece temizlik işlerinin bulunmadığı, temizlik işinin yanında yemek pişirme ve ilaçlama hizmetlerinin de gerçekleştirildiği,  yukarıda zikredilen Yönetmelik hükmü kapsamında ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminin tespitinde dikkate alınmaması gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, iş bitirme belgesine konu edilen hizmetin kapsamında gerçekleştirilen temizlik işi tutarının tespit edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu saikle, iş bitirme belgesini düzenleyen idareden hizmete ait hak ediş raporları istenmiş ancak gönderilen hak edişler vasıtasıyla, hizmet kapsamında gerçekleştirilen temizlik, yemek pişirme ve ilaçlama hizmet tutarlarının ayrıştırılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50 nci maddesinde yer alan; “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.                         (2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü gereği, ihaleyi gerçekleştiren idarece, iş bitirme belgesini düzenleyen idare ile yazışma yapılmak suretiyle, iş bitirme belgesine konu hizmetin idari şartname, teknik şartname, birim fiyat teklif cetveli vb. dokümanlarının incelenerek, hizmet kapsamında gerçekleştirilen temizlik işi tutarının tespit edilmesi ve isteklinin iş deneyim kriterlerini sağlayıp sağlamadığının bu işlemler sonucunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.               İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.               İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki “Standart Form-KİK019.1/H Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesine İlişkin Formda” ;           “1- Bu mektubun teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye gönderilmesi durumunda, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri ayrıntılı olarak yazılacaktır.             2- Bu mektubun, teklifi değerlendirmeye alınmakla birlikte, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmeyen istekliye gönderilmesi durumunda, teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklife göre yüksek olması nedeniyle uygun görülmediği belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kesinleşen ihale kararının teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan istekliye gönderilmesi halinde, teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilecektir. Teklifi değerlendirmeye alınmış olan isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararında ise teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan diğer isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. İdarece isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararlarının incelenmesi sonucunda, teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan Er-Bay Tem. Otom. Gıda Hay. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti.’ne gönderilen kesinleşen ihale kararında, teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi ayrıntılı olarak belirtildiğinden tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ihale dokümanında rekabeti kısıtlayıcı herhangi bir düzenlemeye rastlanılmadığından, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi sonucunda kalan geçerli tekliflerle de ihalede rekabet ortamının sağlanması durumunda bir değişiklik olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde görülmemiştir. 4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak: Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78 inci maddesinde; “… 78.18. Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.   78.19. Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir. 78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.   İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;   “… 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.   25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: 20 (yirmi) işçi, 24 (yirmidört) ay çalıştırılacaktır. Resmi ve bayram tatil günleri için çalıştırılacak gün 180 (yüzseksen) gün olarak hesap edilmiştir.   25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Bu madde boş bırakılmıştır.   25.3.3. Malzeme giderleri: Bu madde boş bırakılmıştır.   25.3.4. Diğer giderler: Bu madde boş bırakılmıştır… düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamede yemek, yol ve giyecek giderlerine ilişkin maddenin boş bırakılması, “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” düzenlemeleri paralelinde, bu madde kapsamında bir gider öngörülmediği anlamına gelmektedir. Teknik şartnamenin “İşyerinin müteahhide teslimi” başlıklı 3 üncü maddesinde; “…İşçilerin hastane tarafından belirlenecek iş kıyafetleri yüklenici tarafından senede yazlık ve kışlık olmak suretiyle iki defa temin edilecektir. İşçilerin kıyafeti hastane idaresi tarafından uygun göreceği kalite, renk ve şekilde olacaktır.” düzenlemesi, “Genel şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde; “20 işçinin iş kıyafetleri yüklenici tarafından senede yazlık ve kışlık olmak suretiyle iki defa temin edilecek olup, kumaş veya ketenden uzun kollu diz üstü iş gömleği olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.   