Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UH.I-270

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UH.I-270

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No :2010/UH.I-270

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kuleli Medikal Tem. Oto. Gıda İnş. Taah. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2010 tarih ve 26 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/007
Gündem No  : 16
Karar Tarihi : 21.01.2010
Karar No  : 2010/UH.I-270

Şikayetçi:
 Kuleli Medikal Tem. Oto. Gıda İnş. Taah. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti., -||mehtap Mahallesi|asım Gündüz Caddesi|86/3|||mamak|ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Cad.No.2 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2010 / 26
Başvuruya konu ihale:
 2009/149515 İhale Kayıt Numaralı "Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
19.01.2010 tarih ve I.H.00.11.0041/2010-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Kırşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kuleli MedikalTem. Oto. Gıda İnş. Taah. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2010 tarih ve 26 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti 338.378,40 TL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 338.502,00 TL tutarındaki teklif fiyatının ihale dokümanında belirlenen asgari maliyeti karşılamasının mümkün olmadığı, İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari tutar düşüldüğünde geriye kalan tutarın giyim bedelini karşılamasının mümkün olmadığı, İhale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedelini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin gerçeği yansıtmadığı, iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İncelemeye konu 15 işçi ile 24 ay süreli malzemesiz temizlik hizmeti alımı ihalesinde, idari şartnamenin 25 inci maddesinde; işçilere brüt asgari ücret ödeneceği, işçilerin yemek ihtiyacının idare yemekhanesinden karşılanacağı ve isteklilerin yemek için gider öngörmeyecekleri, işçilere nakdi olarak ödenecek günlük yol ücretinin brüt 2,50 TL hesaplanacağı,  yol bedelinin aylık 22 gün üzerinden hesaplanacağı, 15 personel için yazlık ve kışlık olmak üzere ikişer adetten toplam 60 adet iş önlüğünün yüklenici tarafından karşılanacağı ve giderinin teklif fiyatına dahil edileceği, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1,5 alınacağına ilişkin düzenleme yapıldığı belirlenmiştir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde KİK işçilik modülü kullanılarak, nakdi ödemelere göre -giyim hariç- teklif edilmesi gereken asgari tutar 338.378,40 TL olarak hesaplanmıştır. Aşar Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 338.502,00 TL tutarındaki teklifi, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklama istenildiği ve sunulan açıklama uygun görülerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklamasında giyim bedeli için toplam 120,00 TL (kişi başı toplam 8,00 TL) maliyet öngördüğü ve öngörülen maliyeti tevsik için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı stok tespit raporu ile İş Forma MedikalTıbbi Tekstil ve İş Giysileri ticari unvanıyla faaliyet gösteren Yaşar Tokgöz tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenmiş 14.11.2009 tarih ve A-12581 nolu faturanın sunulduğu; bahse konu stok tespit raporu ve faturada 5 adet iş önlüğü tutarının 10,00 TL ( birim fiyatı 2,00 TL/adet) olduğu belirlenmiş olup buna göre yazlık-kışlık ikişer adet iş önlüğü için (4 adet/kişi x 2 TL/adet) kişi başı 8,00 TL giyim maliyeti öngörüldüğü anlaşılmıştır. İncelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik modülü kullanılarak hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutar 338.500,80 TL hesaplanmış ise de; idarece birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde işçilik ve giyimin ayrı iş kalemine konu edilmesi nedeniyle, birinci iş kalemi için giyim hariç işçilik hizmeti için teklif edilmesi gereken asgari tutarın 338.378,40 TL ve ikinci iş kalemi giyim için (15 kişi x 4 adet/kişi x 8 TL/adet x 1,03 (Söz. ve G.G.) olmak üzere) toplam 123,60 TL teklif edilmesi gerektiği, bu yolla hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutarın 338.502,00 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin hem iş kalemleri bazında hem de toplam teklif tutarı bazında teklif edilmesi gereken asgari tutara eşit teklif verdiği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının ilgili mevzuatta öngörülen usule uygun olup olmadığında ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinde; "79.5. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir. Bu çerçevede ihale komisyonu tarafından aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.   79.5.1. İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’ ye onaylatılmış olması zorunludur. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylanmış olacaktır. ….   79.5.5. İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.   …” açıklaması yer almaktadır. İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için öngörülen maliyeti tevsik etmek üzere stok tespit raporu sunduğu; ancak, stok tespit raporunda yer alan giyim miktarının, ihale konusu iş için ihtiyaç duyulan giyim miktarını karşılamadığı; dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu hizmette kullanacağı kıyafeti stoktan karşılamasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, anılan Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde, sözleşme sürecinde kullanılacak olan ve yüklenici tarafından ayni olarak karşılanması öngörülen giyimin stoktan karşılanamaması nedeniyle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından stok tespit raporunda yer alan birim fiyatlar esas alınarak teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin olarak yapılan açıklamanın yeterli görülmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13