Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-328

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-328

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-328

Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik İşleri Müd., Ulaşım Hizmetleri Müd., Veteriner İşleri Müd. İşçi Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Baran Temizlik Güvenlik Medikal Ürünleri Hasta Ziyr. Yönd. Hizm. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2010 tarih ve 389 sayı

ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/008
Gündem No  : 37
Karar Tarihi : 26.01.2010
Karar No  : 2010/UH.I-328

Şikayetçi:
 Baran Temizlik Güvenlik Medikal Ürünleri Hasta Ziyr. Yönd. Hizm. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., -||mithatpaşa Mahallesi|12 Katlı İş Merkezi|74 K.5|||merkez|zonguldak
 İhaleyi yapan idare:
 Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı No:13 Ereğli / ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2010 / 389
Başvuruya konu ihale:
 2009/170353 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik İşleri Müd.,ulaşım Hizmetleri Müd.,veteriner İşleri Müd. İşçi Çalıştırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
22.01.2010 tarih ve I.H.00.85.0170/2010-04E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik İşleri Müd., Ulaşım Hizmetleri Müd., Veteriner İşleri Müd. İşçi Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Baran Temizlik Güvenlik MedikalÜrünleri Hasta Ziyr. Yönd. Hizm. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2010 tarih ve 389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin teklifinde idari şartnamenin 7.1.b.2 maddesinde düzenlenen belgeye yer vermeyen istekli üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde; “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;             a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,             b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,             c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,             ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,             istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. İncelemeye konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “İhaleye katılmak için gereken belgeler  ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin anılan hükme paralel olarak, “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:   a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;   1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,   2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,   b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;   1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,   2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” yönünde düzenlendiği tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan Özdamar Nakliye İnş. Taah. Turizm Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile tüzel kişilik olarak ihaleye teklif verdiği için, iddia konusu belgeye ilişkin olarak teklifinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine yer vermesi gerekmektedir. Anılan isteklinin teklifinde “aslı idarece görülmüştür” şeklinde şerh düşülen Kastamonu Noterliği tarafından düzenlenen 03.06.2009 tarihli imza sirkülerini ve ekinde, “müstenidattır tek başına kullanılamaz” şeklinde şerh düşülen Kastamonu Sicil Memurluğundan alınan ortaklar kurulu karar defteri örneğine yer verdiği, söz konusu belge her ne kadar “müstenidattır tek başına kullanılamaz” şeklinde şerh düşülen bir belge ise de, tüzel kişiliğin ortakları, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgileri karşıladığından ve imza sirkülerinin dayanağı olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, isteklinin idari şartnamenin 7.1.b.2 maddesinde istenilen belgeleri sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Diğer taraftan; incelenen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif olarak değerlendirilen her iki teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.   Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3 üncü maddesinde; “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;   a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,   b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,   c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,   Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.   16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır. İdare tarafından yukarıda aktarılan Tebliğ hükmü doğrultusunda ihale kararının yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13