İdarece yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla KİK işçilik modülünde yapılan hesaplamada; yemek, yol ve giyim bedellerinin boş bırakıldığı ve yaklaşık maliyetin aylık brüt asgari ücret, resmi tatil günlerinde yapılacak çalışmanın karşılığı olan ücret ile yüklenici karından muhtevi olduğu anlaşılmıştır. İdarenin işveren sigorta prim oranlarının tespitinde işçilik modülünde yer alan girdileri esas aldığı bu nedenle yaklaşık maliyetin tespitinde başvuru sahibinin iddia ettiği gibi işveren sigorta prim oranının yanlış hesaplanmadığı tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyetten yüklenici karının düşülmesi sonucunda ortaya çıkan 421.488,60 TL’lik tutar inceleme konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetidir. Başvuru sahibi istekli ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının da 421.488,60 TL olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha yüksek olduğundan ihalede en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, değerlendirme dışı bırakılmış olan diğer isteklinin teklif bedelinin ise 416.284,80 TL olduğu görülmüştür. İhalede geçerli teklif olarak belirlenen tekliflerin asgari işçilik maliyeti ve işçilik birim fiyatları üzerinden hesaplanan % 3 sözleşme ve genel giderleri karşıladığı, teklif fiyatlarının salt işçilik ücretinden oluşması nedeniyle idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, ihalede verilen her üç teklif de giyim hariç hesaplanmış olan asgari işçilik maliyetinden yüksek olmadığından, isteklilerin teklif fiyatlarına giyim bedelini dâhil etmediği, tekliflerin giyim bedeli hariç verildiği sonucuna ulaşılmıştır. İdari şartname ile teknik şartname arasında, giyim malzemelerinin yüklenici tarafından karşılanıp karşılanmayacağı hususunda bir uyumsuzluğun bulunduğu görülmüş olmakla birlikte; idarenin yaklaşık maliyet hesabına giyim bedelini katmamış olduğu, ihale dokümanında, teklif fiyata dâhil giderlerin belirlenmesinde öncelikle dikkate alınması gereken düzenlemenin idari şartnamede yer alan “teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi olduğu, idari şartnamede giyim bedelinin teklif fiyata dâhil edileceği yönünde bir düzenleme olmadığı, başvuru sahibi de dâhil tüm isteklilerin tekliflerini idari şartnamede teklif fiyata dâhil edilecek giderler olarak öngörülen kalemleri göz önüne alarak vermiş oldukları, bu yüzden teklif fiyatlarına giyim bedellerini dâhil etmedikleri ve süresi içerisinde dokümana yönelik her hangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, dokümanda yer alan bu uyumsuzluğun teklif verilmesine ve tekliflerin değerlendirilmesine etki etmediği neticesine varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir. 5)  Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır. İhale dokümanı kapsamında yer alan, birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveline yönelik başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on gün içinde idare nezdinde ileri sürülmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldığı tarihin 25.11.2009; idareye başvuru tarihinin ise 17.12.2009 olduğu tespit edildiğinden, ayrıca ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde, bayram ve tatil günlerine ait satırın miktar kısmında, idari şartname düzenlemesine uygun olarak “180 gün” ifadesine yer verilmiş olması nedeniyle ihaleye teklif verilmesinde tereddüt yaratacak bir durum görülmediğinden, dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on gün içerisinde idare nezdinde ileri sürülmeyen beşinci iddianın süre yönünden reddi gerekmektedir. 6)  Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1 Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.   24.2 İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, idarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir. 24.3 Teklifin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.” düzenlemesi, İhale ilanının 11 inci maddesinde ise; “11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin birinci fıkrasında;   “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır. İhale ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlanma tarihinin 06.11.2009; başvuru sahibince ihale ilanında da yer alan, teklif geçerlilik süresine ilişkin düzenlemeye yönelik şikâyet başvuru tarihinin ise 17.12.2009 olduğu tespit edildiğinden, ilk ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde idare nezdinde ileri sürülmeyen altıncı iddianın süre yönünden reddi gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim tutarının ilgili idare ile yazışma yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13